Biblia Poznańska I, 1975

Księga Hioba

Autor:
Nieznany. Wg Williama MackDonalda tradycja żydowska przypisuje utwór Mojżeszowi.
Czas:
Związki tekstowe Jb z Pwt, Ps, Prz, Iz i Ez sugerują redakcję Księgi w okresie Niewoli Babilońskiej (począwszy od 586 r. p. Chr.) lub po niej, na podstawie wcześniejszego materiału.
Miejsce:
(1) Akcji: Us; (2) redakcji: Ziemia Izraela lub Babilonia.
Cel:
Ukazanie związku między moralnością, sprawiedliwością a cierpieniem w kontekście Bożego planu obejmującego ogół rozumnych bytów wszechświata.
Temat:
Cierpienie – jego powody, cele, związek z grzechem, tajemnica, sposoby przeżywania, miejsce w planie zbawienia i przezwyciężanie w zaufaniu do Boga.

Rozdział 1

1. Żył niegdyś w ziemi Uc człowiek imieniem Job. Był to mąż nieskazitelny, prawy, bojący się Boga i unikający zła.  2. Urodziło mu się siedmiu synów i trzy córki.  3. Posiadał on siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset par wołów, pięćset oślic i oprócz tego miał bardzo liczną służbę. Był najznakomitszą osobistością spośród wszystkich ludzi Wschodu.  4. Synowie jego mieli zwyczaj schodzić się na uczty, które każdy z nich kolejno urządzał w swoim domu w ustalonym dniu. Posyłali też po trzy swoje siostry i zapraszali je, aby jadły i piły z nimi.  5. A kiedy kolejność dni biesiadnych się zamknęła, Job posyłał po nich, aby ich oczyścić. Potem wstawał wczesnym rankiem i składał za każdego z nich całopalną ofiarę, tak sobie mówiąc: - Może synowie moi zgrzeszyli i obrazili Boga w sercu swoim. Tak Job postępował zawsze.  6. Pewnego dnia synowie Boży przybyli, by się stawić przed Jahwe. Stawił się także z nimi i szatan.  7. Wtedy Jahwe rzekł do szatana: - Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Jahwe: - Krążyłem po ziemi i wędrowałem po niej.  8. Na to Jahwe zapytał szatana: - Czyś dostrzegł tam sługę mojego Joba? Bo nie ma na ziemi nikogo podobnego jemu. Jest to mąż nieskazitelny, prawy, bojący się Boga i unikający zła.  9. A szatan odpowiedział na to Jahwe: - Czy to tak bezinteresownie Job czci Boga?  10. Czyś Ty nie postawił płotu wokół niego i jego domu, i całej jego posiadłości? Pobłogosławiłeś dziełom rąk jego, a trzody jego rozmnażają się szeroko po kraju.  11. Ale wyciągnij tylko rękę swoją i dotknij wszystkiego, co do niego należy, a przekonasz się, że w oczy będzie Ci złorzeczył.  12. Na to Jahwe rzekł do szatana: - Oto wszystko, co do niego należy, jest w twojej mocy, ale przeciw niemu samemu nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Jahwe.  13. I stało się pewnego dnia, gdy synowie jego i córki ucztowali i pili wino w domu najstarszego brata,  14. że przyszedł posłaniec do Joba i powiedział: - Woły twoje ciągnęły pługi, a oślice pasły się przy nich.  15. Wtedy Sabejczycy nagle napadli na nie i uprowadzili je. Ludzi zaś twoich pozabijali mieczem. Ja jeden tylko uszedłem, by cię o tym powiadomić.  16. A gdy ten jeszcze mówił, nadbiegł inny i zawołał: - Ogień Boży spadł z nieba, ogarnął twoje owce i sługi i spalił je. Ja jeden tylko zdołałem ujść, aby cię o tym powiadomić.  17. A gdy ten jeszcze mówił, nadbiegł inny i zawołał: - Chaldejczycy podzieleni na trzy oddziały napadli na twoje wielbłądy i uprowadzili je, a sługi twoje pozabijali mieczem. Ja jeden tylko zdołałem ujść, aby cię o tym powiadomić.  18. Jeszcze ten nie skończył mówić, a już nadbiegł inny wołając: - Synowie twoi i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata,  19. gdy nagle gwałtowny wicher powiał z drugiej strony pustyni i uderzył w cztery węgły domu, który zwalił się na młodych ludzi, i wszyscy zginęli. Ja jeden tylko zdołałem ujść, aby cię o tym powiadomić.  20. Wówczas Job wstał, rozdarł szatę swoją, ogolił głowę, rzucił się na ziemię i tak pozostał.  21. Po czym rzekł: - Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi tam powrócę. Jahwe dał i Jahwe wziął, niech będzie błogosławione imię Jahwe.  22. Z okazji tego wszystkiego Job nie zgrzeszył ani nie uskarżał się na Boga. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org