Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Ezdrasza

Autor:
Ezdrasz: 7:27-9:15; pozostałe części: redaktorzy odpowiedzialni za 1-2Krn; tradycja żydowska również w tym przypadku wskazuje Ezdrasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 539-516 r. p. Chr. (Ezd 1-6; Ag 1:14); 458-433 r. p. Chr. (Ezd 7-10); (2) powstawania i redakcji Księgi: częściowo w trakcie opisywanych wydarzeń, a ostatecznie w latach 433-423 p. Chr.
Miejsce:
Babilonia, Judea.
Cel:
Ukazanie troskliwości Boga w okresie najtrudniejszych doświadczeń narodowych.
Temat:
Bóg gwarantem spełnienia się obietnic pomimo przeciwności dziejowych.

Rozdział 1

1. A w pierwszym roku Cyrusa, króla Persji, aby się spełniło słowo JAHWE z ust Jeremiasza, JAHWE pobudził ducha Cyrusa, króla Persji, by po całym swym państwie kazał ogłosić, i to również na piśmie, co następuje:  2. ”Oto, co powiedział Cyrus, król Persji: ʼWszystkie królestwa ziemi dał mi JAHWE. Bóg niebios, i to on mi polecił, abym mu zbudował dom w Jerozolimie, która jest w Judzie.  3. Ktokolwiek z całego jego ludu jest wśród was, niech jego Bóg będzie z nim. Niech więc wyrusza do Jerozolimy, która jest w Judzie, i odbudowuje dom JAHWE, Boga Izraela – on jest prawdziwym Bogiem – dom, który był w Jerozolimie.  4. I każdego, kto pozostał, z wszelkich miejscowości, gdzie przebywa jako przybysz, niech ludzie z jego miejscowości wesprą srebrem i złotem, i mieniem, i zwierzętami domowymi, a także dobrowolnym darem ofiarnym dla domu prawdziwego Boga, który był w Jerozolimieʼ”.  5. Wtedy mężowie będący głowami domów patriarchalnych z Judy i Beniamina oraz kapłani i Lewici – każdy, którego ducha pobudził prawdziwy Bóg powstali, aby pójść i odbudować dom JAHWE, który był w Jerozolimie.  6. Wszyscy zaś wokół nich wspomogli ich ręce przedmiotami ze srebra, złotem, mieniem i zwierzętami domowymi oraz wybornymi rzeczami, oprócz tego wszystkiego, co ofiarowano dobrowolnie.  7. Również sam król Cyrus wydal sprzęty domu JAHWE, które Nebukadneccar niegdyś zabrał z Jerozolimy i potem umieścił w domu swego boga.  8. I Cyrus, król Persji, zaczął je powierzać skarbnikowi Mitredatowi i wyliczać je Szeszbaccarowi, naczelnikowi Judy.  9. A oto ich liczby: trzydzieści złotych naczyń w kształcie koszyka, tysiąc srebrnych naczyń w kształcie koszyka, dwadzieścia dziewięć naczyń zapasowych,  10. trzydzieści czarek ze złota, czterysta dziesięć drugorzędnych czarek ze srebra, tysiąc innych przedmiotów.  11. Wszystkich przedmiotów złotych i srebrnych było pięć tysięcy czterysta. Wszystko to zabrał Szeszbaccar, gdy wyprowadzał wygnańców z Babilonu do Jerozolimy. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org