Biblia Poznańska I, 1975

I Księga Kronik

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.

Rozdział 1

1. Adam, Set, Enosz,  2. Kenan, Mahalalel, Jared,  3. Chenok, Metuszelach, Lemek,  4. Noe, Sem, Cham i Jafet.  5. Synami Jafeta byli: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.  6. Synami zaś Gomera byli: Aszkanaz, Difaf i Togarma.  7. Synami Jawana byli: Elisza, Tarszisz,Kittim i Rodanim.  8. Synami Chama byli: Kusz, Micraim, Put i Kenaan.  9. Synami Kusza byli: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka, a synami Ramy byli: Szeba i Dedan.  10. Kusz był [także] ojcem Nimroda, ten zaś stał się pierwszym mocarzem na ziemi.  11. Micraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,  12. Patrusytów i Kasiuchitów, z których powstali Filistyni, oraz Kaftorytów.  13. Kenaan był ojcem Sydona swego pierworodnego oraz Cheta,  14. a także Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów,  15. Chiwwitów, Arkitów, Synitów,  16. Arwadytów, Cemarytów i Chamatytów.  17. Synami Sema byli: Elam, Aszszur, Arpakszed, Lud i Aram, a synami Arama byli: Uc, Chul, Geter i Meszek.  18. Arpakszed był ojcem Szelacha, a Szelach znów - Ebera.  19. Eberowi urodziło się dwóch synów; jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została podzielona, a brat jego miał na imię Joktan.  20. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chacarmaweta, Jaracha,  21. Hadorama, Uzala, Dikll,  22. Ebela, Abimaela, Szeby,  23. Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana.  24. Sem, Arpakszed, Szelach,  25. Eber, Peleg, Reu,  26. Serug, Nachor, Tarach,  27. Abram, to jest Abraham.  28. Synami Abrahama byli: Izaak i Ismael.  29. A oto ich potomkowie: pierworodnym Ismaela był Nebajot, a następnie Kedar, Adbeel, Mibsam,  30. Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,  31. Jetur, Nafisz i Kedma; ci byli synami Ismaela.  32. Synami, których zrodziła Ketura, drugorzędna żona Abrahama, byli: Zimran, Jokszan, Medan, Midian, Iszbak i Szuach. Synami Jokszana byli: Szeba i Dedan.  33. Synami zaś Midiana byli: Efa, Efer, Chanok, Abida i Eldaa. Oni wszyscy byli synami Ketury.  34. Abraham był ojcem Izaaka, a synami Izaaka byli: Ezaw i Izrael.  35. Synami Ezawa byli: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jałam i Korach.  36. Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.  37. Synami Reuela byli: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.  38. Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Cibon, Ana, Diszon, Ecer i Diszan.  39. Synami Lotana byli: Chori i Homam, a siostrą Lotana była Timna.  40. Synami Szobala byli: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam, a synami Cibona byli: Ajja i Ana.  41. Synem Any był Diszon, synami zaś Diszona: Chamran, Eszban, Itran i Keran.  42. Synami Ecera byli: Bilhan, Zaawan i Jaakan.Synami Diszona byli: Uc i Aran.  43. A oto królowie, którzy panowali w ziemi Edom, zanim jeszcze król zaczął panować nad Izraelem: Bela, syn Beora, a jego miasto nazywało się Dinhaba.  44. Po śmierci Beli panował po nim Jobab, syn Zeracha z Bocry.  45. Po śmierci Jobaba panował po nim Chuszam z ziemi Temanitów.  46. Po śmierci Chuszama panował po nim Hadad, syn Bedada, który pokonał Midianitów na polach Moabu, a miasto jego nazywało się Awit.  47. Po śmierci Hadada panował po nim Sarnia z Masreki.  48. Po śmierci Samli panował po nim Szaul z Rechobot nad Rzeką.  49. Po śmierci Szaula panował Baal-Chanan, syn Akbora.  50. Po śmierci Baal-Chanana panował po nim Hadad. Miasto jego nazywało się Pei, a żona jego miała na imię Mehetabel. Była ona córką Matredy, a wnuczką Mezahaba.  51. Po śmierci Hadada książętami Edomu byli: książę z Timny, książę z Alii, książę z Jetet,  52. książę z Oholibamy, książę z Eli, książę z Pinonu,  53. książę z Kenazu, książę z Temanu, książę z Mibcaru,  54. książę z Magdiel i książę z Iramu. Oni to byli książętami Edomu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org