Biblia Jakuba Wujka*

Księga Jeremiasza

Rozdział 28

  I zstało się roku onego na początku królestwa Sedeciasza, króla Judzkiego, roku czwartego, miesiąca piątego, rzekł do mnie Hananiasz, syn Azur, prorok z Gabaon, w domu PANskim przed kapłany i przede wszystkim ludem, mówiąc:    To mówi JAHWE zastępów, Bóg Izraelów: Skruszyłem jarzmo króla Babilońskiego!    Jeszcze dwie lecie dni, a ja każę odnieść na to miejsce wszystkie naczynia domu PANskiego, które pobrał Nabuchodonozor, król Babiloński, z miejsca tego, i przeniósł je do Babilonu.    I Jechoniasza, syna Joakim, króla Juda, i wszystko zaprowadzenie Juda, którzy weszli do Babilonu, ja przywrócę na to miejsce, mówi JAHWE, bo skruszę jarzmo króla Babilońskiego.    I rzekł Jeremiasz prorok do Hananiasza proroka przed oczyma kapłanów i przed oczyma wszego ludu, który zstał w domu PANskim.    I rzekł Jeremiasz prorok: Amen, niech tak uczyni PAn, niech wzbudzi JAHWE słowa twoje, któreś prorokował, aby przywrócono naczynia do domu PANskiego i wszystko zaprowadzenie z Babilonu na to miejsce.    Wszakoż posłuchaj tego słowa, które ja mówię do uszu twoich i do uszu wszego ludu:    Prorocy, którzy byli przede mną i przed tobą od początku, a prorokowali na ziemie mnogie i na królestwa wielkie o walce i o znędzeniu i o głodzie;    prorok, który prorokował pokój, gdy się ziści słowo jego, poznan będzie za proroka, którego posłał JAHWE w prawdzie.    I wziął Hananiasz prorok łańcuch z szyje Jeremiasza proroka, i złamał ji.    I rzekł Hananiasz przed oczyma wszytkiego ludu, mówiąc: To mówi JAHWE: Tak złamię jarzmo Nabuchodonozora, króla Babilońskiego, po dwu lat z szyje wszech narodów. I poszedł Jeremiasz prorok w drogę swą.    I zstało się słowo PANskie do Jeremiasza, potym gdy złamał Hananiasz prorok łańcuch z szyje Jeremiasza proroka, mówiąc:    Idź a powiedz Hananiaszowi: To mówi JAHWE: Złamałeś łańcuchy drzewiane - i miasto ich uczynisz łańcuchy żelazne.    Bo to mówi JAHWE zastępów, Bóg Izraelów: Jarzmo żelazne włożyłem na szyję tych wszech narodów, aby służyli Nabuchodonozorowi, królowi Babilońskiemu, i będą mu służyć. Nadto i źwierz ziemski dałem mu.    I rzekł Jeremiasz prorok do Hananiasza proroka: Słuchaj, Hananiaszu! Nie posłał cię JAHWE, a tyś kazał ufać ludowi temu w kłamstwie.    Przetoż to mówi JAHWE: Oto ja wyślę cię z ziemie, tego roku umrzesz, boś mówił przeciw JAHWE.    I umarł Hananiasz prorok onegoż roku, miesiąca siódmego. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible