Kazanie

Komu oddajesz autorytet

Zbigniew Kępiński

Pytanie brzmi, czy dla ciebie Bóg stanowi ostateczny autorytet? Czy Biblia będąca Jego słowem do ciebie, też stanowi w twoich oczach autorytet najważniejszy? Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu na chrześcijańskiej drodze.

8 sierpnia 2021


Komu oddajesz autorytet

Bóg ma ostateczny autorytet nad wszelkim stworzeniem. Nic Go nie ogranicza prócz zasad, które sam ustanowił. Dał ten sam autorytet, swojemu synowi Jezusowi Chrystusowi, a ten z kolei przekazał go kościołowi, gdy odchodził do nieba.

Hebr 1; (1) Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; (2) ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. (3) On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach (4) i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Pan Jezus wielokrotnie uwierzytelniał go wcześniej, odwołując się do Pism, czyli do tego, co dziś nazywamy Biblią.

Pytanie brzmi, czy dla ciebie Bóg stanowi ostateczny autorytet? Czy Biblia będąca Jego słowem do ciebie, też stanowi w twoich oczach autorytet najważniejszy? Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu na chrześcijańskiej drodze. Jeśli jednak jest jakieś ALE, to musisz głęboko się zastanowić, czy nie zmierzasz na zatracenie?

Mt 7; (13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. (15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!

W Starym Testamencie użyto ponad 400 razy takiego stwierdzenia, które brzmi – Tak mówi Pan. Wychodzi na to, że Bóg mówił często. Naród wybrany jednak nie zawsze słuchał, a nawet jeśli wysłuchał, co Bóg mówił to i tak często robił po swojemu. Podobnie jest dziś, Bóg nakazuje swoje – chrześcijanie i tak czynią co zechcą.

Mt 15; (7) Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: (8) Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (9) Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.

Dziś wielu jest takich nauczycieli, którzy uczą inaczej niż Biblia. Serwują inną ewangelię, innego Jezusa i zaszczepiają innym duchem. Bóg ostrzegał o tym, już w Starym Testamencie

5 Mojż 13; (1) Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. (2) Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, (3) i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, (4) to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. (5) Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać. (6) A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie.

Bóg mówi do nas, abyśmy całkiem odrzucali wszystko to, co jest niezgodne z Jego Objawieniem, z Jego Ewangelią

2 Tes 3, (6) Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas.

Mamy nawet nie zadawać się z takimi ludźmi, unikać ich, nie wpuszczać ich do domu, nie pozdrawiać.

2 Jana (7) Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. (8) Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. (9) Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. (10) Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. (11) Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach.

Wielu jednak chrześcijan dokonuje wyboru, który jest bardzo niebezpieczny. Słuchają nauk, które skażone są nowymi objawieniami oraz podszeptami duchów ciemności. Nauczyciele ci bazują na emocjach i podstawowych pragnieniach ludzkiego serca, wykrzywiając Ewangelie i jej przesłanie, często zaprzeczając Biblii.

Pan Jezus ostrzegał uczniów o tym, że takie czasy nadejdą i apostołowie, też o tym wspominali.

Mt 24; (11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mr 13; (21) I gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie; (22) powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych. (23) Wy tedy baczcie: Przepowiedziałem wam wszystko.

Ci nowi apostołowie, prorocy, ewangeliści żerują na doczesnych pragnieniach chrześcijan. Mówią rzeczy, które w pierwszym momencie wyglądają na zgodne z Biblią, ale po głębszym zastanowieniu okazują się diabelskim podstępem. Nauczają, że musisz słyszeć Boga i z tego wyprowadzają wnioski, iż mają prywatne objawienia od Niego. Te objawienia prowadzą ich do tego, by uzyskać dominację nad światem na wszystkich płaszczyznach, aby chrześcijanie rządzili i przygotowali świat, na powtórne przyjście Jezusa. Problem polega na tym, że Biblia twierdzi coś zupełnie innego – prześladowania chrześcijan przez świat i jego upadek w ramiona Antychrysta. Wiec ta nauka, jest po prostu zwiedzeniem.

2 Ptr 2; (1) Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. (3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.

Z chciwości. Znamy podłoże na którym bazują ci nauczyciele. Mówią, że Bóg błogosławi każde swoje dziecko, że ma dla nas wszystko co najlepsze i da nam, to wszystko już teraz. Właściwie to już tak uczynił i wystarczy tylko uwierzyć, że to mamy i po prostu wziąć, co do nas należy. Mamy zasiewać to błogosławieństwo w prosty sposób, wpłacać na sprawę nauczającego, a Bóg pomnoży nasze dochody nawet do tego stopnia, że podwoi nasze zarobki. Nic bardziej mylnego, Bóg nie jest Mikołajem ani złota rybką. Nie zmusisz Go, do niczego i nie jesteś w stanie kupić Jego łaski, bez względu na twoje działania. Ewangelia sukcesu sprawdza się tylko dla tych z wierzchołka piramidy, ale wielu chrześcijan wierzy w nią, bo towarzyszą jej znaki i cuda wśród jej nauczycieli.

2 Kor 11; (2) Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, (3) obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. (4) Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. (5) Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. … (13) Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. (14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. (15) Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.

Koronnym argumentem przeciwko tym nauczycielom jest głoszenie przez wielu z nich objawień pochodzących z gnostyckich ewangelii, które były odrzucane już przez pierwszych apostołów. Zwiedzenie polega na tym, że mówią o tym, iż po śmierci Pan Jezus był w piekle, gdzie był dręczony i tam dokonało się odkupienie ludzkości. Biblia mówi wyraźnie, że zbawienie dokonało się na krzyżu Golgoty. Pan Jezus po śmierci był w otchłani i zwiastował Ewangelię duchom będącym w niewoli. Tak mówi Biblia i ostrzega nas przed zwodniczymi naukami różnego rodzaju

Dz Ap 20 (28) Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią. (29) Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, (30) nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą.

Innym aspektem głoszenia takich apostołów jest nauczanie o tym, że Bóg jest miłością. Akurat to stwierdzenie, jest prawdziwe i tu, nie mam nic do zarzucenia takim ludziom. Chodzi jednak o to, jakie, dalsze wnioski wyciągają z tego twierdzenia. Nauczają że skoro oddałeś życie Bogu, to już nie musisz się niczym martwić. Raz zbawiony oznacza dla nich, na zawsze zbawiony. Nie jest to jednak Biblijna prawda, ale jedynie życzenia tych nauczycieli. Nie nakłaniają do pokuty, upamiętania i odwrócenia się od grzechu, do prowadzenia bezgrzesznego życia,. Ich słuchacze i naśladowcy nigdy nie przeprosili Boga, nie uwierzyli w ofiarę Pana Jezusa na krzyżu i nie przyjęli Go jako osobistego Zbawiciela.

Nawet jeśli to uczynili to nadal żyją pod rękę ze światem, chodzą w grzechu po 20 - 30 lat, albo i więcej. Wierzą, że pójdą do nieba – bo Bóg jest miłością i wszystko im wybaczy, więc mogą robić wszystko, na co tylko mają ochotę. Ta bezbolesna ewangelia usypia sumienie i sprawia, że człowiek nie podejmuje starań o życie w świętości i bez grzechu. Biblia temu zaprzecza wprost

2 Tym 4; (1) Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego; (2) Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. (3) Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, (4) i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. (5) Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.

Biblia mówi w księdze

Przyp 14; (12) Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Ostrzega więc przed błędnymi decyzjami i naukami. Mówi wyraźnie w 2 Tym 3; (16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

Dlatego, powinniśmy jej słuchać i poddać się dobrowolnie pod Boży autorytet. Nie ma dla nas lepszej drogi, nie ma innej alternatywy.

Są pastorzy i nauczyciele, którzy na siłę starają się wepchnąć do kościoła rzeczy ze świata, skażone duchowymi praktykami okultyzmu. Uduchowiają oni zwykłe koncepcje psychologiczne i przenoszą je na nauczanie ewangelii. Mówią o blokadach duchowych, braku możliwości wzrastania w Panu, wewnętrznym uzdrawianiu. Każą chrześcijanom pozytywnie wyznawać różne rzeczy, jak na przykład uzdrowienie z choroby, a jeśli tego uzdrowienia nie ma, to wmawiają człowiekowi, że jego wiara była za mała.

Gal 3; (1) O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? (2) Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą? (3) Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? (4) Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, były daremne.

Wszystkie te działania oparte na cielesności i psychologi prowadzą do zguby. Na pewno, nie będą się one podobały Bogu i nie zyskają Jego akceptacji.

Ef 2; (8) Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

Właśnie z tego względu nauki te są niebezpieczne i trącą fałszywym duchem z piekła rodem. Ich uczenie i rozpowszechnianie jest fałszowaniem prawdziwej Ewangelii Chrystusa.

Następnym aspektem nauczania nowych apostołów i proroków jest zaprzeczanie cielesności Jezusa. Już w pierwszym wieku w kręgach gnostyckich krążyły opowieści o tym, że Pan Jezus był duchem i naprawdę nie umarł na krzyżu. Apostołowie pierwszego kościoła ostrzegali przed nimi

1 Jan 4; (1) Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. (2) Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. (3) Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie. (4) Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. (5) Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. (6) My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.

1 Jan 2; (18) Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. (19) Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. (20) A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. (21) Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. (22) Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. (23) Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.

Myślę, że te dwa fragmenty mówią wyraźnie o tym, w co należy wierzyć i co odrzucać.

W tej samej kategorii nauczycieli są ludzie, którzy twierdzą, że jesteśmy małymi bogami. Znowu istnieje powiązanie z gnostykami, którzy nauczali w pierwszym wieku, że skoro Duch Święty jest Bogiem i mamy Go w sobie, to też stajemy się bogiem. Dzięki temu mamy moc sprawczą do tworzenia, nasze słowa mają moc kreowania rzeczywistości i wpływania na wszelkie dziedziny życia. Nauczają że masz siłę i moc jak Bóg, a to już praktyki okultystyczne. Masz moc jak Bóg, więc dlatego jesteś bogiem. Twierdzenia żywcem wyciągnięte z koncepcji magicznych, które Bóg cały czas potępia od pierwszej do ostatniej księgi Biblii. Nigdy ich nie popierał i brzydzi się wszystkim, co jest z nimi powiązane.

Nie musimy słuchać zwodniczych nauk i okazywać posłuszeństwa nauczycielom, którzy szerzą zatrutą i wypaczoną ewangelię. Bóg od nas tego nie wymaga. Ci prorocy i  apostołowie nauczają, że nie należy ich dotykać, bo są źrenicą oka Bożego i mają Boże namaszczenie. Biblia mówi natomiast tak

Gal 1; (6) Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, (7) chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. (8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! (9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

Skoro taki zwiastujący jest przeklęty, to jego nauka także i każdy, kto za tym idzie. Logicznym więc będzie to, że naśladowcy i zwolennicy tych nauk, podążą śladami takiego nauczyciela i skończą tak samo jak on, czyli w jeziorze ognistym razem z diabłem.

Bogu zależy na nas i będzie się o nas troszczył, będzie nas strzegł i korygował, gdy zajdzie potrzeba. Dlatego tak ważne jest, by uznać tylko Jego autorytet nad całym naszym życiem. Ważne, by kierować się Jego słowem i na tej podstawie dokonywać wyborów. Szczególnie tych, które dotyczą naszego życia z Bogiem i Jego przykazaniami. Dał nam mądrość i wolną wolę, dzięki którym możemy podejmować właściwe decyzje. Od nas zależy to, gdzie spędzimy wieczność. Jeśli jesteś w takim miejscu, że słuchasz takich ludzi i karmisz się ich nauką – to błagam cię z całego serca, otwórz oczy naprawdę o Jezusie i zawróć z tej drogi. Bóg nie chce cię widzieć w tym miejscu, bo za bardzo cię kocha.

Weź sobie do serca Jego ostrzeżenie

Mt 7 (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Żyjemy w czasie łaski i Bóg do niczego cię nie zmusi, ale jeśli jesteś pod wpływem jakiejś z tych nauk: ewangelia sukcesu, spełnienie marzeń, pozytywne wyznawanie, wizualizacja pomyślności, udowadnianie wiary, że nigdy nie zachorujesz, wewnętrznego uzdrawiania, małych bogów, masz moc sprawczą, blokady wzrastania, taniej łaski, uduchawiania psychologii oraz wiele podobnych, powiązanych z nimi – to uciekaj od tych nauk jak najszybciej.

Pomódl się, okaż skruchę, zacznij post i poproś Boga o to, by objawił ci prawdę o tych wszystkich rzeczach. Przekonasz się, że na pewno nie pochodzą od Niego i nigdy ich nie błogosławił. Bóg jest wierny i nigdy, nie pozostawi cię z tym samego. Daje nam wskazówki, co mamy czynić i jak to robić, zgodnie z Jego wolą

Ef 4; (11) I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, (12) aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, (13) aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, (14) abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, (15) lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, (16) z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.

Jeśli w pokorze uznasz Boży autorytet za wyższy od wspominanych apostołów czy ewangelistów, Bóg poprowadzi cię dalej i na pewno ci wszystko wybaczy. Musisz Mu, tylko zaufać i poddać się autorytetowi Bożego słowa, które da ci odpowiednie wskazania. Po prostu ważne jest to, komu oddajesz autorytet i władzę nad swoim duchowym życiem. Ma to wpływ na teraźniejszość i będzie miało nieuniknione skutki w  wieczności.

Nie patrz na innych, lecz ratuj swoja duszę .

Rzym 12; (2) A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. (3) Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.

Bogu i słowu zawartemu w Biblii możesz zaufać, ale tylko takiemu nieskażonemu zwodniczymi naukami

Przyp 30; (5) Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. (6) Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.

Każdy kto fałszuje Ewangelię dokładając do niej rzeczy, których nie ma w Biblii, poniesie konsekwencje. Wszystkie zgubne nauki pochodzą od diabła, który od początku stara się wypaczać Boże słowo. Robi to od ogrodu w Edenie do dziś dnia, wykorzystując ludzkie pożądliwości, emocje i odczucia.

Jedynym ratunkiem jest sprawdzanie nauczania każdego człowieka z tym, czy jest ono zgodne z Pismem Świętym, bez względu na to kim jest ten człowiek. Dzięki temu można wykryć wszystkie zasadzki diabła i poznać prawdę. Skoro robili tak Berejczycy, to możemy ich naśladować. Powiem więcej, że tylko możemy – ale i powinniśmy, by nikt nie prowadził nas na wieczne zatracenie. Do tego nakłania nas Bóg, Pan Jezus w swoim nauczaniu, wszystkie listy apostołów i wiele pism pierwszego kościoła. Wtedy, każde słowo z Biblii stanie się dla nas, prawdziwym ukojeniem. Bóg mówi w 

Mt 11; 27 Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

I takiego właśnie objawienia, prawdziwego Jezusa Chrystusa, który jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem, pragnę dla ciebie z całego serca. Amen.