Dynamiczny

Ewangelie dla badaczy*

Ewangelia Mateusza

Autor:
Apostoł Mateusz.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia (w Syrii).
Cel:
Uzasadnienie, na podstawie Starego Przymierza, że Jezus z Nazaretu jest posłanym przez Boga Chrystusem i Królem.
Temat:
Jezus z Nazaretu — Chrystus i Król.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Księga zarodu Iesusa pomazańca, syna Dauida syna Abraama.    Abraam zrodził Isaaka, Isaak zaś zrodził Iakoba, Iakob zaś zrodził Iudasa i braci jego,    Iudas zaś zrodził Faresa i Zarę z Thamar, Fares zaś zrodził Hesroma, Hesrom zaś zrodził Arama,    Aram zaś zrodził Aminadaba, Aminadab zaś zrodził Naassona, Naasson zaś zrodził Salmona,    Salmon zaś zrodził Boesa z Rachab, Boes zaś zrodził Iobeda z Ruth, Iobed zaś zrodził Iessaia,    Iessai zaś zrodził Dauida króla. Dauid zaś zrodził Solomona z tej żony Uriasa,    Solomon zaś zrodził Roboama, Roboam zaś zrodził Abię, Abia zaś zrodził Asafa,    Asaf zaś zrodził Iosafata, Iosafat zaś zrodził Iorama, Ioram zaś zrodził Oziasa,    Ozias zaś zrodził Ioathama, Ioatham zaś zrodził Achaza, Achaz zaś zrodził Hezekiasa,    Hezekias zaś zrodził Manassesa, Manasses zaś zrodził Amosa, Amos zaś zrodził Iosiasa,    Iosias zaś zrodził Iechoniasa i braci jego na zmienionej siedzibie należącej do Babylonu.    Potem-za zaś tę zmienioną siedzibę Babylonu Iechonias zrodził Salathiela, Salathiel zaś zrodził Zorobabela,    Zorobabel zaś zrodził Abiuda, Abiud zaś zrodził Eliakima, Eliakim zaś zrodził Azora,    Azor zaś zrodził Sadoka, Sadok zaś zrodził Achima, Achim zaś zrodził Eliuda,    Eliud zaś zrodził Eleazara, Eleazar zaś zrodził Matthana, Matthan zaś zrodził Iakoba,    Iakob zaś zrodził Iosefa wiadomego męża Marii, z której został zrodzony Iesus, ten powiadany pomazaniec.    Wszystkie więc rodzaje od Abraama aż do Dauida rodzaje czternaście, i od Dauida aż do zmienionej siedziby Babylonu rodzaje czternaście, i od zmienionej siedziby Babylonu aż do tego pomazańca rodzaje czternaście.    Tego zaś Iesusa pomazańca zaród w ten właśnie sposób był: W następstwie zaślubionej formalnie dla pamięci matki jego Marii Iosefowi, wprzód niż mogącymi zejść się okoliczności uczyniły ich, została znaleziona w brzuchu mająca z wewnątrz jakiegoś ducha świętego.    Iosef zaś, wiadomy mąż jej, przestrzegający reguł cywilizacji będąc i nie chcąc ją wystawić na pokaz jako przykład towaru, zapragnął potajemnie rozwiązawszy uwolnić ją.    Wobec te właśnie zaś jego w żądzy umieściwszego, zobacz-oto niewiadomy anioł niewiadomego utwierdzającego pana w dół w marzenie senne objawiony został jemu powiadając(y): Iosef, syn Dauid, żeby nie przestraszyłbyś się zabrać z sobą Marię, wiadomą żonę twoją; to bowiem w niej poczęte być rodzone z wewnątrz niewiadomego ducha jest świętego.    Wyda na świat zaś syna i nazwiesz imię jego jako Iesusa, on bowiem ocali lud swój od uchybień ich.    To właśnie zaś całe stało się aby zostałoby uczynione pełnym to spłynięte pod przewodnictwem niewiadomego utwierdzającego pana przez-z wiadomego proroka obecnie powiadającego:    Oto wiadoma panna w brzuchu będzie miała i wyda na świat niewiadomego syna, i nazwą wiadome imię jego Emmanuel, które jest przekładane jak przez Hermesa: wspólnie z nami wiadomy bóg.    Wzbudzony zaś Iosef od snu uczynił tak jak przykazał mu ten anioł niewiadomego utwierdzającego pana, i zabrał z sobą żonę swoją,    i nie rozeznawał ją aż do czasu którego wydała na świat syna, i nazwał imię jego jako Iesusa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible