Biblia Poznańska I, 1975

Ewangelia Mateusza

Autor:
Apostoł Mateusz.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia (w Syrii).
Cel:
Uzasadnienie, na podstawie Starego Przymierza, że Jezus z Nazaretu jest posłanym przez Boga Chrystusem i Królem.
Temat:
Jezus z Nazaretu — Chrystus i Król.

Rozdział 1

1. Rodowód Jezusa, Mesjasza, potomka Dawida, potomka Abrahama.  2. Abraham miał syna Izaaka, Izaak miał syna Jakuba, Jakub miał syna Judę i jego braci,  3. Juda miał z Tamarą synów Faresa i Zarę, Fares miał syna Esroma, Esrom miał syna Arama,  4. Aram miał syna Aminadaba, Aminadab miał syna Naassona, Naasson miał syna Salmona.  5. Salmon miał syna Booza z Rahab, Booz miał syna Jobeda z Rut, Jobed miał syna Jesaja,  6. a Jesaj miał syna Dawida-króla. Dawid miał syna Salomona z Uriaszowej,  7. Salomon miał syna Roboama, Roboam miał syna Abiasa, Abias miał syna Asafa,  8. Asaf miał syna Jozafata, Jozafat miał syna Jorama, Joram miał syna Ozjasza,  9. Ozjasz miał syna Joatama, Joatam miał syna Achaza, Achaz miał syna Ezechiasza,  10. Ezechiasz miał syna Manassesa, Manasses miał syna Amosa, Amos miał syna Jozjasza,  11. Jozjasz miał syna Jechoniasza i jego braci przed wysiedleniem do Babilonu.  12. A po wysiedleniu do Babilonu Jechoniasz miał syna Salatiela, Salatiel miał syna Zorobabela,  13. Zorobabel miał syna Abiuda, Abiud miał syna Eliakima, Eliakim miał syna Azora,  14. Azor miał syna Sadoka, Sadok miał syna Achima, Achim miał syna Eliuda,  15. Eliud miał syna Eleazara, Eleazar miał syna Matana, Matan miał syna Jakuba,  16. Jakub miał syna Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus (zwany) Mesjaszem.  17. Tak więc (mamy) czternaście pokoleń od Abrahama do Dawida, od Dawida do wysiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń i od wysiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.  18. A z narodzeniem Jezusa było tak: Kiedy Jego matka, Maryja, poślubiła Józefa, znalazła się w stanie błogosławionym za sprawą Ducha Świętego, zanim rozpoczęli wspólne życie.  19. Ponieważ jej mąż, Józef, był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał jej zniesławić, zamierzał po cichu z nią się rozstać.  20. Ale kiedy powziął tę myśl, anioł Pański ukazał się mu we śnie i powiedział: - Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć twojej żony Maryi, bo to, co się w niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego.  21. Urodzi syna i nadasz Mu imię Jezus, albowiem On uwolni swój lud od grzechów.  22. A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co Pan powiedział przez proroka:  23. ʼOto panna pocznie i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Emanuelʼ, to znaczy: ʼBóg z namiʼ.  24. Józef przebudziwszy się uczynił tak, jak mu anioł Pański rozkazał, i przyjął swoją żonę.  25. Ale nie żył z nią do czasu, kiedy urodziła syna. I nadał Mu imię Jezus. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org