Nowy Testament na współczesny język polski, 1991

List do Kolosan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy
Cel:
Podkreślenie prawdy, że duchowy rozwój dokonuje się dzięki więzi z Chrystusem opartej na wierze, a nie dzięki przestrzeganiu religijnych rytuałów, tajemniczym związkom ze światem ducha i znajomości zasad rzekomo rządzących rzeczywistością.
Temat:
Chrystus w nas – nadzieja chwały.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa i brat Tymoteusz,  2. do tych braci w Kolosach, którzy uwierzyli i poświęcili się Chrystusowi: niech Bóg, nasz Ojciec, obdarzy was łaską i pokojem.  3. Zawsze za was dziękuję w modlitwach Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  4. Słyszałem bowiem o wierze, jaka was łączy z Chrystusem Jezusem i o miłości, którą okazujecie wszystkim współwyznawcom  5. pod wpływem nadziei na to, co jest dla nas przygotowane w niebie; słyszeliście o niej już wcześniej dzięki prawdziwym słowom Ewangelii.  6. Dotarła ona do was, jak i do całego świata, wzrasta i przynosi owoce, także wśród was, od tej chwili, gdy usłyszeliście i poznaliście prawdziwą łaskę Bożą.  7. Nauczył was tego drogi mój współpracownik, Epafras, wierny wam sługa Chrystusa,  8. który przyniósł mi wiadomość o waszej duchowej miłości.  9. Od chwili, gdy o tym usłyszałem, nie przestaję modlić się za was i prosić, abyście w pełni poznali wolę Boga i zrozumieli ją dzięki duchowej mądrości.  10. Modlę się też, aby wasze postępowanie było miłe Panu, by przyniosło owoc w postaci dobrych czynów i abyście coraz lepiej poznawali Boga.  11. Niech was umocni pełnia siły, jaka płynie z potęgi jego majestatu, abyście zawsze byli cierpliwi i wytrwali. Z radością  12. dziękujcie Ojcu, bo on dał wam prawo do udziału w dobrach, które w królestwie światłości zachował dla swego ludu.  13. On was wyrwał spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna,  14. przez którego otrzymujemy odkupienie, przebaczenie grzechów.  15. On, Syn, jest obrazem niewidzialnego Boga i pierworodnym wśród wszystkiego, co stworzone,  16. bo przez niego Bóg stworzył wszystko, co istnieje w niebie i na ziemi, zarówno, to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne - królestwa, państwa, władze, mocarstwa. To wszystko zostało stworzone przez niego i dla niego.  17. On jest ponad wszystkim, a wszystko istnieje dzięki niemu,  18. on jest Głową Kościoła, a Kościół jest jego ciałem.W nim jest początek nowego życia, bo on jako pierwszy zmartwychwstał, aby we wszystkim mieć pierwszeństwo.  19. Bóg postanowił być w nim obecny w całej pełni  20. i przez niego pojednać z sobą wszystko na ziemi i w niebie, ustanawiając pokój za cenę jego krwi przelanej na krzyżu.  21. Kiedyś byliście daleko od Boga, pełni wrogich myśli i złych uczynków,  22. a teraz jesteście z Bogiem pojednani przez śmierć Chrystusa w ludzkim ciele, abyście mogli stanąć przed nim jako uświęceni, nieskazitelni i nienaganni.  23. Musicie jednak zachować mocną i niewzruszoną wiarę i trwać niezachwianie w nadziei, jaką daje Ewangelia; słyszeliście ją, bo jest głoszona wszystkiemu, co stworzono pod niebem. Ja, Paweł, stałem się sługą tej Ewangelii.  24. Teraz cieszę się, że mogę cierpieć za was i moje własne cierpienia łączą się z cierpieniami Chrystusa za Kościół, który jest jego ciałem.  25. Stałem się sługą tego Kościoła, zgodnie z zadaniem, jakie mi Bóg wobec was wyznaczył: głosić wam Słowo Boże w całej pełni,  26. okryte tajemnicą przez całe wieki i pokolenia, a teraz odsłonięte przed ludem Bożym.  27. Wolą Boga było, aby jego lud poznał bogactwo i wspaniałość tej tajemnicy, niedostępnej dla pogan; jej treść jest taka: Chrystus w was, to nadzieja przyszłej chwały.  28. Głosimy wieść o nim i kładziemy ją na sercu wszystkim ludziom, nauczając całej prawdy, aby każdy stał się doskonały w społeczności z Chrystusem.  29. Dla takiego celu pracując, czerpię z niego siły do walki, a jego moc działa we mnie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org