Biblia Warszawska

Księga Rodzaju

Rozdział 36

Potomkowie Ezawa
  A oto dzieje rodu Ezawa, czyli Edomu.    Ezaw pojął żony spośród córek kananejskich: Adę, córkę Elona, Chetyty, i Oholibamę, córkę Any, syna Sybeona, Chiwwity.    I Basematę, córkę Ismaela, siostrę Nebajota.    Ada urodziła Ezawowi Elifaza, a Basemata urodziła Reuela.    Oholibama zaś urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Oni byli synami Ezawa, którzy mu się urodzili w ziemi kanaanejskiej.    Potem Ezaw zabrał żony swoje i synów swoich, i córki swoje, i wszystkich domowników swoich, i stada swoje, i wszystko bydło swoje, i całe mienie swoje, które nabył w ziemi kanaanejskiej, i udał się do kraju Seir, z dala od Jakuba, brata swego.    Majątek ich bowiem był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem, ziemia zaś, w której przebywali, nie mogła ich pomieścić z powodu dobytku, który posiadali.    Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir. Ezaw to Edom.    A oto wykaz rodów Ezawa, praojca Edomitów na pogórzu Seir.    Takie są imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, Reuel, syn Basematy, żony Ezawa.    A synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.    A Timna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa, i urodziła Elifazowi Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa.    A oto synowie Reuela: Nachat i Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basematy, żony Ezawa.    A oto synowie Oholibamy, córki Any, syna Sybeona, żony Ezawa. Urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.    Oto naczelnicy rodów spośród potomków Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa: naczelnik Teman, naczelnik Omar, naczelnik Sefo, naczelnik Kenaz.    Naczelnik Korach, naczelnik Gatam, naczelnik Amalek. To są naczelnicy rodów od Elifaza w ziemi edomskiej, potomkowie Ady.    A oto synowie Reuela, syna Ezawa: naczelnik Nachat, naczelnik Zerach, naczelnik Szamma, naczelnik Mizza. To są naczelnicy rodów od Reuela w ziemi edomskiej, potomkowie Basematy, żony Ezawa.    A oto synowie Oholibamy, żony Ezawa: naczelnik Jeusz, naczelnik Jalam, naczelnik Korach. To są naczelnicy rodów, potomkowie Oholibamy, córki Any, żony Ezawa.    To są synowie Ezawa i to są ich naczelnicy: To jest Edom. 
Potomkowie Seira
  Oto synowie Seira, Choryty, tubylców tego kraju: Lotan, Szobal, Sybeon i Ana,    Diszon, Eser i Diszan; to są naczelnicy Chorytów, synów Seira w ziemi edomskiej.    Synami Lotana byli: Chori i Hemam, a siostrą Lotana była Timna.    A oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam.    A oto synowie Sybeona: Aja i Ana; to jest ten Ana, który znalazł gorące źródła na puszczy, gdy pasł osły Sybeona, ojca swego.    A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any.    A oto synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Keran.    Oto synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan.    Oto synowie Diszana: Us i Aran.    A oto naczelnicy Chorytów: naczelnik Lotan, naczelnik Szobal, naczelnik Sybeon, naczelnik Ana,    Naczelnik Diszon, naczelnik Eser, naczelnik Diszan. To są naczelnicy Chorytów według ich okręgów w kraju Seir. 
Królowie Edomu
  A oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej, zanim nad synami Izraela zapanował król.    W Edomie był królem Bela, syn Beora, a gród jego nazywał się Dinhaba.    Gdy Bela umarł, panował po nim Jobab, syn Zeracha z Bosry.    Gdy zaś umarł Jobab, po nim był królem Chuszam, z kraju Temanitów.    Gdy umarł Chuszam, po nim był królem Hadad, syn Bedada, który pobił Midianitów na polu moabskim; a jego gród nazywał się Awit.    Gdy umarł Hadad, po nim był królem Samla z Masreki.    Gdy umarł Samla, po nim był królem Saul z Rechobot nad Rzeką.    Gdy umarł Saul, po nim był królem Baalchanan, syn Achbora.    Gdy umarł Baalchanan, syn Achbora, po nim był królem Hadar, a gród jego nazywał się Pau; a imię żony jego było Mehetabel, córka Matredy, córki Mezahaba.    A oto imiona naczelników Ezawa według ich rodów, ich miejscowości, według ich imion: naczelnik Timna, naczelnik Alwa, naczelnik Jetet,    Naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon,    Naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,    Naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. To są naczelnicy rodów edomskich według ich siedzib w kraju, który posiadali. To jest Ezaw, praojciec Edomitów. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1975

aktualizacja modułu: 2020-07-01

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org