Kazanie

List do Efezjan, rozdział 1:1-14

Zbigniew Kępiński

Czy znasz Boży plan zbawienia? Bóg za cenę krwi baranka nabył naród Izraela, teraz za krew swego Syna, nabył dla siebie lud wybranych, przeznaczonych i zapieczętowanych.

24 lipca 2022


Prezentacja tekstu

Ef 1:1-14 „Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony [jest] Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich - w Chrystusie; zgodnie z tym, jak nas w Nim sobie wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości, gdy przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie upadków, według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy oznajmił nam tajemnicę swojej woli według swojego upodobania, które w Nim powziął, dla planu [obejmującego] pełnię czasów, aby połączyć wszystko w Chrystusie - to, co na niebiosach, i to, co na ziemi - w Nim samym. W Nim też zostaliśmy przyjęci jako dziedzictwo według planu Tego, który sprawia wszystko według postanowienia swojej woli, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy już złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. W którym i wy, gdy usłyszeliście Słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia - w którym też uwierzyliście - zostaliście zapieczętowani Świętym Duchem obietnicy, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, dla odkupienia tego, co nabyte, [oraz] dla uwielbienia Jego chwały.” (PBD)

Werset 1

Wiele przekładów zwraca uwagę na to, że słowa „w Efezie” nie pojawiają się we wszystkich rękopisach do III i IV wieku. Prawdopodobnie list ten był pismem, które można było wysyłać do kilku kościołów, wpisując tylko nazwę społeczności. Paweł pisze ten list z Rzymu, będąc w więzieniu.

W pozdrowieniu apostoł pisze z woli Bożej, co oznacza zbawczą inicjatywę, wypływającą z Bożej łaski, niezasłużoną niczym przez niego.

Ef 1:1 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa:

Pozdrawia adresatów, nie tylko stałym tytułem - święci, ale dorzuca także - wierni. Pierwszy przymiotnik wskazuje na wybór Boży - powołanie nas do świętości, oddzielenie od świata, to Boże wybranie. Drugi, w oryginale oznacza - wierność, powinien stać się dobrowolną odpowiedzią ludzi wierzących, na wszystkie łaski od Boga.

Werset 2

Ef 1:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie waszym udziałem pokój Boży, którego nic nie zakłóci i łaska w pełnej obfitości.

W greckim oryginale fragment Ef 1:3-14 stanowi jedno długie zdanie wielbiące Boga – taki hymn o planie zbawienia. W wersetach użyto wobec wierzących w Jezusa słów, stosowanych w Starym Testamencie na oznaczenie Izraela.

Hymn dzieli się na trzy strofy: w. 3-6, 7-10, 11-14 i ujmuje kolejno fazy zbawczego planu Boga. A w każdej z nich, są po dwa błogosławieństwa.

Faza pierwsza

Faza pierwsza Bożego planu zbawienia zaczyna się od wybrania w wieczności. Podkreśla Ojca i Jego przedwieczny plan dla stworzenia.

Werset 3

Ef 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Każdy, wierzący chrześcijanin powinien błogosławić Boga za swoje życie, bo to On jest źródłem wszystkich błogosławieństw. Powinien oddawać Mu cześć, skoro jest Ojcem wszelkiego dobra.

który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios;

Wszelkie błogosławieństwo duchowe spływa na nas z niebios, w których zasiada zmartwychwstały Chrystus i tylko dzięki Niemu, mamy do nich dostęp. Bóg z łaski, całkiem darmowo, obdarowuje chrześcijan. Każdy dostaje to, czego potrzebuje, ale nie wszyscy dostaną to samo.

Werset 4

Ef 1:4 W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,

Pierwsze błogosławieństwo. Jeszcze przed powstaniem świata zostaliśmy wybrani przez Boga, aby być świętymi. Bóg wybrał Izraela w Abrahamie, by uczynić go ludem przymierza i przybrał Izraelitów za swoje dzieci.

Wybrał ich między innymi w tym celu, by ten naród głosił Jego chwałę. Teraz w Chrystusie czyni to samo dla Kościoła, na który składają się dzieci przybrane w Jezusie. Bóg nas wybrał, ale to my musimy uwierzyć w Jezusa i przyjąć dar usynowienia. Nie ma przymusu, nie jesteśmy robotami.

abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego, w miłości

Świętość przeznaczona dla nas odwiecznym postanowieniem Bożym. Wszystko to jest darem łaski, a zmierza do celu ostatecznego - do chwały Boga. W miłości Jezusa i do Jezusa, naprawdę jesteśmy święci i nieskalani, w oczach wszechwiedzącego Boga.

Werset 5

Ef 1:5 Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa

Drugie błogosławieństwo: gr.: prooridzo - ustalić coś z góry, wyznaczyć zawczasu. Wybór sposobu tego uświęcenia, czyli usynowienie Boże, którego Jezus, jedyny Syn, jest źródłem i wzorem.

według upodobania woli swojej,

Paweł wyjaśnia, że w sensie praktycznym człowiek staje się członkiem ludu Bożego przymierza za sprawą Chrystusa, nie zaś swojego pochodzenia.

Rozważanie tych prawd i życie nimi, prowadzi do radości wewnętrznej i pokoju ducha, którego Bóg pragnie udzielić każdemu.

Bóg daje nam naturę Chrystusową, byśmy w niej żyli i według niej postępowali. Dzięki niej możemy prowadzić życie, zgodne z Bożymi normami oraz przestrzegać Jego wymagań. Bez natury Jezusa i Jego Ducha nie będziemy wypełniać Bożych wymagań.

Werset 6

Ef 1:6 Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej,

Człowiek wielbi Boga, ponieważ uwierzył prawdzie Ewangelii i przez chrzest włączony jest do społeczności świętych. Gr. charis oznacza tutaj przychylność Bożą w aspekcie jej darmowości, uświęcający i wewnętrzny dar dla człowieka. Ten niezasłużony dar powinien się spotkać z reakcją, a najwłaściwszą jest uwielbienie Boga i oddawanie Mu chwały z całego serca.

którą nas obdarzył w Umiłowanym.

Jedyne i niepowtarzalne synostwo Boże Chrystusa rozszerza się na wiernych, jako wybranych przez Boga. Jesteśmy więc synami, dzięki Chrystusowi. Bóg widzi nas przez Chrystusa i ofiarę na Golgocie, a przez wiarę czyni nas umiłowanymi dziećmi.

Faza druga

Faza druga Bożego planu zbawienia, to teraźniejszość chrześcijan w czasach Jana. Odkupienie przez Chrystusa, waga tego, co uczynił dla nas.

Werset 7

Ef 1:7 W nim mamy odkupienie przez krew jego,

Trzecie błogosławieństwo: historyczne dzieło odkupienia przez krzyż Chrystusa. Bóg odkupił Izraela (tj. wykupił go z egipskiej niewoli) za cenę krwi baranka paschalnego.

Dzięki krwi Chrystusa przelanej, w przebłagalnej ofierze, stajemy się Jego własnością. Grecki rzeczownik apolytrosis oznacza pierwotnie, ideę wykupu z niewoli za określoną cenę, nabycie na własność. Czy jesteś własnością Chrystusa? A może należysz do siebie.

odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,

Odpuszczenie grzechów: to właśnie skutek odkupienia, zależy jednak od tego, czy należymy do Jezusa. Bogactwo tej łaski obejmuje wszystkie grzechy człowieka, wszelką winę i uwalnia nas od nich całkowicie, definitywnie i niepodważalnie, na wieczność.

Werset 8

Ef 1:8 Której nam hojnie udzielił

gr.: perisseuo - być obficie zaopatrzonym, mieć ponad miarę. Hojnie do tego stopnia, że ludzka wyobraźnia - nie jest w stanie tego pojąć. Jeszcze nie wiemy do końca, ile i jakich łask mamy w Chrystusie? Dowiemy się więcej w 1000-letnim Królestwie, a potem w wieczności na nowej ziemi.

w postaci wszelkiej mądrości i roztropności,

W dary charyzmatyczne; sophia = mądrość do wnikania w tajemnice Boże, oraz

phronesis = roztropność, do postępowania prawdziwie chrześcijańskiego.

Duch Święty prowadzi w sposób, jakiego trudno szukać w ludzkiej inteligencji oraz światowym postępowaniu. Obdarza nas rozumieniem spraw duchowych tak, jak Bóg je widzi.

Werset 9

Ef 1:9 Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył,

Trzymając się głównego tematu listu, hymn wymienia najpierw łaskę szczególnego objawienia, a mianowicie poznanie gr.: gnoridzo - dać poznać, oznajmić, posiadać grunt. Dzięki temu objawieniu chrześcijanie dowiadują się, o darmowym odkupieniu i korzystają z jego dobrodziejstw.

Werset 10

Ef 1:10 Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją

Czwarte błogosławieństwo: objawienie tajemnicy. Wiedzętajemnicy planu zbawienia dokonanego w Chrystusie. Takie wtajemniczenie jest dowodem niesłychanego zbliżenia Boga do człowieka. To dokonało się jednorazowo przez odkupienie, ale skutki są trwałe na całą wieczność.

i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko,

Objawienie to, obejmuje tajemnicę dokonanego odkupienia - pojednania i zjednoczenia Żydów oraz pogan. Zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie. Wszechświat skażony przez grzech doznaje naprawy dzięki Chrystusowi.

i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim,

Chrystus króluje nad całym światem tak materialnym, jak duchowym. Ma pełną władzę, zjednoczenia i odnawiania. Bóg Ojciec, dał Mu takie prawo. To On utworzy - nowe niebo i nową ziemię.

Faza trzecia

Faza trzecia Bożego planu zbawienia to przyszłość, obietnica Królestwa Niebieskiego i wieczności z Bogiem. Podkreślenie wagi Ducha Świętego, który nas chroni prowadzi oraz poucza.

Werset 11

Efz 1:11 W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku

Piąte błogosławieństwo: wybranie Izraela jako pozostającego w świecie świadka oczekiwania na Mesjasza, który ma wszystko naprawić i odnowić. Paweł jest, z tego narodu i dlatego mówi „my”.

według postanowienia tego, który sprawuje wszystko
według zamysłu woli swojej,

Apostoł wylicza tu kolejne aspekty zbawienia:

 1. zjednoczenie rozdartej ludzkości,
 2. zrównanie Żydów i pogan,
 3. powołanie do udziału w dziedzictwie.

Udział w dziedzictwie nie jest już uzależniony od rzucania losu, jak to miało miejsce w starożytnym Izraelu, ale od zamierzonego i celowego wyboru Bożego, od początku zgodnego z zamysłem Jego woli.

Werset 12

Ef 1:12 Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie.

gr.: proelpidzo - być pierwszym w nadziei, mieć ją wcześniej. Judeochrześcijanie zrównani są wprawdzie z poganami, ale ich przywilejem pozostaje fakt, że już dawno złożyli nadzieję w Chrystusie, czyli Mesjaszu, podczas gdy poganie uczynili to dopiero, po usłyszeniu radosnej nowiny.

Werset 13

Ef 1:13 W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego,

Szóste błogosławieństwo: wezwanie pogan do udziału w zbawieniu, kiedyś zarezerwowanym jedynie dla Izraela. Dla Pawła chrześcijanie są Bożym ludem, już odkupionym. Podobnie jak było z Izraelem, Boża obecność pośród nich stanowiła gwarancję, że Bóg wprowadzi ich do ziemi obiecanej.

Poganie dzięki Pawłowi uwierzyli w prawdę ewangelii. Przyjęli ją z wiarą, co jest koniecznym warunkiem do udzielenia chrztu i zbawienia. Wiara w prawdziwego Jezusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, daje nadzieję życia wiecznego.

zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,

Pieczęcią jest zapowiedziany przez proroków (Joel 3:1-2; Eze 36:25-27), a obiecany przez Jezusa - Duch Święty.

Werset 14

Ef 1:14 Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.

Duch Obietnicy sprawuje dzieło uświęcenia, prowadzi do zbawienia. On jest zadatkiem gr. arabon. Chrzest jest przedstawiony obrazowo jako naznaczenie pieczęcią obiecanego Ducha Świętego. Stąd starożytność chrześcijańska nazywa chrzest pieczęcią gr. sphragis. Naznaczenie pieczęcią to myśl, o trwałym i niezniszczalnym charakterze wyciśniętym na duszy.

Duch Święty, działając w człowieku ochrzczonym, nieustannie potwierdza Boże obietnice, spełnione w Jezusie Chrystusie. Największą z nich jest odkupienie dokonane przez Chrystusa na Golgocie i dar życia wiecznego.

Podsumowanie

Bóg za cenę krwi baranka nabył naród Izraela, teraz za krew swego Syna, nabył dla siebie lud wybranych. Paweł po terminach: „błogosławieństwo”, „święci”, „wybranie”, „odkupienie”, „dział”, „obietnica” i inne pojęcie ST, które rozszerza i doskonali odnosząc je - do wspólnoty zbawionych, nowego Izraela, czyli do Kościoła Chrystusowego.

Mówi w Liście do Efezjan, że w Chrystusie jesteś:

 1. Błogosławiony v3
 2. Wybrany przez Boga v4
 3. Usynowiony v5
 4. Przyjęty v6
 5. Odkupiony v7
 6. Mądry v8
 7. Oświecony v9
 8. Zjednoczony z Bogiem v10
 9. Dziedzicem v11
 10. Pełen nadziei v12
 11. Opieczętowany Duchem v13
 12. Masz gwarancję v14

Zadaj sobie pytanie, czy byłeś świadom, że masz to wszystko? Teraz już wiesz, że tak jest, ale co z tym zrobisz Chrześcijaninie?