Biblia Warszawska*

Księga Liczb
(Czwarta Księga Mojżeszowa)

Rozdział 33

Etapy wędrówki Izraelitów
  Oto postoje synów izraelskich, którzy wyszli z ziemi egipskiej w swoich zastępach, pod wodzą Mojżesza i Aarona.    Na rozkaz Pana Mojżesz spisał miejsca ich wymarszu w pochód; to zaś są ich postoje według miejsc ich wymarszów.    Wyruszyli z Ramses w pierwszym miesiącu piętnastego dnia pierwszego miesiąca. Nazajutrz po święcie Paschy synowie izraelscy wyszli z ręką podniesioną na oczach wszystkich Egipcjan,    Podczas gdy Egipcjanie grzebali wszystkich pierworodnych pobitych przez Pana wśród nich; także na ich bogach dokonał Pan sądu.    Wyruszyli więc synowie izraelscy z Ramses i rozłożyli się obozem w Sukkot.    Potem wyruszyli z Sukkot i rozłożyli się obozem w Etam, które leży na skraju pustyni.    Potem wyruszyli z Etam, skierowali się w stronę Pi-Hachirot, które leży naprzeciw Baal-Sefon i rozłożyli się obozem przed Migdol.    Potem wyruszyli z Pi-Hachirot, przeprawili się przez środek morza na pustynię, szli trzy dni przez pustynię Etam i rozłożyli się obozem w Mara.    Potem wyruszyli z Mara i przyszli do Elim. W Elim było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm; i rozłożyli się tam obozem.    Potem wyruszyli z Elim i rozłożyli się obozem nad Morzem Czerwonym.    Potem wyruszyli znad Morza Czerwonego i rozłożyli się obozem na pustyni Syn.    Potem wyruszyli z pustyni Syn i rozłożyli się obozem w Dofka.    Potem wyruszyli z Dofka i rozłożyli się obozem w Alusz.    Potem wyruszyli z Alusz i rozłożyli się obozem w Refidim; lecz lud nie miał tam wody do picia.    Potem wyruszyli z Refidim i rozłożyli się obozem na pustyni Synaj.    Potem wyruszyli z pustyni Synaj i rozłożyli się obozem w Kibrot-Hattaawa.    Potem wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozłożyli się obozem w Chaserot.    Potem wyruszyli z Chaserot i rozłożyli się obozem w Ritma.    Potem wyruszyli z Ritma i rozłożyli się obozem w Rimmon-Peres.    Potem wyruszyli z Rimmon-Peres i rozłożyli się obozem w Libna.    Potem wyruszyli z Libna i rozłożyli się obozem w Rissa.    Potem wyruszyli z Rissa i rozłożyli się obozem w Kehelata.    Potem wyruszyli z Kehelata i rozłożyli się obozem pod górą Szefer.    Potem wyruszyli spod góry Szefer i rozłożyli się obozem w Charada.    Potem wyruszyli z Charada i rozłożyli się obozem w Makkelot.    Potem wyruszyli z Makkelot i rozłożyli się obozem w Tachat.    Potem wyruszyli z Tachat i rozłożyli się obozem w Terach.    Potem wyruszyli z Terach i rozłożyli się obozem w Mitka.    Potem wyruszyli z Mitka i rozłożyli się obozem w Chaszmona.    Potem wyruszyli z Chaszmona i rozłożyli się obozem w Moserot.    Potem wyruszyli z Moserot i rozłożyli się obozem w Bene-Jaakan.    Potem wyruszyli z Bene-Jaakan i rozłożyli się obozem w Chor-Haggidgad.    Potem wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozłożyli się obozem w Jotbata,    Potem wyruszyli z Jotbata i rozłożyli się obozem w Abrona.    Potem wyruszyli z Abrona i rozłożyli się obozem w Esjon-Geber.    Potem wyruszyli z Esjon-Geber i rozłożyli się obozem na pustyni Syn, to jest w Kadesz.    Potem wyruszyli z Kadesz i rozłożyli się obozem pod górą Hor, na skraju ziemi edomskiej.    Na rozkaz Pana wstąpił Aaron, kapłan, na górę Hor i umarł tam w czterdziestym roku po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej pierwszego dnia piątego miesiąca.    A Aaron liczył sto dwadzieścia trzy lata, gdy umarł na górze Hor.    Wtedy usłyszał Kananejczyk, król Aradu, który mieszkał w Negebie w ziemi kanaanejskiej, że nadciągają synowie izraelscy.    Następnie wyruszyli spod góry Hor i rozłożyli się obozem w Salmona.    Potem wyruszyli z Salmona i rozłożyli się obozem w Punon.    Potem wyruszyli z Punon i rozłożyli się obozem w Obot.    Potem wyruszyli z Obot i rozłożyli się obozem w Ijje-Haabarim na granicy Moabu.    Potem wyruszyli z Ijjim i rozłożyli się obozem w Dibon-Gad.    Potem wyruszyli z Dibon-Gad i rozłożyli się obozem w Almon-Diblataim.    Potem wyruszyli z Almon-Diblataim i rozłożyli się obozem w górach Abarim naprzeciw Nebo.    Potem wyruszyli z gór Abarim i rozłożyli się obozem na stepach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha.    I rozłożyli się obozem nad Jordanem od Bet-Hajjeszimot do Abel-Haszszittim na stepach Moabu. 
Nakaz usunięcia tubylców z Kanaanu
  Na stepach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha, przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:    Przemów do synów izraelskich i powiedz im: Gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi kanaanejskiej,    To wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie podobizny ich bogów, zniszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach.    Potem obejmiecie tę ziemię w posiadanie i zamieszkacie w niej, gdyż dałem wam tę ziemię, abyście ją wzięli w dziedziczne posiadanie.    A weźmiecie tę ziemię w dziedziczne posiadanie przez los, według rodzin waszych; liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo, i co komu przypadnie przez los, to będzie jego; według plemion waszych ojców otrzymacie dziedzictwo.    Ale jeżeli nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie, będą jak ciernie dla waszych oczu i jak kolce w waszych bokach. Będą was uciskać w ziemi, na której się osiedlicie.    Wtedy uczynię wam to, co im zamyślałem uczynić. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1975

aktualizacja modułu: 2020-07-01

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible