Biblia Warszawska*

I Księga Kronik
(Pierwsza Księga Kronik)

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

Potomkowie Adama
  Adam, Set, Enosz,    Kenan, Mahalalel, Jared,    Henoch, Metuszalem, Lamech,    Noe, Sem, Cham i Jafet.    Synami Jafeta byli: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras.    Synami Gomera byli: Aszkenaz, Difat i Togarma.    Synami Jawana byli: Elisza, Tarszysz, Kitejczycy i Rodanici.    Synami Chama byli: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.    Synami Kusza byli: Seba, Chawila, Sabta, Raama, Sabtecha. A synami Raamy byli: Szeba i Dedan.    Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.    Misraim zrodził Ludyjczyków, Anamijczyków, Lehabijczyków i Naftuchijczyków,    I Patrusyjczyków, i Kasluchijczyków, od których wywodzą się Filistyńczycy, oraz Kaftorejczyków.    Kanaan zaś zrodził jako pierworodnego Sydona i Cheta    Oraz Jebuzejczyków i Amorejczyków, i Girgazyjczyków,    I Chiwwijczyków, i Arkijczyków, i Synijczyków,    I Arwadyjczyków, i Semaryjczyków, i Chamatczyków.    Synami Sema byli: Elam, Assur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszech.    Arpachszad zrodził Szelacha, Szelach zaś zrodził Ebera.    Eberowi urodzili się dwaj synowie, z których jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielono ziemię, brat zaś jego miał na imię Joktan.    Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Chasarwameta, Jeracha,    Hadorama, Uzala, Diklę,    Ebala, Abimaela, Szebę,    Ofira, Chawilę i Jobaba. Wszyscy oni byli synami Joktana. 
Potomkowie Sema
  Sem, Arpachszad, Szelach.    Eber, Peleg, Reu,    Serug, Nachor, Terach,    Abram, to jest Abraham. 
Potomkowie Ismaela i Ketury
  Synami Abrahama byli: Izaak i Ismael.    Taki zaś jest ich rodowód: pierworodnym Ismaela był Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam,    Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,    Jetur, Napisz i Kedma; ci byli synami Ismaela.    Synami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan.    Synami Midiana byli: Efa, Efer, Chanoch, Abida i Eldea. Wszyscy oni byli synami Ketury. 
Potomkowie Ezawa
  Abraham zrodził też Izaaka. Synami Izaaka byli: Ezaw i Izrael.    Synami Ezawa byli: Elifaz, Reguel, Jeusz, Jaalam i Korach.    Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefi, Gaatam, Kenaz, Timna i Amalek.    Synami Reguela byli: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.    Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.    Synami Lotana byli: Chori i Homam, siostrą zaś Lotana Timna.    Synami Szobala byli: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam; synami Sibeona byli: Ajja i Ana.    Synem Any był Diszon, a synami Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.    Synami Esera byli: Bilhan, Zaawan, Jaakan, synami zaś Diszona Us i Aran.    A oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej, zanim król objął władzę królewską nad synami izraelskimi: Bela, syn Beora, miasto zaś jego nazywało się Dinhaba.    Gdy Bela umarł, objął po nim władzę królewską Jobab, syn Zeracha z Bosry.    Gdy zaś umarł Jobab, objął po nim władzę królewską Chuszam z krainy Temańczyków.    Gdy zaś umarł Chuszan, objął po nim władzę królewską Hadad, syn Bedada, który pobił Midiańczyków na Polu Moabskim; miasto zaś jego nazywało się Awwit.    Gdy umarł Hadad, objął po nim władzę królewską Samla z Masreki.    Gdy zaś umarł Samla, objął po nim władzę królewską Szaul z Rechobot nad Rzeką.    A gdy umarł Szaul, objął po nim władzę królewską Baal-Chanan, syn Achbora.    Gdy zaś umarł Baal-Chanan, objął po nim władzę królewską Hadad, a miasto jego nazywało się Pai, żona zaś Mehetabel, córka Matredy, córki Mezahaba.    A gdy umarł Hadad, książętami Edomu byli: książę Timra, książę Alwa, książę Jetet,    Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,    Książę Kenan, książę Teman, książę Mibsar,    Książę Magdiel, książę Iram. Ci byli książętami Edomu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1975

aktualizacja modułu: 2020-07-01

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible