Biblia Tysiąclecia*

I Księga Kronik

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Adam, Set, Enosz,    Kenan, Mahalaleel, Jered,    Henoch, Metuszelach, Lamek,    Noe, Sem, Cham i Jafet.    Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.    Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.    Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.    Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.    Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.    [Kusz] jeszcze był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.    Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,    Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni.    Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta    oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty,    Chiwwity, Arkity, Synity,    Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.    Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek.    Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach - Ebera.    Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego - Joktan.    Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,    Hadorama, Uzala, Dikli,    Ebala, Abimaela, Saby,    Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.    Sem, Arpachszad, Szelach,    Eber, Peleg, Reu,    Serug, Nachor, Terach,    Abram, to jest Abraham.    Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.    Oto ich rodowód: pierworodny Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam,    Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,    Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela.    Synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan.    Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami Ketury.    Abraham był ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.    Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.    Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.    Synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.    Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.    Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra Lotana: Timna.    Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana.    Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.    Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Jaakan. Synowie Diszana: Us i Aran.    Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomus, zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a nazwa miasta jego: Dinhaba.    I umarł Bela, a w jego miejsce królował Jobab, syn Zeracha z Bosry.    Umarł Jobab i w jego miejsce królował Chuszam z kraju Temanitów.    Umarł Chuszam i w jego miejsce królował Hadad, syn Bedada, który poraził Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego Awit.    Umarł Hadad i w jego miejsce królował Samla z Masreki.    Umarł Samla i w jego miejsce królował Szaul z Rechobot Nadrzecznego.    Umarł Szaul i w jego miejsce królował Baal-Chanan, syn Akbora.    Umarł Baal-Chanan i w jego miejsce królował Hadad, a nazwa miasta jego Pai, imię zaś jego żony Mehetabeel, córki Matredy, córki Mezahaba.    Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet,    naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,    naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Tysiąclecia, wydanie V.
Prawo autorskie © 1999, Pallottinum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1999 by Pallottinum. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible