Biblia Warszawska*

Księga Liczb
(Czwarta Księga Mojżeszowa)

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr. (tj. wędrówka po pustyni); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek narodu wybranego.
Cel:
Ukazanie dziejów kształtowania się Izraela jako wspólnoty teokratycznej.
Temat:
Bóg gwarantem rozwoju narodu.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

Pierwszy spis ludu izraelskiego
  Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Zgromadzenia tymi słowy:    Zróbcie spis całego zboru synów izraelskich według ich szczepów i rodów, spis imienny wszystkich mężczyzn, głowa po głowie,    Wszystkich, którzy w Izraelu są zdatni do służby wojskowej od dwudziestego roku życia wzwyż, spiszcie według ich zastępów ty i Aaron,    A z wami będzie po jednym mężu z każdego plemienia. Będą oni naczelnikami rodów.    A te są imiona mężów, którzy staną z wami: z Rubena Elisur, syn Szedeura;    Z Symeona Szelumiel, syn Suriszaddaja;    Z Judy Nachszon, syn Amminadaba;    Z Issachara Netanael, syn Suara;    Z Zebulona Eliab, syn Chelona;    Co się tyczy synów Józefa, to z Efraima Eliszama, syn Ammihuda, z Manassesa Gamliel, syn Pedasura;    Z Beniamina Abidan, syn Gideoniego;    Z Dana Achiezer, syn Ammiszaddaja;    Z Aszera Pagiel, syn Ochrana;    Z Gada Eliasaf, syn Deuela;    Z Naftaliego Achira, syn Enana.    Ci są powołani przez zbór na książąt rodów ojcowskich, na dowódców tysięcznych oddziałów izraelskich.    A Mojżesz i Aaron sprowadzili tych mężów, wyznaczonych imiennie,    I pierwszego dnia drugiego miesiąca zgromadzili cały zbór, a oni podawali swoje pochodzenie, zapisując się imiennie według swoich szczepów i rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, głowa po głowie,    Jak Pan nakazał Mojżeszowi; a tak dokonał ich przeglądu na pustyni Synaj.    Było zaś synów Rubena, pierworodnego Izraela, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,    Spisanych z plemienia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięćset;    Synów Symeona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,    Spisanych z plemienia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta;    Synów Gada, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,    Spisanych z plemienia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt;    Synów Judy, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,    Spisanych z plemienia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset;    Synów Issachara, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,    Spisanych z plemienia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta;    Synów Zebulona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,    Spisanych z plemienia Zebulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta;    Synów Józefa, mianowicie synów Efraima, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,    Spisanych z plemienia Efraima było czterdzieści tysięcy pięćset;    Synów Manassesa, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,    Spisanych z plemienia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwieście;    Synów Beniamina, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,    Spisanych z plemienia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterysta;    Synów Dana, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,    Spisanych z plemienia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset;    Synów Asera, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,    Spisanych z plemienia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięćset;    Synów Naftaliego, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,    Spisanych z plemienia Naftaliego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.    To są spisani, których przeglądu dokonał Mojżesz i Aaron, i książęta izraelscy w liczbie dwunastu mężów, po jednym mężu z każdego rodu.    A było wszystkich spisanych synów izraelskich, według ich rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej w Izraelu,    Było tych wszystkich spisanych sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt. 
Lewici przeznaczeni do służby w Przybytku
  Lecz Lewici, według pochodzenia swego rodu, nie zostali wraz z nimi spisani.    I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:    Zaiste, nie obejmuj spisem plemienia Lewiego i nie wliczaj ich do innych Izraelitów,    Lecz wyznacz Lewitów do służby w Przybytku Świadectwa i zleć im staranie o wszystkie jego sprzęty i wszystko, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty, oni też będą go obsługiwali i wokoło przybytku mieszkali.    A kiedy przybytek ma być przeniesiony gdzie indziej, niech go rozbiorą Lewici, w czasie obozowania zaś przybytek ustawią Lewici. Obcy, który się zbliży do niego, poniesie śmierć.    Synowie izraelscy obozować będą, każdy w swoim obozie i każdy przy swoim sztandarze, według swoich zastępów.    Lewici zaś będą obozować wokół Przybytku Świadectwa, aby nie spadł gniew na zbór synów izraelskich; Lewici będą więc pełnić straż przy Przybytku Świadectwa.    Synowie izraelscy uczynili wszystko tak, jak Pan nakazał uczynić Mojżeszowi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1975

aktualizacja modułu: 2020-07-01

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible