Nowa Biblia Gdańska*

I Księga Kronik

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Adam, Set, Enosz.    Kenan, Mahalalel, Jered.    Chanoch, Metuszelach, Lemech.    Noach, Szem, Cham, Jafet.    Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tyras.    Synowie Gomera: Aszkenas, Ryfat i Togarma.    Synowie Jawana: Elisza, Tarszysz, Kittim i Dodanym.    Synowie Chama: Kusz, Micraim, Put i Kanaan.    Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabtecha; zaś synowie Ramy to: Szeba i Dedan.    Kusz spłodził też Nimroda; ten zaczął być mocarzem na ziemi.    A Micraim spłodził Ludów, Anamitów, Lehabitów i Naftuchidów;    nadto Patrusów i Kasluchów, z których wyszli Pelisztini i Kaftory.    Zaś Kanaan spłodził Cydona swego pierworodnego, oraz Cheta,    Jebusytę, Emorejczyka, Girgaszytę,    Chiwitę, Arkijczyka, Synytę,    Arwadejczyna, Cemarejczyka i Chamatejczyka.    A synowie Szema to: Elam, Aszur, Arpachszat, Lud, Aram oraz Uc, Chul, Geter i Masz.    Zaś Arpachszat spłodził Szelacha, a Szelach spłodził Ebera.    A Eberowi urodzili się dwaj synowie: Imię jednego Peleg, gdyż za jego dni została rozdzielona ziemia, a imię jego brata to Joktan.    Zaś Joktan spłodził Almodada, Szalefa, Chocarmaweta, Jeracha,    Hadorama, Uzala, Dyklę,    Obala, Abimaela, Szebę,    Ofira, Chawilę i Jobaba; ci wszyscy byli synami Joktana.    Szem, Arpachszad, Szelach,    Eber, Peleg, Reu,    Serug, Nachor, Terach,    Abram, który został Abrahamem.    Synowie Abrahama to: Ic'hak i Iszmael.    A to są ich potomkowie: Pierworodny Iszmaela – Nebajot oraz Kedar, Adbeel, Misbam,    Miszma, Duma, Massa, Chadat, Tema,    Jetur, Nafisz i Kedma. Ci są synami Iszmaela.    A synami Ketury, nałożnicy Abrahama, których urodziła, byli: Zymran, Jokszan, Medan, Midjan, Iszbak i Szuach. Zaś synowie Jokszana to: Szeba i Dedan.    Zaś synami Midiana byli: Efa, Efer, Chanoch, Abida i Eldaa; ci wszyscy to synowie Ketury.    Abraham spłodził Ic'haka. Zaś synami Ic'haka byli: Esaw i Israel.    A synowie Esawa to: Elifaz, Reuel, Jeusza, Jaelama i Korach.    Zaś synowie Elifaza to: Theman, Omar, Cefo, Gaetam i Kenaz; i syn Thimny Amalek.    Synowie Reuela to: Nachath, Zerach, Szamma i Mizza.    Zaś synowie Seira to: Lotan, Szobal, Cybeon, Ana, Diszon, Ecer i Diszan.    Natomiast synowie Lotana to: Chori i Homam; a siostrą Lotana Thimna.    A synowie Sobala to: Alwan, Manachath, Ebal, Szefo i Onam. Zaś synami Cybeona byli: Aja i Ana.    A synem Any był Diszon, a synami Diszona: Chemdan, Eszban, Ithran i Keran.    Synowie Ecera to: Bilhan, Zaawan i Akan; zaś synowie Duszana to: Uc i Aran.    Natomiast ci władcy panowali w ziemi Edomu, zanim nad synami Israela zapanował król: Bela, syn Beora; a nazwa jego miasta to Dinhaba.    I Bela umarł, a zamiast niego panował Jobab, syn Zeracha z Bocra.    I Jobab umarł, a zamiast niego panował Chuszam, z ziemi Themanitów.    I Chuszam umarł, a zamiast niego panował Hadad, syn Bedada, który poraził Midjanitów na błoniach Moabu; a nazwa jego miasta to Awith.    I Hadad umarł, a zamiast niego panował Samla z Mesreka.    I Samla umarł, a zamiast niego panował Szaul z Rechoboth, które jest nad strumieniem.    I umarł Szaul, a zamiast niego panował Baal–Chanan, syn Achbora.    Umarł też Baal–Chanan, a zamiast niego panował Hadar; zaś nazwa jego miasta to Pan; a imię jego żony to Mehetabel, córka Matedy, córka Me–Zahaba.    A kiedy umarł Hadar, książętami w Edomie byli: Książę Thimna, książę Alwa, książę Jetheth,    książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,    książę Kenaz, książę Theman, książę Mibcar,    książę Megdiel i książę Iram. Oto książęta Edomu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible