Przekład Nowego Świata, 1997

I Księga Kronik

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.

Rozdział 1

1. Adam, Set, Enosz,  2. Kenan, Mahalalel, Jared,  3. Henoch, Metuszelach, Lamech,  4. Noe, Sem, Cham i Jafet.  5. Synami Jafeta byli: Gomer i Magog, i Madaj, i Jawan, Trubal, i Meszech, i Tiras.  6. A synami Gomera byli: Aszkenaz i Rifat, i Togarma.  7. A synami Jawana byli: Elisza i Tarszisz, Kittim, i Rodanim,  8. Synami Chama byli: Kusz i Micraim, Put i Kanaan.  9. A synami Kusza byli: Seba i Chawila, i Sabta, i Rama, i Sabtecha. A synami Ramy byli: Szeba i Dedan.  10. A Kusz został ojcem Nimroda. On pierwszy stał się mocarzem na ziemi.  11. Micraimowi zaś urodzili się Ludim i Anamim i Lehabim, i Naftuchim.  12. i Patrusim, i Kasluchim (od których wywodzą się Filistyni), i Kafiorim.  13. A Kanaan został ojcem Sydona, swego pierworodnego, i Heta,  14. i Jebusyty, i Amoryty, i Girgaszyty,  15. i Chiwwity, i Arkity, i Synity,  16. i Arwadyty i Cemaryty, i Chamatyty.  17. Synami Sema byli: Elam i Aszszur, i Arpachszad, i Lud, i Aram oraz Uc i Chul, i Geter, i Masz,  18. Arpachszad zaś został ojcem Szelacha, a Szelach został ojcem Ebera.  19. A Eberowi urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona; a jego brat miał na imię Joktan.  20. Joktan zaś został ojcem Almodada i Szelefa, i Chacarmaweta, i Jaracha,  21. i Hadorama, i Uzala, i Dikli,  22. i Obala, i Abimaela, i Szeby,  23. i Ofira, i Chawili, i Jobaba; wszyscy oni byli synami Joktana.  24. Sem, Arpachszad, Szelach,  25. Eber, Peleg, Reu.  26. Serug, Nachor, Terach,  27. Abram, czyli Abraham.  28. Synami Abrahama byli: Izaak i Ismael.  29. Oto ich rodowody: pierworodny Ismaela, Nebajot, a także Kedar i Adbeel, i Mibsam,  30. Miszma i Duma, Massa, Chadad i Tema,  31. Jetur, Nafisz i Kedma. Byli oni synami Ismaela.  32. A jeśli chodzi o synów Ketury, nałożnicy Abrahama, urodziła ona Zimrana i Jokszana, i Medana, i Midiana, i Jiszbaka, i Szuacha. A synami Jokszana byli: Szeba i Dedan.  33. A synami Midiana byli: Efa i Efer, i Chanoch, i Abida, i Eldaa. Wszyscy oni byli synami Ketury.  34. Abraham został ojcem Izaaka. Synami Izaaka byli: Ezaw i Izrael.  35. Synami Ezawa byli: Elifaz, Reuel i Jeusz, i Jalam, i Korach.  36. Synami Elifaza byli: Teman i Omar, Cefo i Gatam, Kenaz, a poprzez Timnę Amalek.  37. Synami Reuela byli: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.  38. A synami Seira byli: Lotan i Szobal, i Cibeon, i Ana, i Diszon, i Ecer. i Diszan.  39. A synami Lotana byli: Chori i Homam. A siostrą Lotana była Timna.  40. Synami Szobala byli: Alwan i Manachat, i Ebal, Szefo i Onam. A synami Cibeona byli: Aja i Ana.  41. Synami Any: Diszon. A synami Diszona byli: Chemdan i Eszban, i Jitran, i Keran.  42. Synami Ecera byli: Bilhan i Zaawan, i Akan. Synami Diszana byli: Uc i Aran.  43. A oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej, zanim jakikolwiek król zaczął panować nad synami Izraela: Bela, syn Beora, którego miasto nazywało się Dinhaba.  44. Potem umarł Bela, a w jego miejsce zaczął panować Jobab, syn Zeracha z Bocry.  45. Potem umarł Jobab, a w jego miejsce zaczął panować Chuszam z ziemi Temanitów.  46. Potem umarł Chuszam, a w jego miejsce zaczął panować Hadad, syn Bedada, który zadał klęskę Midianowi na polu moabskim. A jego miasto nazywało się Awit.  47. Potem umarł Hadad, a w jego miejsce zaczął panować Samla z Masreki.  48. Potem umarł Samla, a w jego miejsce zaczął panować Szaul z Rechobot nad Rzeką.  49. Potem umarł Szaul, a w jego miejsce zaczął panować Baal-Chanan, syn Achbora.  50. Potem umarł Baal-Chanan, a w jego miejsce zaczął panować Hadad; a jego miasto nazywało się Pau, jego żona zaś miała na imię Mehetabel i była córką Matred, córki Mezahab.  51. Potem umarł Hadad. A szejkami Edomu zostali: szejk Timna, szejk Alwa, szejk Jetet,  52. szejk Oholibama, szejk Ela, szejk Pinon,  53. szejk Kenaz, szejk Teman, szejk Mibcar,  54. szejk Magdiel, szejk Iram. Byli to szejkowie Edomu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org