Przekład Nowego Świata, 1997

I List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 46 lat).
Czas:
Ok. 53 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Omówienie spraw dotyczących natury i praktyk Kościoła, zasad duchowego życia oraz zmartwychwstania.
Temat:
Dojrzałość, porządek i godność w duchowym życiu.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, nasz brat,  2. do zboru Bożego, który jest w Koryncie, do was, uświęconych w jedności z Chrystusem Jezusem, powołanych na świętych, wraz ze wszystkimi, którzy wszędzie wzywają imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pana ich i naszego:  3. Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.  4. Zawsze dziękuję Bogu za was ze względu na niezasłużoną życzliwość Bożą, którą was obdarzono w Chrystusie Jezusie.  5. że we wszystko zostaliście w nim wzbogaceni, w pełną zdolność mówienia i w pełne poznanie,  6. jako że świadectwo o Chrystusie zostało wśród was utwierdzone,  7. tak iż niczego wam nie brakuje w żadnym darze, gdy skwapliwie oczekujecie objawienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  8. On też utwierdzi was do końca, żebyście nie podlegali żadnemu oskarżeniu w dniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  9. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do wspólnoty z jego Synem Jezusem Chrystusem, naszym Panem.  10. A usilnie zachęcam was, bracia, przez imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy mówili zgodnie i żeby nie było wśród was rozdźwięków, ale żebyście byli stosownie zjednoczeni, mając ten sam umysł i ten sam tok myśli.  11. gdyż wyjawiono mi o was, bracia moi, przez domowników Chloe, że są wśród was zatargi.  12. Mam na myśli to, że każdy z was mówi: ”Ja należę do Pawła”, ”A ja do Apollosa”, ”A ja do Kefasa”, ”A ja do Chrystusa”.  13. Chrystus jest podzielony. Czyż za was Paweł zawisł na palu? Albo czy zostaliście ochrzczeni w imię Pawła?  14. Wdzięczny jestem, że oprócz Kryspusa i Gajusa nie ochrzciłem nikogo z was,  15. aby nikt nie powiedział, iż zostaliście ochrzczeni w moje imię.  16. Owszem, ochrzciłem też dom Stefanasa. Jeśli chodzi o resztę, to nie wiem, czy jeszcze kogoś ochrzciłem.  17. Bo Chrystus nie wysłał mnie, abym chrzcił, lecz abym oznajmiał dobrą nowinę – nie w mądrości mowy, żeby pal męki Chrystusa nie stał się daremny.  18. Albowiem dla tych, którzy giną, mowa o palu męki jest głupstwem, ale dla nas, którzy dostępujemy wybawienia, jest mocą Bożą.  19. Napisano bowiem: ”Sprawię, że zginie mądrość mędrców, i odtrącę inteligencję intelektualistów”.  20. Gdzież jest mędrzec? Gdzież uczony w piśmie? Gdzież uczestnik dysput tego systemu rzeczy? Czyż Bóg nie obrócił mądrości świata w głupstwo?  21. Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez swą mądrość, Bóg uznał za dobre, by przez głupstwo tego, co jest głoszone, wybawić wierzących.  22. Gdyż i Żydzi proszą o znaki, i Grecy szukają mądrości;  23. ale my głosimy Chrystusa zawieszonego na palu – dla Żydów powód do zgorszenia, a dla narodów głupstwo;  24. jednakże dla powołanych, zarówno Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą.  25. Bo to, co głupie u Boga, jest mądrzejsze niż ludzie, a to, co słabe u Boga, jest silniejsze niż ludzie.ʼ  26. Widzicie bowiem, bracia, jak was powołał, że powołano niewielu mądrych na sposób cielesny, niewielu mocnych, niewielu szlachetnie urodzonych;  27. lecz Bóg wybrał to, co głupie u świata, by zawstydzić mędrców, i Bóg wybrał to, co słabe u świata, by zawstydzić to, co silne,  28. i Bóg wybrał to, co nieszlachetne u świata, i to, na co się patrzy z góry, to, czego nie ma, by obrócić wniwecz to, co jest,  29. aby żadne ciało nie chlubiło się wobec Boga.  30. Ale właśnie dzięki niemu jesteście w jedności z Chrystusem Jezusem, który stał się dla nas mądrością od Boga, a także prawością i uświęceniem, i uwolnieniem na podstawie okupu;  31. żeby było tak, jak jest napisane: ”Kto się chlubi, niech się chlubi w Panu”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org