Biblia Poznańska I, 1975

List do Kolosan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy
Cel:
Podkreślenie prawdy, że duchowy rozwój dokonuje się dzięki więzi z Chrystusem opartej na wierze, a nie dzięki przestrzeganiu religijnych rytuałów, tajemniczym związkom ze światem ducha i znajomości zasad rzekomo rządzących rzeczywistością.
Temat:
Chrystus w nas – nadzieja chwały.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat (nasz),  2. do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca Naszego.  3. Nieustannie zanosimy za was modlitwę dziękczynną do Boga, Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  4. Usłyszeliśmy bowiem o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i miłości, jaką okazujecie wszystkim świętym,  5. oczekując (spełnienia się) nadziei w niebie. Słyszeliście już o niej przedtem, kiedy wam głoszono prawdziwą ewangelię.  6. Podobnie jak na całym świecie, tak i u was owocuje ona i rozszerza się od tego dnia, w którym usłyszeliście o niej i poznaliście łaskę Boga w prawdzie.  7. Zostaliście jej uczniami dzięki umiłowanemu naszemu współpracownikowi Epafrasowi, wiernemu słudze Chrystusa, który działa w naszym imieniu.  8. On też ukazał nam miłość, jaką Duch w was roznieca.  9. Dlatego też i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie poprzestajemy modlić się za was i prosić (Boga), abyście w pełni poznali Jego wolę z całą mądrością i zrozumieniem duchowym.  10. Abyście postępowali w sposób godny Pana i we wszystkim podobali się Jemu, przynosząc owoc wszelkich dobrych uczynków i wzrastając w poznaniu Boga.  11. Jego chwalebna moc obdarzy was ogromną siłą, tak że będziecie mieć wielką cierpliwość i stałość.  12. Z radością będziecie dziękować Ojcu, który was przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, to jest (do udziału) w światłości.  13. On to nas wyrwał spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna.  14. W Nim mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.  15. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia,  16. bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na ziemi, co widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa, zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego.  17. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje.  18. On jest też Głową Ciała - Kościoła, On jest Początkiem, On pierwszy spośród umarłych narodził się do życia, aby On sam we wszystkim miał pierwszeństwo,  19. bo spodobało się (Bogu), by w Nim zamieszkała wszelka Pełnia,  20. aby przez Niego, przez Jego Krew przelaną na krzyżu, przywrócić (dawny) pokój: temu, co na ziemi, i temu, co w niebie.  21. U wyście niegdyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi (Boga) w waszych myślach i złych uczynkach.  22. Ale teraz pojednał (On was ze sobą) przez śmierć Syna w ludzkim ciele, abyście mogli stanąć przed Nim święci, nieskalani i nienaganni,  23. jeżeli tylko będziecie trwali mocno i niewzruszenie w wierze i będziecie mieli niezachwianą nadzieję, którą daje przyniesiona przeze mnie ewangelia, głoszona wszystkim ludziom na świecie. Ja, Paweł, jestem jej sługą.  24. Teraz raduję się z utrapień, które znoszę za was, oraz z tego, że ja sam w sobie przez nie dopełniam cierpień Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.  25. Jego sługą jestem na mocy powierzonego mi przez Boga włodarstwa.  26. Mam przekazać wam całą pełnię słowa Bożego. Tajemnica dla (dawnych) wieków i pokoleń zakryta, teraz została objawiona Jego świętym.  27. Im Bóg zechciał oznajmić, co za bogactwo chwały zawiera dla pogan ta tajemnica. Jest nią Chrystus pośród nas, nadzieja chwały!  28. Jego my zwiastujemy, nauczając każdego człowieka i napominając z całą mądrością, by go doprowadzić do doskonałości w Chrystusie.  29. Dla tego celu trudzę się i walczę, wsparty Jego mocą, która silnie we mnie działa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org