Artykuł

Czym kościół protestancki różni się od katolickiego?

dr prez. Mateusz Wichary

Choć wierzymy w tego samego Boga co katolicy, różnimy się w spojrzeniu na to, jak należy Mu służyć.

3 stycznia 2013


Choć wierzymy w tego samego Boga co katolicy, różnimy się w spojrzeniu na to, jak należy Mu służyć:

  1. Wierzymy, że tylko Pismo Święte, a nie Kościół, który często błądził, jest nieomylne. Dlatego nie uznajemy autorytetu papieży. Inaczej więc postrzegamy kwestię najwyższego autorytetu w Kościele.
  2. Wierzymy, że tylko Jezus Chrystus, odwieczny Boży Syn, ma być wywyższony jako pośrednik między Ojcem a ludźmi. Dlatego nie czcimy świętych (w tym Marii) i nie modlimy się do nich/z nimi. Jest to różnica liturgiczna (związana z przebiegiem nabożeństwa) i pobożnościowa (związana ze sposobem zmawiania modlitw).
  3. Wierzymy, że tylko wiara, której początkiem jest autentycznie nawrócenie do Jezusa Chrystusa, łączy z Bogiem. Tylko ludzie, którzy mają taką wiarę, są prawdziwie chrześcijanami, i ‒ prócz wiary ‒ nie potrzebują niczego więcej. Dlatego nie przypisujemy zbawiennej mocy sakramentom ani nie widzimy potrzeby ustanawiania kapłanów. Komunia to Stół Pański, nie ołtarz. Jej znaczenie to bliskie spotkanie z Chrystusem, nie ofiara. Jest to różnica w zrozumieniu sakramentów (sposobu działania Boga). Wiara jest zawsze pierwotna; sakrament ją jedynie uzupełnia i wzmacnia.
  4. Wierzymy, że Kościół Chrystusa w historii istnieje wszędzie tam, gdzie chrześcijanie łączą się, aby służyć Zbawcy. Dlatego uważamy, że żadne wyznanie nie może sobie rościć prawa do wyłączności na działanie Ducha Bożego. Jest to różnica w zrozumieniu Kościoła, a szczególnie w spojrzeniu na rolę papieża.
  5. Wierzymy, że po śmiercitylko dwie drogi. Wierzący, pojednani przez Chrystusa, są czyści dzięki Jego zasługom i dlatego od razu idą do Nieba. Ludzie nie oddani Chrystusowi muszą być ukarani za swe grzechy, idą więc na potępienie. Jest to różnica w zrozumieniu rzeczy ostatecznych (eschatologii).

Fragmenty z książki: dr Mateusz Wichary. „Najczęstsze pytania o protestantyzm”.

dr Mateusz Wichary - Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu (obecnie EWST) i Highland Theological College w Szkocji. Były Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP (2013-2021). Przewodniczący Rady Aliansu Ewangelicznego w Polsce w latach 2016-2018. Dyrektor Wydawnictwa "Słowo Prawdy". W przeszłości pastor zborów w Sopocie i Toruniu. W WBST prowadzi zajęcia z zakresu teologii systematycznej, dogmatyki, teologii protestanckiej oraz wiedzy o baptyzmie.