Biblia Poznańska I, 1975

Księga Nehemiasza

Autor:
Nehemiasz i inni autorzy i redaktorzy stojący za ostateczną formą 1-2Krn, Ezd i Ne; tradycja żydowska wskazuje w tym względzie Ezdrasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 445-433 i 425-423 r. p. Chr.; (2) powstawania i redakcji Księgi: częściowo w trakcie opisywanych wydarzeń, a ostatecznie po 423 r. p. Chr.
Miejsce:
Suza, Jerozolima.
Cel:
Ukazanie troskliwości Boga w okresie odbudowy Jerozolimy oraz odnowy religijnej wspólnoty narodowej.
Temat:
Bóg gwarantem spełnienia się obietnic pomimo przeciwności dziejowych.

Rozdział 1

1. Słowa Nehemiasza, syna Chakalji. W miesiącu Kislew, roku dwudziestego przebywałem w twierdzy Suza.  2. Przybył tam z Judy Chanani, jeden z braci moich, w towarzystwie innych mężów. Kiedy się dopytywałem o Żydów, o tę Resztę ocalonych z niewoli oraz o Jeruzalem,  3. odpowiedzieli mi: - Ci ocaleni, którzy tam w kraju uniknęli uprowadzenia, żyją w wielkim niedostatku i pohańbieniu. Mury Jeruzalem [leżą] w gruzach, a jego bramy ogniem spalone.  4. Skoro usłyszałem te słowa, usiadłem z płaczem i przez wiele dni trwałem w żałobie, poszcząc i modląc się do Boga niebios.  5. I mówiłem: - Ach, Jahwe, Boże niebios, Boże wielki i groźny, który przymierze i łaskę zachowujesz dla tych, którzy Cię miłują i strzegą Twoich przykazań!  6. Nakłoń ucho swoje; niech oczy Twoje będą otwarte, abyś mógł wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą teraz we dnie i w nocy zanoszę do Ciebie za sługi Twoje, synów Izraela. Wyznaję grzechy synów izraelskich, któreśmy popełnili przeciw Tobie. Również ja sam i dom ojca mego zgrzeszyliśmy.  7. Postępowaliśmy niegodnie względem Ciebie; nie zachowywaliśmy przykazań, praw i zaleceń, które nakazałeś za pośrednictwem sługi Twego, Mojżesza.  8. Pomnij wszakże na słowo, któreś objawił Twemu słudze, gdyś wyrzekł: ”Jeżeli staniecie się niewierni, rozproszę was między narodami.  9. Jeżeli jednak nawrócicie się do mnie, będziecie strzec przykazań moich i według nich postępować, to choćby nawet wygnańcy wasi zostali rzuceni na krańce niebios, Ja ich tam zgromadzę i przywiodę na miejsce, które obrałem, aby tam mogło przebywać Imię moje.”  10. To są przecież sługi Twoje i lud Twój, który odkupiłeś wielką mocą swoją i potęgą rąk swoich.  11. Ach, niech ucho Twoje, o Panie, otworzy się na modlitwę sługi Twego i na błaganie Twoich poddanych, pragnących czcić Imię Twoje. O, poszczęść teraz - błagam Cię - słudze Twemu i spraw, bym doznał życzliwego przyjęcia od tego męża! A byłem wówczas podczaszym królewskim. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org