Nowy Testament Słowo Życia, 2016

List do Efezjan

Autor:
Apostoł Paweł.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr. (List trafił do Efezu 5 lat po powstaniu wspólnoty, w której apostoł służył przez 2 lata).
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Przypomnienie zasad życia w Chrystusie, natury i roli Kościoła oraz przekazanie wspólnotom wiernych wiadomości o bieżącej sytuacji apostoła. (List pisany był do kilku wspólnot).
Temat:
Nowa jakość życia jako skutek duchowej przemiany.

Rozdział 1

Pozdrowienie

1. Ja, Paweł, powołany przez Boga na apostoła Jezusa Chrystusa, piszę do świętych w Efezie, którzy wiernie naśladują Chrystusa Jezusa.  2. Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem! 
Szczęście w Chrystusie
3. Chwała niech będzie Bogu, Ojcu naszego Pana—Jezusa Chrystusa! Ze względu na swojego Syna, obdarzył nas bowiem niebiańskim szczęściem.  4. Dzięki Chrystusowi wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata, abyśmy w Jego oczach byli święci, nieskazitelni i pełni miłości.  5. Ze względu na Jezusa, postanowił uczynić nas swoimi dziećmi—pragnął bowiem  6. objawić światu swoją wielką łaskę, którą okazał nam poprzez swojego ukochanego Syna.  7. To właśnie ze względu na przelaną krew Chrystusa zostaliśmy odkupieni przez Boga i oczyszczeni ze wszystkich win. Łaska Boga jest ogromna!  8. Dzięki niej zostaliśmy obdarzeni mądrością i zrozumieliśmy  9. tajemnicę odwiecznego planu Boga.  10. A polega on na tym, że w wyznaczonym przez Boga czasie wszystko—zarówno to, co znajduje się na ziemi, jak i to, co jest w niebie—zostanie podporządkowane Chrystusowi.  11. Dzięki Niemu także my zostaliśmy wybrani przez Boga—zgodnie z Jego planem. Wszystko bowiem dzieje się zgodnie z Jego zamierzeniem.  12. My więc jako jedni z pierwszych zaufaliśmy Chrystusowi i oddaliśmy chwałę Bogu.  13. Dzięki Niemu również i wy usłyszeliście dobrą nowinę o zbawieniu i uwierzyliście Mu. A na dowód tego, że jesteście własnością Boga, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym.  14. Jego obecność w nas jest gwarancją tego, że zostaniemy odkupieni przez Boga i że na pewno otrzymamy od Niego obiecany dar. A wszystko to przyniesie Bogu chwałę! 
Podziękowanie i modlitwa
15. Od dnia, w którym usłyszałem, że szczerze wierzycie Panu i kochacie wszystkich wierzących,  16. nie przestaję dziękować za was Bogu i modlić się za was.  17. Proszę też Boga, Ojca naszego Pana—Jezusa Chrystusa, aby udzielił wam duchowej mądrości i abyście mogli Go jeszcze lepiej poznać. Jemu należy się bowiem chwała.  18. Proszę Go również, aby oświecił was i pokazał wam wspaniałą przyszłość, do której was powołał, oraz wielki dar, który przygotował dla wszystkich świętych,  19. a także ogromną moc, z jaką działa wśród nas i wszystkich, którzy Mu uwierzyli.  20. Ta sama Boża moc wzbudziła z martwych Chrystusa i wyniosła Go na najbardziej zaszczytne miejsce w niebie, znajdujące się po prawej stronie Boga.  21. On stoi bowiem ponad wszystkimi władcami tego świata, a także wszelkimi duchowymi mocami—zarówno obecnymi, jak i przyszłymi.  22. Bóg rzucił Mu bowiem wszystko do stóp i ustanowił Go Głową całego kościoła,  23. który jest Jego ciałem. On jest obecny w każdym miejscu! 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Living New Testament (Słowo Życia)
Słowo Życia, Parafaza Nowego Testamentu we współczesnymjęzyku polskim
Copyright © 1991, 2005, 2016 by Biblica, Inc.®
Polish - Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org