Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Aggeusza

Autor:
Aggeusz oraz redaktor jego proroctw.
Czas:
29 sierpnia — 18 grudnia 520 r. p. Chr.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Wezwanie do odbudowy świątyni.
Temat:
Postawienie spraw Bożych na pierwszym miejscu to warunek powodzenia.

Rozdział 1

1. W drugim roku króla Dariusza, w miesiącu szóstym, pierwszego dnia tego miesiąca, do namiestnika Judy, Zerubbabela, syna Szealtiela, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehocadaka, doszło za pośrednictwem proroka Aggeusza słowo JAHWE, mówiące:  2. ”Oto, co rzekł JAHWE Zastępów: ʼLud ten powiedział: ”Nie nadszedł czas – czas na budowę domu JAHWE” ʼ ” ʼ  3. I za pośrednictwem proroka Aggeusza dalej dochodziło słowo JAHWE, mówiące:  4. ”Czy czas na to, abyście wy mieszkali w swych domach wyłożonych boazerią, podczas gdy ten dom jest opustoszały  5. A oto, co powiedział JAHWE Zastępów: ʼRozważcie w sercu swe drogi.  6. Wysialiście dużo ziarna, lecz zbiera się niewiele. Je się, lecz nie do syta. Pije się, lecz nie aż do upicia. Przyodziewa się szaty, lecz nikt się nie rozgrzewa; a kto się najmuje, najmuje się, by wkładać do dziurawego workaʼ ” ʼ  7. ”Oto, co powiedział JAHWE Zastępów: ʼRozważcie w sercu swe drogiʼ.  8. ” ʼWejdźcie na górę i sprowadźcie drewno. I zbudujcie dom, abym w nim znalazł upodobanie i został otoczony chwałąʼʼ – rzekł JAHWE”.  9. ” ʼSpodziewano się dużo, a oto było tylko trochę; i wnieśliście to do domu, a ja to zdmuchnąłem – z jakiego powodu? ʼ, brzmi wypowiedź JAHWE Zastępów. ʼZ powodu mojego domu, który jest opustoszały, podczas gdy wy się krzątacie, każdy wokół swojego domu.  10. Dlatego niebiosa nad wami wstrzymały swą rosę, ziemia zaś wstrzymała swój plon.  11. A ja wołałem o posuchę na ziemię i na góry, i na zboże, i na młode wino, i na oliwię, i na to, co miałaby wydać rola, i na ziemskiego człowieka, i na zwierzę domowe, i na wszelki trud rąkʼ ”.  12. A Zerubbabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehocadaka, oraz wszyscy pozostali z ludu usłuchali głosu JAHWE, swego Boga, i słów proroka Aggeusza, jako że posłał go JAHWE, ich Bóg; i lud począł się bać JAHWE.  13. Aggeusz zaś, posłaniec JAHWE, zwrócił się do ludu zgodnie z otrzymanym od JAHWE pełnomocnictwem posłańca, mówiąc: ” ʼJa jestem z wamiʼ – brzmi wypowiedź JAHWE”.  14. I JAHWE pobudził ducha namiestnika Judy, Zerubbabela, syna Szealtiela, oraz ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehocadaka, i ducha wszystkich pozostałych z ludu; i wszedłszy, zaczęli wykonywać pracę w domu JAHWE Zastępów, swojego Boga.  15. Było to dnia dwudziestego czwartego, miesiąca szóstego, w drugim roku króla Dariusza. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org