Biblia Poznańska I, 1975

Księga Liczb

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr. (tj. wędrówka po pustyni); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek narodu wybranego.
Cel:
Ukazanie dziejów kształtowania się Izraela jako wspólnoty teokratycznej.
Temat:
Bóg gwarantem rozwoju narodu.

Rozdział 1

1. Roku drugiego po wyjściu z Egiptu, pierwszego dnia drugiego miesiąca, tak przemówił Jahwe do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Zjednoczenia:  2. - policzcie całą społeczność synów Izraela według ich rodów i rodzin, licząc imiona wszystkich mężczyzn, głowa po głowie,  3. od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdatnych w Izraelu do boju. Ty i Aaron dokonacie przeglądu ich zastępów.  4. Niech [przy tej czynności] będzie wam pomocny jeden przedstawiciel z każdego pokolenia, głowa danego rodu.  5. A oto imiona mężów, którzy będą wam towarzyszyć: z [pokolenia] Rubena - Elicur, syn Szedeura;  6. z Symeona - Szelumiel, syn Curiszaddaja;  7. z Judy - Nachszon, syn Amminadaba;  8. z Issachara - Netanel, syn Cuara;  9. z Zebulona - Eliab, syn Chelona;  10. spośród synów Józefa: z Efraima - Eliszama, syn Ammihuda, a z Manassego - Gamliel, syn Pedahcura;  11. z [pokolenia] Beniamina - Abidan, syn Gidoniego;  12. z Dana - Achiezer, syn Ammiszaddaja;  13. z Aszera - Pagiel, syn Okrana;  14. z Gada - Eljasaf, syn Deuela;  15. z Neftalego - Achira, syn Enana.  16. Oto są ci powołani ze społeczności - wodzowie pokoleń praojców, przełożeni nad tysiącami Izraelitów.  17. Mojżesz razem z Aaronem przyjęli więc tych mężów, wyznaczonych imiennie.  18. W pierwszym dniu drugiego miesiąca zgromadzili całą społeczność; wtedy wszyscy podawali swoją przynależność do rodów i rodzin. W tym wykazie imion byli [mężczyźni] od lat dwudziestu wzwyż, zliczeni głowa po głowie.  19. Mojżesz dokonał zatem ich przeglądu na pustyni Synaj, jak mu to Jahwe nakazał.  20. Potomstwo synów Rubena, pierworodnego Izraela, ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż, liczonych głowa po głowie.  21. Naliczono ich w pokoleniu Rubena 46. 500.  22. Potomstwo synów Symeona ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż, liczonych głowa po głowie.  23. Naliczono ich w pokoleniu Symeona 59. 300.  24. Potomstwo synów Gada ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż.  25. Naliczono ich w pokoleniu Gada 45. 650.  26. Potomstwo synów Judy ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do walki, od lat dwudziestu wzwyż.  27. Naliczono ich w pokoleniu Judy 74. 600.  28. Potomstwo synów Issachara ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż.  29. Naliczono ich w pokoleniu Issachara 54. 400.  30. Potomstwo synów Zebulona ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż.  31. Naliczono ich w pokoleniu Zebulona 57. 400.  32. Potomstwo synów Józefa - spośród synów Efraima, ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż.  33. Naliczono ich w pokoleniu Efraima 40. 500.  34. Potomstwo synów Manassego ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż.  35. Naliczono ich w pokoleniu Manassego 32. 200.  36. Potomstwo synów Beniamina ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż.  37. Naliczono ich w pokoleniu Beniamina 35. 400.  38. Potomstwo synów Dana ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż.  39. Naliczono ich w pokoleniu Dana 62. 700.  40. Potomstwo synów Aszera ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż.  41. Naliczono ich w pokoleniu Aszera 41. 500.  42. Potomstwo synów Neftalego ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż.  43. Naliczono ich w pokoleniu Neftalego 53. 400.  44. Oto są ci, których przeglądu dokonał Mojżesz razem z Aaronem i z książętami izraelskimi w liczbie dwunastu, po jednym z każdego rodu.  45. Wykaz wszystkich synów Izraela policzonych według rodzin, wszystkich mężczyzn zdatnych w Izraelu do boju, od lat dwudziestu wzwyż,  46. obejmował 603. 550. osób.  47. Nie policzono jednak razem z nimi Lewitów według pokolenia ich ojców,  48. ponieważ Jahwe tak powiedział do Mojżesza:  49. - Nie obejmuj spisem pokolenia Lewiego i nie włączaj ich wykazu do wykazu synów Izraela.  50. Lewitom zlecisz opiekę nad Przybytkiem Świadectwa, nad wszystkimi jego sprzętami i w ogóle nad wszystkim, co do niego należy. To oni będą nosili Przybytek i wszystkie jego sprzęty i będą przy nim pełnili służbę, rozkładając swe namioty wokół niego.  51. Kiedy Przybytek będzie zmieniał miejsce postoju, Lewici będą go rozkładali na części, a gdy Przybytek się zatrzyma, Lewici go ustawią. A zabity będzie każdy obcy człowiek, który by się [do niego] zbliżył.  52. Synowie Izraela będą rozbijali namioty, każdy w swoim obozie, przy swoim sztandarze, w ustalonym porządku.  53. Lewici zaś rozłożą namioty wokół Przybytku Świadectwa. Nie spadnie bowiem gniew [mój] na społeczność synów Izraela, gdy Lewici będą trwali na straży Przybytku Świadectwa.  54. Synowie Izraela wiernie wykonali to wszystko, co Jahwe nakazał Mojżeszowi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org