Przekład Nowego Świata, 1997

List do Efezjan

Autor:
Apostoł Paweł.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr. (List trafił do Efezu 5 lat po powstaniu wspólnoty, w której apostoł służył przez 2 lata).
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Przypomnienie zasad życia w Chrystusie, natury i roli Kościoła oraz przekazanie wspólnotom wiernych wiadomości o bieżącej sytuacji apostoła. (List pisany był do kilku wspólnot).
Temat:
Nowa jakość życia jako skutek duchowej przemiany.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie, i wiernych w jedności z Chrystusem Jezusem:  2. Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.  3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, gdyż pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w jedności z Chrystusem,  4. tak jak nas wybrał w jedności z nim przed założeniem świata, abyśmy w miłości byli wobec niego święci i bez skazy.  5. Albowiem z góry nas wyznaczyła do usynowienia poprzez Jezusa Chrystusa według upodobania swej woli,  6. ku sławie swej chwalebnej życzliwości niezasłużonej, którą nas życzliwie obdarzył przez swego umiłowanego.  7. Przez niego dostępujemy uwolnienia na podstawie okupu dzięki jego krwi, owszem, przebaczenia naszych wykroczeń, stosownie do bogactwa jego niezasłużonej życzliwości.  8. Ona to za jego sprawą spływa na nas obficie we wszelkiej mądrości i zdrowym rozsądku,  9. jako że on dał nam poznać świętą tajemnicę swej woli. Odpowiada ona jego upodobaniu, co do którego sam w sobie powziął zamierzenie  10. w związku z zarządzaniem przy pełnej granicy wyznaczonych czasów, mianowicie aby znowu zebrać wszystko razem w Chrystusie to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Tak, w nim,  11. w jedności z którym zostaliśmy też ustanowieni dziedzicami, będąc z góry wyznaczeni zgodnie z zamierzeniem tego, który we wszystkim tak działa, jak doradza jego wola,  12. abyśmy służyli sławie jego chwały – my, którzy pierwsi złożyliśmy nadzieję w Chrystusie.  13. Ale wy również złożyliście w nim nadzieję, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym wybawieniu. Za jego sprawą też, uwierzywszy, zostaliście opieczętowani obiecanym duchem świętym,  14. który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aby na podstawie okupu nastąpiło uwolnienie tego, co jest własnością [Boga], ku jego chwalebnej sławie.  15. Dlatego też i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i względem wszystkich świętych,  16. nie przestaję składać za was podziękowań. Stale czynię o was wzmianki w moich modlitwach,  17. aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dokładnym poznaniu go;  18. abyście – mając oczy waszego serca oświecone – wiedzieli, do jakiej nadziei was powołał, czym jest chwalebne bogactwo, które on zachowuje jako dziedzictwo dla świętych,  19. i czym jest niezrównana wielkość jego mocy wobec nas, wierzących. odpowiada ona działaniu potęgi jego siły,  20. z jakim działał w wypadku Chrystusa; gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swej prawicy w miejscach niebiańskich,  21. wysoko ponad wszelkim rządem i władzą, i mocą, i zwierzchnictwem, i wszelkim imieniem wymienianym nie tylko w tym systemie rzeczy, lecz także w przyszłym.  22. On też podporządkował wszystko pod jego stopy i nad wszystkim uczynił go głową dla zboru,  23. który jest jego ciałem, pełnią tego, który dopełnia wszystko we wszystkim. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org