Nowa Biblia Gdańska*

I Księga Kronik

Rozdział 24

  A synów Ahrona podzielono. Synowie Ahrona to: Nadab, Abihu, Elazar i Ithamar.    Ale Nadab i Abihu umarli przed obliczem swojego ojca, a nie mieli synów; dlatego czynności kapłańskie odprawiali Elazar i Ithamar.    Więc Dawid ich podzielił – Cadoka, z synów Elazara, i Achimeleka z synów Ithamara, według ich obciążenia w ich usługach.    A kiedy ich podzielił znalazło się więcej przedniejszych mężów, synów Elazara, niż synów Ithamara. Z synów Elazara szesnastu przedniejszych według ojcowskich domów; a synów Ithamara – ośmiu, według ojcowskich domów.    Zatem jedni od drugich zostali rozdzieleni losem; bo byli dostojnikami Świątyni i przedniejszymi przed Bogiem, tak z synów Elazara, jak i z synów Ithamara.    A spisał ich Szemaja, syn Nethaneela, pisarz z pokolenia Lewiego, przed królem, książętami, przed kapłanem Cadokiem i Achimelekiem, synem Abiatara oraz przedniejszymi z domów ojcowskich, kapłanów i Lewitów. I wyznaczono jeden dom ojcowski Elazarowi, a drugi wyznaczono Ithamarowi.    Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedaję,    trzeci na Harima, czwarty na Seorima,    piąty na Malkijjasza, szósty na Mijamina,    siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiję,    dziewiąty na Jezusa, dziesiąty na Sekeniasza,    jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima,    trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebeaba,    piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera,    siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Pissesa,    dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela,    dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi na Gamula,    dwudziesty trzeci na Delajahu, dwudziesty czwarty na Maazjasza.    Ci są spisani do posługi, aby w swym planie wchodzili do domu WIEKUISTEGO, z ręki Aarona, ich ojca, jak mu rozkazał WIEKUISTY, Bóg Israela.    A z potomków Lewiego, co pozostali z synów Amrama był Szebuel; zaś z synów Szebuela Jechdejasz.    Z Rechabiasza z synów Rechabiasza przedniejszym był Jiszszijasz.    Z Jisharyty Szelomot, z synów Szelomota Jachat.    A potomkowie Jerijasza to: Amarjasz, drugi; Jachazjel, trzeci, i Jekameam, czwarty.    Z synów Uzyela Michaja; z synów Michaji Szamir.    Bratem Michaji był Jiszszijasz; z synów Jiszszijasza Zacharjasz.    Synowie Merarego to: Machli i Muszy; synem Jaazijjasza Ben.    Potomkowie Merarego z Jaazijjasza: Ben, Szocham, Zakkur i Ibri.    Z Machlego Elazar, który nie miał synów.    Z Kisza; z synów Kisza Jerachmeel.    A synowie Muszy to: Machli, Eder i Jerimot. Ci byli potomkami Lewitów według domów ich ojców.    Ci także kładli losy przy swoich braciach, synach Ahrona, przed królem Dawidem, Cadokiem, Achimelechem i przedniejszymi z ojcowskich domów, kapłanów oraz Lewitów; przedniejszy ojciec obok swego młodszego brata. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible