Przekład Nowego Świata, 1997

Ewangelia Mateusza

Autor:
Apostoł Mateusz.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia (w Syrii).
Cel:
Uzasadnienie, na podstawie Starego Przymierza, że Jezus z Nazaretu jest posłanym przez Boga Chrystusem i Królem.
Temat:
Jezus z Nazaretu — Chrystus i Król.

Rozdział 1

1. Księga dziejów Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama:  2. Abraham został ojcem Izaaka; Izaak został ojcem Jakuba; Jakub został ojcem Judy i jego braci;  3. Juda został ojcem Pereca i Zeracha, urodzonych przez Tamar; Perec został ojcem Checrona; Checron został ojcem Rama;  4. Ram został ojcem Amminadaba; Amminadab został ojcem Nachszona; Nachszon został ojcem Salmona;  5. Salmon został ojcem Boaza, urodzonego przez Rachab; Boaz został ojcem Obeda, urodzonego przez Rut; Obed został ojcem Jessego;  6. Jesse został ojcem Dawida, króla. Dawid został ojcem Salomona, urodzonego przez żonę Uriasza;  7. Salomon został ojcem Rechoboama; Rechoboam został ojcem Abijasza; Abijasz został ojcem Asy;  8. Asa został ojcem Jehoszafata; Jehoszafat został ojcem Jehorama; Jehoram został ojcem Uzzjasza;  9. Uzzjasz został ojcem Jotama; Jotam został ojcem Achaza; Achaz został ojcem Ezechiasza;  10. Ezechiasz został ojcem Manassesa; Manasses został ojcem Amona; Amon został ojcem Jozjasza;  11. Jozjasz został ojcem Jechoniasza i jego braci w okresie zesłania do Babilonu.  12. Po zesłaniu do Babilonu Jechoniasz został ojcem Szealtiela; Szealtiel został ojcem Zerubbabela;  13. Zerubbabel został ojcem Abiuda; Abiud został ojcem Eliakima; Eliakim został ojcem Azora;  14. Azor został ojcem Cadoka; Cadok został ojcem Achima; Achim został ojcem Eliuda;  15. Eliud został ojcem Eleazara; Eleazar został ojcem Mattana; Mattan został ojcem Jakuba;  16. Jakub został ojcem Józefa, męża Marii, z której się urodził Jezus zwany Chrystusem.  17. Wszystkich więc pokoleń od Abrahama aż do Dawida było czternaście pokoleń, a od Dawida aż do zesłania do Babilonu czternaście pokoleń, a od zesłania do Babilonu aż do Chrystusa czternaście pokoleń.  18. A z narodzinami Jezusa Chrystusa było tak: Kiedy jego matka, Maria, była przyrzeczona w małżeństwo Józefowi, okazało się, zanim się połączyli, że jest brzemienna za sprawą ducha świętego.  19. A ponieważ Józef, jej mąż, był prawy i nie chciał z niej uczynić publicznego widowiska, zamierzał się z nią potajemnie rozwieść.  20. Ale gdy już to przemyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pana, mówiąc: ”Józefie, synu Dawida, nie lękaj się wziąć Marii, swej żony, do domu, bo to, co zostało w niej poczęte, jest za sprawą ducha świętego.  21. Urodzi ona syna, a ty masz go nazwać imieniem Jezus, on bowiem wybawi swój lud od ich grzechów”.  22. A wszystko to się stało, żeby się spełniło, co Pan powiedział przez swego proroka, mówiąc:  23. ”Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, i nazwą go imieniem Immanuel”, co w tłumaczeniu znaczy: ”Z nami jest Bóg”.  24. Wtedy Józef zbudził się ze snu i uczynił tak, jak mu polecił anioł Pana, i wziął swą żonę do domu.  25. Ale z nią nie współżył, dopóki nie urodziła syna, i nadał mu imię Jezus. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org