Biblia Poznańska I, 1975

Księga Sędziów

Autor:
Nieznany (bywa przypisywana Samuelowi).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1366-1104 r. p. Chr., tj. od śmierci Jozuego do rozpoczęcia działalności przez Samuela (Joz 24:29; 1Krl 6:1); (2) mniejszejednostki literackie mogły powstać w czasach przed 1003 r. p. Chr., tj. zdobyciem Jerozolimy przez Dawida (Sdz 1:21); późniejsze redakcje mogły trwać do czasów Ezdrasza, tj. 430 r. p. Chr. (Sdz 18:30).
Miejsce:
Kanaan.
Cel:
Uzasadnienie powstania monarchii oraz ukazanie, jak na przestrzeni dziejów człowiek nie potrafił wykorzystać danych mu przez Boga obietnic i możliwości.
Temat:
Boża wierność obietnicom i ludzka nieumiejętność ich wykorzystania.

Rozdział 1

1. Po śmierci Jozuego radzili się synowie Izraela Jahwe, mówiąc: - Który z nas ma wyruszyć pierwszy na Kanaanitów, by walczyć z nimi?  2. Jahwe odpowiedział: - Juda ma wyruszyć! Oto Ja wydaję tę ziemię w jego ręce.  3. I rzekł Juda do swego brata Symeona: - Wyrusz ze mną do wyznaczonego mi losem dziedzictwa, by walczyć przeciwko Kanaanitom! Potem pójdę i ja z tobą do wyznaczonego tobie losem dziedzictwa. I poszedł z nim Symeon.  4. A gdy wyruszył Juda, Jahwe wydał Kanaanitów i Peryzzytów w ich ręce, tak że ich rozgromili w Bezek, dziesięć tysięcy ludzi.  5. A w Bezek zastali Adoni-Bezeka, walczyli z nim (i pobili Kanaanitów i Peryzzytów).  6. Adoni-Bezek rzucił się do ucieczki. Ale ścigali go, pojmali i ucięli mu wielkie palce u rąk i nóg.  7. Rzekł wtedy Adoni-Bezek: - Siedemdziesięciu królów, którzy mieli ucięte wielkie palce u rąk i nóg, zbierało pod moim stołem okruchy. Jak ja im uczyniłem, tak odpłacił mi [teraz] Bóg. Odstawiono go do Jeruzalem i tam umarł.  8. Synowie Judy oblegali także Jerozolimę i zdobyli ją; wycięli mieszkańców w pień, a miasto spalili.  9. Następnie wyruszyli synowie Judy, by walczyć przeciwko Kanaanitom, którzy mieszkali w górach, w krainie Negeb i na równinie.  10. I ruszył Juda na Kanaanitów zamieszkujących Chebron (ale nazwa Chebronu brzmiała przedtem Kirjat-Arba) i pobili Szeszaja, Achimana i Talmaja.  11. Stamtąd udał się Juda do mieszkańców Debiru (ale nazwa Debiru brzmiała przedtem Kirjat-Sefer).  12. Wtedy to rzekł Kaleb: - Kto pokona [miasto] Kirjat-Sefer i zajmie je, temu oddam swoją córkę Aksę za żonę.  13. I zajął je Otniel, potomek Kenaza, brat Kaleba, młodszy od niego; i oddał mu swoją córkę Aksę za żonę.  14. A gdy ona przybyła do niego, nakłoniła go, by prosił jej ojca o pole. Gdy zsiadła z osła, rzekł do niej Kaleb: - Czego chcesz?  15. Odpowiedziała mu: - Dajże mi jakiś ślubny upominek. Ponieważ dałeś mi ziemię suchą w Negeb, dajże mi przynajmniej jakieś źródła wody! I dał jej Kaleb ”Źródła górne” i ”Źródła dolne”.  16. Potomkowie zaś Kenity Chobaba, szwagra Mojżesza, ciągnęli z Miasta Palm wraz z synami Judy na Pustynię Judzką w Negebie, w okolicy Arad. A kiedy tu przybyli, osiedlili się pośród [miejscowej] ludności.  17. Następnie wyruszył Juda z bratem swoim Symeonem i pobili Kanaanitów, zamieszkujących Cefat i wykonali ”klątwę” przez całkowitą jego zagładę. Stąd nadano temu miastu nazwę Chorma.  18. Juda nie podbił wszakże Gazy wraz z jej obszarem, Aszkalonu wraz z jego obszarem ani też Ekronu wraz z jego obszarem.  19. A Jahwe był z Judą, tak że ten zajął góry. Mieszkańców równiny nie zdołał jednak wyprzeć, gdyż mieli żelazne wozy bojowe.  20. Kalebowi zaś, jak to ustalił Mojżesz, oddali Chebron. I wyparł stamtąd trzech synów Anaka.  21. Ale Jebuzytów, zamieszkujących Jeruzalem, nie mogli przegnać synowie Beniamina, tak że Jebuzyci mieszkają w Jeruzalem obok synów Beniamina po dzień dzisiejszy.  22. Wyruszyli również na wyprawę [członkowie] Domu Józefa, mianowicie do Betel. A Jahwe był z nimi.  23. I wystawił Dom Józefa zwiady przy Betel (ale nazwa tego miasta brzmiała przedtem Luz). Wtem dostrzegli czatownicy człowieka wychodzącego z miasta.  24. I rzekli mu: - Wskaż nam wejście do miasta, a okażemy ci miłosierdzie.  25. I wskazał im wejście do miasta. [Weszli] i wycięli mieczem [ludność] miasta, ale człowieka tego wraz z całą jego rodziną puścili wolno.  26. A człowiek ten udał się do ziemi Chittytów, zbudował miasto i nadał mu nazwę Luz. I to jest jego nazwa aż po dzień dzisiejszy.  27. Ale Manasse nie wyparł Kanaanitów z Bet-Szean i jego osiedli, z Taanaku i jego osiedli, mieszkańców Dor i jego osiedli, mieszkańców Jibleam i jego osiedli ani mieszkańców Megiddo i jego osiedli. Tak więc ci Kanaanici utrzymali nadal swoje siedziby w tej ziemi.  28. A gdy się Izrael wzmocnił, narzucił Kanaanitom poddaństwo, ale ich nie wygnał.  29. I Efraim nie przegnał Kanaanitów zamieszkujących Gezer, tak że i nadal mieszkali Kanaanici na jego obszarze w Gezer.  30. Zebulon nie przegnał mieszkańców Kitron ani mieszkańców Nahalol, tak że Kanaanici mieszkali na jego obszarze. Ale później zostali mu poddani.  31. Aszer nie wypędził mieszkańców Akko ani mieszkańców Sydonu, Achlab, Akzib, Chelba, Afik ani Rechob.  32. Tak więc osiedlili się potomkowie Aszera pośród Kanaanitów zamieszkujących tę ziemię, gdyż ich nie wypędził.  33. Neftali nie przegnał mieszkańców Bet-Szemesz ani mieszkańców Bet-Anat. Tak więc osiedlił się Neftali pośród Kanaanitów zamieszkujących tę ziemię. Ale mieszkańcy Bet-Szemesz i Bet-Anat byli im później poddani.  34. A potomków Dana Amoryci wyparli w góry, tak że nie pozwalali im zejść na równiny.  35. Tak więc Amoryci nadal utrzymali swoje siedziby w Har-Cheres, w Ajjalon i w Szaalbim. Ale kiedy zaciążyła [nad nimi] ręka Domu Józefa, zostali ujarzmieni.  36. A obszar Amorytów rozciągał się od stoków Akrabbim aż po Sela i wyżej. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org