Literacki

Biblia Warszawska*

Ewangelia Mateusza

Autor:
Apostoł Mateusz.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia (w Syrii).
Cel:
Uzasadnienie, na podstawie Starego Przymierza, że Jezus z Nazaretu jest posłanym przez Boga Chrystusem i Królem.
Temat:
Jezus z Nazaretu — Chrystus i Król.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

Rodowód Jezusa Chrystusa
  Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.    Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego.    A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama.    A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona.    A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego.    A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona.    A Salomon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa.    A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza.    A Ozjasz był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza.    A Ezechiasz był ojcem Manassesa, a Manasses ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza.    A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu.    A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela.    A Zorobabel był ojcem Abijuda, a Abijud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora.    A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda.    A Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba.    A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.    Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście; od Dawida do uprowadzenia do Babilonu - pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa - pokoleń czternaście. 
Narodzenie Jezusa
  A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego.    A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić.    I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.    A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.    A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka:    Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.    A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją.    Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1975

aktualizacja modułu: 2020-07-01

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible