Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Liczb

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr. (tj. wędrówka po pustyni); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek narodu wybranego.
Cel:
Ukazanie dziejów kształtowania się Izraela jako wspólnoty teokratycznej.
Temat:
Bóg gwarantem rozwoju narodu.

Rozdział 1

1. I JAHWE przemówił do Mojżesza na pustkowiu Synaj, w namiocie spotkania, pierwszego dnia miesiąca drugiego, w drugim roku po ich wyjściu z ziemi egipskiej, i rzekł:  2. ”Dokonajcie spisu ogólnej liczby zgromadzenia synów Izraela według ich rodzin, według domu ich ojców, stosownie do liczby imion – wszystkich mężczyzn, głowa po głowie,  3. od dwudziestu lat wzwyż, każdego stającego do wojska w Izraelu. Ty i Aaron macie ich spisać według ich za stępów.  4. ”Z wami zaś ma być kilku mężów, po jednym mężu z plemienia; każdy to głowa swego domu patriarchalnego.  5. A oto imiona mężów, którzy staną z wami: z Rubena Elicur, syn Szedeura;  6. z Symeona Szelumiel, syn Curiszaddaja;  7. z Judy Nachszon, syn Amminadaba;  8. z Issachara Netanel, syn Cuara;  9. z Zebulona Eliab, syn Chelona;  10. z synów Józefa: z Efraima Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa Gamaliel, syn Pedahcura;  11. z Beniamina Abidan, syn Gideoniego;  12. z Dana Achiezer, syn Ammiszaddaja;  13. z Aszera Pagiel, syn Ochrana;  14. z Gada Eliasaf, syn Deuela;  15. z Naftalego Achira, syn Enana.  16. Oto powołani ze zgromadzenia, naczelnicy plemion ich ojców. Są to zwierzchnicy tysięcy Izraela”.  17. Toteż Mojżesz i Aaron wzięli tych mężów, którzy zostali wyznaczeni imiennie.  18. A pierwszego dnia miesiąca drugiego zwołali całe zgromadzenie, żeby mogli potwierdzić swe pochodzenie co do swych rodzin w domach swych ojców, stosownie do liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, głowa po głowie,  19. tak jak JAHWE nakazał Mojżeszowi; i przystąpił do spisania ich na pustkowiu Synaj.  20. A synów Rubena, pierworodnego Izraela, urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, głowa po głowie, wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska,  21. spisanych z plemienia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.  22. Synów Symeona urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, spisanych według liczby imion, głowa po głowie, wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska,  23. spisanych z plemienia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.  24. Synów Gada urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska,  25. spisanych z plemienia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.  26. Synów Judy urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska,  27. spisanych z plemienia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.  28. Synów Issachara urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska,  29. spisanych z plemienia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.  30. Synów Zebulona urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska,  31. spisanych z plemienia Zebulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.  32. Z synów Józefa: synów Efraima urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska,  33. spisanych z plemienia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset.  34. Synów Manassesa urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska,  35. spisanych z plemienia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.  36. Synów Beniamina urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska,  37. spisanych z plemienia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.  38. Synów Dana urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska,  39. spisanych z plemienia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.  40. Synów Aszera urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska,  41. spisanych z plemienia Aszera było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.  42. Synów Naftalego urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska,  43. spisanych z plemienia Naftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.  44. Oto spisani, których spisali Mojżesz oraz Aaron i naczelnicy Izraela, dwunastu mężów. Każdy z nich reprezentował dom swoich ojców.  45. A wszystkich synów Izraela spisanych według domu ich ojców, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska było,  46. tak, wszystkich spisanych było sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu.  47. Jednakże wśród nich nie zostali spisani Lewici według plemienia ich ojców.  48. A JAHWE rzekł do Mojżesza, mówiąc:  49. ”Tylko plemienia Lewiego nie wolno ci spisać i ogólnej ich liczby nie wolno ci dołączyć do synów Izraela.  50. I ustanów Lewitów nad Przybytkiem Świadectwa i nad wszelkimi jego sprzętami, i nad wszystkim, co do niego należy. Oni będą przenosić przybytek oraz wszystkie jego sprzęty i będą przy nim usługiwać; i wokół przybytku mają obozować.  51. A ilekroć przybytek będzie wyruszał, Lewici mają go złożyć; gdy zaś przybytek będzie stawał obozem, Lewici mają go rozłożyć; a każdy obcy, który się zbliży, ma zostać uśmiercony.  52. ”I synowie Izraela będą obozować każdy ze swoim obozem i każdy przy swoim trójplemiennym oddziale według ich zastępów.  53. Lewici zaś mają obozować wokół Przybytku Świadectwa, żeby nie doszło do oburzenia na zgromadzenie synów Izraela; i Lewici będą pełnić służbę na rzecz Przybytku Świadectwa”.  54. I synowie Izraela przystąpili do wykonania tego zgodnie ze wszystkim, co JAHWE nakazał Mojżeszowi. Tak właśnie uczynili. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org