Nowa Biblia Gdańska*

I Księga Kronik

Rozdział 27

  A synów Israela według ich liczby, przedniejszych z ojców, dowódców tysiąca i setników, oraz przełożonych tych, co służyli królowi we wszelkiej potrzebie w swych przydziałach, przychodzących i odchodzących każdego miesiąca, przez wszystkie miesiące w roku było w każdym przydziale dwadzieścia cztery tysiące.    Nad przydziałem pierwszego miesiąca był Jaszobeam, syn Zabdiela, a w jego przydziale było dwadzieścia cztery tysiące.    Był on z synów Pereca i pierwszego miesiąca przedniejszym nad wszystkimi przełożonymi służby.    A nad przydziałem drugiego miesiąca był Dodaj Achoachita ze swym przydziałem, a w jego przydziale dwadzieścia cztery tysiące; a po nim władca Miklot.    Trzecim przełożonym służby, trzeciego miesiąca, był przedniejszy Benajahu, syn kapłana Jehojady, a w jego przydziale dwadzieścia cztery tysiące.    Ten Banajahu był mocarzem trzydziestu oraz nad trzydziestoma, a w jego przydziale był także jego syn Ammizabad.    Czwartym, czwartego miesiąca był Asahel, brat Joaba, a w jego przydziale dwadzieścia cztery tysiące; a po nim jego syn Zebadiasz.    Piątym przełożonym, piątego miesiąca był Szamhut Jizrachita, i w jego przydziale dwadzieścia cztery tysiące.    Szóstym, szóstego miesiąca był Ira, syn Ikesza Tekoańczyka, a w jego przydziale dwadzieścia cztery tysiące.    Siódmym, siódmego miesiąca był Chelec Peletczyk z potomków Efraima, a w jego przydziale także dwadzieścia cztery tysiące.    Ósmym, ósmego miesiąca był Szybchaj Chuszatyda z Zarychydów, a w jego przydziale dwadzieścia cztery tysiące.    Dziewiątym, dziewiątego miesiąca był Abiezer Anatotczyk z synów Jemina, a w jego przydziale dwadzieścia cztery tysiące.    Dziesiątym, dziesiątego miesiąca był Maharai Netofczyk z Zarychydów, a w jego przydziale dwadzieścia cztery tysiące.    Jedenastym, jedenastego miesiąca był Benajahu Piretończyk z synów Efraima, a w jego podziale dwadzieścia cztery tysiące.    Dwunastym, dwunastego miesiąca był Cheldaj Netofczyk z Othniela, a w jego przydziale dwadzieścia cztery tysiące.    Nadto nad pokoleniami israelskiem byli: Nad Reubeniami władca Eliezer, syn Zychrego; nad Szymeonitami Szefatja, syn Maacha;    nad Lewim Chaszabiasz, syn Kemuela; nad Ahronem Cadok;    nad Judą Elihu z braci Dawida; nad Issacharem Omri, syn Michaela;    nad Zebulunem Jiszmajasz, syn Obadjasza; nad Naftalim Jerimot, syn Azriela;    nad synami Efraima Hozeasz, syn Azazjasza; nad połową pokolenia Manaszy Joel, syn Pedaji;    zaś w Gileat, nad drugą połową pokolenia Menaszy Jiddo, syn Zacharjasza; nad Binjaminitami Jaasjel, syn Abnera;    nad Danem Azarel, syn Jerochama. Ci są władcami pokoleń Israela.    Lecz Dawid nie włożył w ich liczbę żadnego, co miał dwadzieścia lat i niżej; bowiem WIEKUISTY powiedział, że rozmnoży Israela jak gwiazdy nieba.    A Joab, syn Ceruji, zaczął zliczać, ale nie dokończył dlatego, że na terenie Izraela wydarzył się gniew. Więc ta liczba nie weszła do relacji kronik o królu Dawidzie.    Zaś nad skarbami króla był Azmawet, syn Adiela; a nad dochodami z pól, z miast, ze wsi oraz z zamków był Jonatan, syn Uzjasza.    Nad oraczami, co uprawiali ziemię, był Ezri, syn Keluba.    Nad winnicami był Szymej Ramatyda; a nad urodzajami winnic oraz nad piwnicami z winem Zabdi Szefamczyk.    Nad gajami oliwnymi i figowymi, które są na polach, był Baal–Chanan, Gederyta; zaś nad piwnicami oliwnymi Joasz.    Nad bydłem, które wypasano w Szaron – Szitraj, Szaronita; a nad bydłem w dolinach Szafat, syn Adlaja.    Nad wielbłądami był Obil, Iszmaelita, a nad oślicami Jechdejasz, Meronotyta.    Zaś nad drobnym bydłem – Jazis, Hagryita. Ci wszyscy byli przełożonymi nad majętnościami króla Dawida.    A Jonatan, umiłowany Dawida, był doradcą; mąż mądry i nauczony; ten i Jechiel, syn Chakmoniego, przebywał z synami króla.    Także Achitofel był doradcą króla, a Chuszaj, Arkijczyk, królewskim przyjacielem.    A po Achitofelu był Jehojada, syn Benajahu i Abiatar. Zaś Joab był dowódcą królewskiego wojska. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible