Nowa Biblia Gdańska*

I Księga Kronik

Rozdział 3

  A ci są synami Dawida, którzy mu się urodzili w Hebronie: Pierworodny Amnon, od Achinoamy z Jezreel; drugim był Kileab, od Abigaili, Karmelitki;    trzecim Absalom, syn Maachy, córki Talmaja, króla Geszuru; czwartym Adonija, syn Haggity;    piątym Szefatja, syn Abitali; szóstym Itream od Egli, jego żony.    Tych sześciu urodziło mu się w Hebronie, gdzie królował siedem lat i sześć miesięcy; a w Jeruszalaim królował trzydzieści trzy lata.    A ci mu się urodzili w Jeruszalaim: Szamua, Szobab, Natan i Salomon – czterej synowie z Bat–Szui, córki Amiela;    nadto Ibchar, Eliszama, Elifeled,    Nogah, Nefeg i Jafija,    Eliszama, Eljada i Elifeled – dziewięciu synów.    To wszyscy synowie Dawida, oprócz synów nałożnic; a Tamara była ich siostrą.    Synem Salomona był Rehabeam; a jego synem Abija, jego synem Asa, jego synem Jozafat,    jego synem Joram, jego synem Achazja, jego synem Joasz;    jego synem Amacjasz, jego synem Azaria, jego synem Jotam;    jego synem Achaz, jego synem Chiskjasz, jego synem Menasze;    jego synem Amon, jego synem Jozjasz.    A synami Jozjasza byli: Pierworodny Jochanan, drugi – Jojakim, trzeci – Cydkjasz, czwarty – Szallum.    Zaś synami Jojakima byli: Jego syn Jechonjasz i jego syn Cydkjasz.    A synem więźnia Jechonjasza jego syn Szaltiel.    Zaś synami Szaltiela: Malkiram, Pedaja, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz.    Natomiast synami Pedaji: Zerubabel i Szymej; a synami Zerubabela: Meszullama i Chanania, oraz ich siostra Szelomith.    Zaś synami Meszullama: Chaszuba, Ohel, Berekiasz, Chasadiasz i Juszab–Chesed tych pięciu.    Natomiast synowie Chananiasza to: Pelatja, Jezajasz, synowie Refajasza, synowie Arnana, synowie Obadjasza oraz synowie Szekaniasza.    Zaś synami Szekaniasza byli: Szemaja oraz synowie Szemaji: Chattusz, Igal, Bariach, Neariasz i Szafat – tych sześciu.    A synami Neariasza byli: Elioenaj, Chiskjasz i Azrikam – tych trzech.    Zaś synami Elioenaja: Hodawjasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajahu i Anani – tych siedmiu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible