Nowa Biblia Gdańska*

I Księga Kronik

Rozdział 2

  Ci są synami Israela: Reuben, Szymeon, Lewi, Jehuda, Issachar, Zebulun,    Dan, Josef, Binjamin, Naftali, Gad i Aszer.    A synami Jehudy: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili mu się z kanaanejskiej córki o imieniu Szua. Ale pierworodny Jehudy Er, był zły w oczach WIEKUISTEGO, więc go uśmiercił.    Zaś synowa Thamar urodziła mu Pereca i Zeracha. Zatem wszystkich synów Jehudy było pięciu.    A synowie Pereca to: Checron oraz Chamul.    Zaś synami Zeracha byli: Zymry, Ethan, Heman, Kalkol i Darda; wszystkich było pięciu.    A synem Zymrego Karmi, ojciec Achana, który uczynił zamieszanie w Israelu, popełniając występek kradzieży rzeczy zaklętych.    Zaś synem Ethana – Azaria.    A synami Checrona, którzy mu się urodzili, byli: Jerachmeel, Ram i Kelubaj.    Zaś Ram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Nachszona – księcia synów Judy.    Zaś Nachszon spłodził Salmę, a Salma spłodził Boaza.    Zaś Boaz spłodził Obeda, a Obed spłodził Iszaja.    Zaś Iszaj spłodził swego pierworodnego – Eliaba, drugiego – Abinadaba, trzeciego – Szamuę,    czwartego – Nathaneela, piątego – Raddaja,    szóstego – Osema, i siódmego – Dawida.    A ich siostry to: Ceruja i Abigail; zaś synowie Ceruji to: Abiszai, Joab i Asahel, ci trzej.    A Abigail urodziła Amasę; zaś ojcem Amasy był Itra, Iszmaelita.    A Kaleb, potomek Checrona, spłodził synów ze swoją żoną Azubą i z Jeriotą. Ci byli jego synami: Jeszer, Szobab i Ardon.    A gdy Azuba umarła – Kaleb pojął sobie Efratę, która urodziła mu Chura.    A Chur spłodził Uriego, zaś Uri spłodził Becalela.    Potem Checron wszedł w córkę Machira, ojca Gileadu, i ją pojął, mając sześćdziesiąt lat, a urodziła mu Seguba.    Zaś Segub spłodził Jaira, do którego należały dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gileadu.    Gdyż odebrał Geszurytom i Assyryjczykom wsie Jaira oraz Kenath, wraz z jego osiedlami – razem sześćdziesiąt miast. To wszystko odebrali synowie Machira, ojca Gileadu.    A kiedy Checron umarł w Kaleb Efrata, wtedy żona Checrona – Abija urodziła mu Aszchura, ojca Tekoi.    Byli także synowie Jerachmeela, pierworodnego Checrona: Pierworodny Ram, a po nim: Buna, Oren, Osem i Achija.    Miał także drugą żonę o imieniu Atara; ta jest matką Onama.    Zaś synami Rama, pierworodnego Jerachmeela, byli: Maas, Jamin i Eker.    Byli także synowie Onama: Szammaj i Jada; a synami Szammaja byli: Nadab i Abiszur.    Żona Abiszura miała na imię Abichail i urodziła mu: Achobbana i Molida.    Zaś synowie Nadaba to: Seled i Appaim; lecz Seled umarł bez potomstwa.    A synem Appaima był Jiszi; a synem Jiszego – Szeszan, a Szeszana – Achlaj.    A synowie Jady, brata Szammaja, to: Jthra i Jonatan; lecz Jthra umarł bez potomstwa.    Zaś synowie Jonatana to: Pelet i Zaza. Ci byli potomkami Jerachmeela.    A Szeszan nie miał synów, tylko córki. Szeszan miał także sługę, Micraimczyka o imieniu Jercha.    Więc Szeszan dał córkę za żonę swojemu słudze Jerchowi, a urodziła mu Attaja.    Zaś Attaj spłodził Natana, a Natan spłodził Zabada.    Zabad spłodził Eflala, a Eflal spłodził Obeda.    Zaś Obed spłodził Jehu, a Jehu spłodził Azarię.    Azaria spłodził Cheleca, a Chelec spłodził Eleasa.    Zaś Eleas spłodził Sismaja, a Sismaj spłodził Szalluma.    Szallum spłodził Jekamiasza, a Jekamiasz spłodził Eliszama.    A synowie Kaleba, brata Jerachmeela, to: Mesza, jego pierworodny, który był przodkiem Zyfejczyków, synów Mareszy oraz przodkiem Hebrona.    Zaś synowie Hebrona to: Korach, Tappuach, Rekem i Szem.    A Szem spłodził Rachama, przodka Jorkeama, a Racham spłodził Szammaja.    Zaś Szammaj był przodkiem Maona, a Maon ojcem Bethcurytów.    Także Efa, nałożnica Kaleba, urodziła: Harana, Mosa i Gazeza; a Haran spłodził Gazeza.    Zaś synowie Jahdaja to: Regem, Jotham, Geszan, Peled, Efa i Szaaf.    A druga nałożnica Kaleba – Maacha, urodziła Szebera i Tirchana.    Natomiast żona Szaafa urodziła przodka Madmańczyków i Szewa, przodka Gibeańczyków; a córką Kaleba była Achsa.    Ci byli członkami grupy Kaleba. A synami Chura, pierworodnego Efraty byli: Szobal, przodek Kirjath–Jearymczyków;    Salma, przodek Betlechemczyków i Charef, przodek Bet–Gaderczyków.    Także synów miał Szobal, przodek Kirjath–Jearymczyków: Roego, Chaciego i Menucha.    A domy Kirjath–Jearymczyków stanowili: Itrejczycy, Putyci, Szumatyci i Miszraitczycy, z których wyszli Soreici i Esztaulici.    Zaś synami Salmy byli: Betlechemczycy, Netofadyci – korona domu Joaba, połowa Manachtytów i Soreici.    Natomiast domy pisarzy, którzy mieszkali w Jabes to: Tiratyci, Szimeatyci i Sukatyci. To są Kenici, co wyszli z Chamatha, przodka domu Rechaba. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible