Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Ewangelia Łukasza

Autor:
Łukasz (ewangelista i autor Dziejów Apostolskich).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Cezarea.
Cel:
Dostarczenie wierzącej osobie historycznych podstaw wiary w Jezusa Chrystusa.
Temat:
Jezus Chrystus, Jego dzieło i poselstwo zdarzeniem historii.

Rozdział 1

Wstęp
1. Bardzo wielu podjęło się już opisania wydarzeń, które miały miejsce wśród nas,  2. zgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli ich naocznymi świadkami oraz poświęcili się służbie Słowa.  3. Dlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, a następnie postanowiłem ci to, dostojny Teofilu, po kolei opisać.  4. Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono. 
Historia narodzin Jana Chrzciciela
5. Za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Aarona.  6. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga — postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana.  7. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku.  8. Pewnego razu Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę.  9. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza.  10. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz.  11. Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego.  12. Zachariasz przestraszył się jego widokiem. Ogarnął go lęk.  13. Anioł natomiast przemówił: Przestań się bać, Zachariaszu! Twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.  14. Czeka cię radość i wesele, wielu też z jego narodzin się ucieszy.  15. Będzie on bowiem wielki wobec Pana; nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki.  16. I wielu synów Izraela skieruje on do Pana, ich Boga.  17. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych — by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana.  18. Wtedy Zachariasz zapytał anioła: Po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą.  19. W odpowiedzi usłyszał: Ja jestem Gabriel, wybrany, by stawać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci te dobre wieści.  20. Lecz oto stracisz mowę, nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie.  21. Tymczasem lud czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywa w miejscu świętym.  22. On natomiast po wyjściu nie był w stanie nic im powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał tam widzenie, zwłaszcza że dawał im znaki i pozostawał niemy.  23. Następnie, gdy dobiegły końca dni jego posługi, udał się do swego domu.  24. Wkrótce jego żona Elżbieta zaszła w ciążę i przez pięć miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie:  25. Oto, co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi. 
Zapowiedź narodzin Jezusa
26. Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret,  27. do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą.  28. Po przybyciu anioł powiedział: Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą! Szczęśliwa jesteś między kobietami.  29. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć.  30. Anioł zaś powiedział jej: Przestań się bać, Mario! Znalazłaś łaskę u Boga.  31. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz Mu imię Jezus.  32. Będzie On kimś wielkim, nazwą Go Synem Najwyższego; Pan Bóg da Mu też tron Jego ojca Dawida.  33. Będzie On królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego Królestwu nie będzie końca.  34. Maria zapytała anioła: Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem?  35. Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też Święte Dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga.  36. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna w swoim podeszłym wieku; ta, którą uważano za niepłodną, jest już w szóstym miesiącu!  37. Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia.  38. Maria odpowiedziała: Oto jestem — gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według twojego słowa. I anioł odszedł od niej. 
Odwiedziny Marii u Elżbiety
39. W tych dniach Maria wybrała się w drogę i pośpiesznie udała się w górskie strony, do pewnego miasta w Judei.  40. Tam weszła do domu Zachariasza i przywitała Elżbietę.  41. Gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, płód w jej łonie gwałtownie się poruszył i została napełniona Duchem Świętym.  42. Wtedy wykrzyknęła: Błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony owoc twojego łona!  43. Czemu zawdzięczam to, że przybyła do mnie matka mojego Pana?  44. Bo gdy twoje powitanie dotarło do moich uszu, płód w moim łonie poruszył się z radości.  45. Szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana. 
Modlitwa Marii
46. Wtedy Maria powiedziała: Moja dusza wywyższa Pana,  47. mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu Wybawcy,  48. gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej. Bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą,  49. ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię,  50. a Jego miłosierdzie trwa przez pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć.  51. Okazał moc swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc;  52. władców zrzucił z tronów, a pokornych wywyższył,  53. potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym.  54. Ujął się za swoim sługą Izraelem, okazał miłosierdzie,  55. jak obiecał naszym ojcom — Abrahamowi i jego potomstwu — na wieki.  56. I Maria pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, po czym wróciła do swojego domu. 
Narodziny Jana Chrzciciela
57. Dla Elżbiety natomiast nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna.  58. Jej sąsiedzi oraz krewni usłyszeli o tym, że Pan okazał jej swoje wielkie miłosierdzie, i cieszyli się razem z nią.  59. Ósmego dnia po narodzinach przyszli, aby obrzezać dziecko; chcieli nadać mu imię jego ojca Zachariasza.  60. Elżbieta powiedziała jednak: Nie, on będzie miał na imię Jan.  61. Oni na to: Nikt w twoim rodzie nie nosił takiego imienia.  62. Skinęli więc na ojca dziecka, by rozstrzygnął, jak ma być nazwane.  63. On poprosił o tabliczkę i ku zdumieniu wszystkich napisał: Na imię mu Jan.  64. Zaraz też odzyskał mowę i zaczął chwalić Boga.  65. Wtedy wszystkich sąsiadów ogarnął lęk i wkrótce całe pogórze Judei rozprawiało o tym, co zaszło.  66. Każdy, kto o tym słyszał, brał to sobie do serca: Kim będzie to dziecko? — zastanawiali się ludzie. Pan bowiem miał je pod szczególną opieką. 
Proroctwo Zachariasza
67. A Zachariasza, jego ojca, napełnił Duch Święty i tak prorokował:  68. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud i przygotował mu okup.  69. Wzbudził nam Róg Wybawienia z rodu swego sługi Dawida,  70. tak jak zapowiedział przed wiekami przez usta swoich świętych proroków,  71. wybawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,  72. by okazać miłosierdzie naszym ojcom i wspomnieć swoje święte przymierze —  73. przysięgę złożoną naszemu ojcu Abrahamowi — że pozwoli nam,  74. ocalonym z ręki wrogów, służyć Mu bez lęku,  75. z poświęceniem i w sprawiedliwości przed Nim po wszystkie nasze dni.  76. A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi,  77. dać Jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu jego grzechów,  78. ze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, dzięki któremu zajaśnieje nam jutrzenka z wysokości,  79. by objawić się tym, którzy tkwią w ciemności i w cieniu śmierci — i skierować nasze nogi na drogę pokoju.  80. A dziecko rosło, rozwijało się też duchowo i przebywało na pustyni aż do dnia swego wystąpienia przed Izraelem. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org