Literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka*

I List Jana
(1 List św. Jana)

Rozdział 4

  Namilejszy, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są, bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat.    Po tym znać Ducha Bożego: każdy duch, który wyznawa, iż Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest,    a każdy duch, który rozwięzuje Jezusa, z Boga nie jest; a ten jest Antychryst, o którymeście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie.    Wy z Boga jesteście, synaczkowie, i zwyciężyliście go, gdyż więtszy jest ten, co w was jest, niż co na świecie.    Oni są z świata: dlatego z świata mówią, a świat ich słucha.    My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas: stąd znamy ducha prawdy i ducha błędu.    Namilejszy, miłujmy się zobopólnie, bo miłość jest z Boga. I każdy, co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga.    Kto nie miłuje, nie zna Boga, abowiem Bóg jest miłość.    W tym się okazała miłość Boża w nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń.    W tym jest miłość, nie jakobyśmy my umiłowali Boga, ale iż on pirwszy umiłował nas, i posłał Syna swego ubłaganiem za grzechy nasze.    Namilejszy, jeśli nas Bóg tak umiłował, i myśmy powinni jeden drugiego miłować.    Boga żaden nigdy nie widział. Jeśli się miłujemy zobopólnie, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doskonała jest w nas.    Przez to poznawamy, iż w nim mieszkamy, a on w nas, iż z Ducha swego dał nam.    A myśmy widzieli i świadczymy, iż Ociec posłał Syna swego Zbawicielem świata.    Kto by kolwiek wyznał, iż Jezus jest Syn Boży, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.    I myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma w nas. Bóg jest miłość: a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim.    W tym wykonana jest miłość z nami, abyśmy ufność mieli w dzień sądny, iż jako on jest i my jesteśmy na tym świecie.    W bojaźni nie masz miłości: ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń, bo bojaźń ma utrapienie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.    My tedy miłujmy Boga, iż Bóg nas pierwej umiłował.    Jeśliby kto rzekł, iż miłuje Boga, a brata by swego nienawidział, kłamcą jest. Abowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga, którego nie widzi, jako może miłować?    A to rozkazanie mamy od Boga, aby który miłuje Boga, miłował i brata swego. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible