Literacki Katolicki

Biblia Tysiąclecia*

Ewangelia Mateusza

Autor:
Apostoł Mateusz.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia (w Syrii).
Cel:
Uzasadnienie, na podstawie Starego Przymierza, że Jezus z Nazaretu jest posłanym przez Boga Chrystusem i Królem.
Temat:
Jezus z Nazaretu — Chrystus i Król.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.    Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;    Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama;    Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona;    Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,    a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza.    Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy;    Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza;    Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;    Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;    Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.    Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela;    Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora;    Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;    Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;    Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.    Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.    Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.    Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.    Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.    Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.    A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:    Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.    Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,    lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Tysiąclecia, wydanie V.
Prawo autorskie © 1999, Pallottinum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1999 by Pallottinum. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible