Literacki

Biblia Warszawska*

II List do Tymoteusza
(Drugi list św. Pawła do Tymoteusza)

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
Czas:
Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
Miejsce:
Rzym, „cela śmierci”.
Cel:
Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.
Temat:
Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

Pozdrowienie i dziękczynienie
  Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie,    Do Tymoteusza, umiłowanego syna: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.    Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy;    Pomny na łzy twoje, pragnę cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości;    Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. 
Napomnienie do gorliwości i wytrwania w wierze
  Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich.    Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.    Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga,    Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami,    A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię,    Dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem, i nauczycielem;    Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia.    Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie;    Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas.    Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes.    Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził,    Ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł;    Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu; a jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty wiesz najlepiej. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1975

aktualizacja modułu: 2020-07-01

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible