Nowa Biblia Gdańska*

I Księga Kronik

Rozdział 7

  Natomiast czterej synowie Issachara to: Thola, Fuwa, Jaszub i Szymron.    A synowie Tholego to: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel; ci byli książętami według domów swych ojców, co poszli z Tholem; wielcy mężowie według swych rodów. Ich zastęp liczył za dni Dawida dwadzieścia dwa tysiące sześćset.    Zaś synowie Uzziego to: Jizrachiasz oraz potomkowie Jizrachiasza: Michaja, Obadjasz, Joel i Jiszszijasz; razem pięciu książąt.    A z nimi, w ich rodach, według domów ich ojców, zastęp walecznych mężów w liczbie trzydzieści sześć tysięcy. Wtedy mieli wiele żon i synów.    Zaś ich braci, wszystkich policzonych wielkich mężów, według całości rodów Issachara, było osiemdziesiąt siedem tysięcy.    Zaś trzej synowie Biniamina to: Bela, Becher, Jediael, trzej.    A synami Bela byli: Ecbon, Uzzy, Uzyel, Jerimot i Iri – pięciu książąt ojcowskich domów, wielkich mężów; i naliczono dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści cztery osoby.    Natomiast synami Bechera byli: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alamet to wszyscy synowie Bechera.    To książęta domów ich ojców, według ich rodów, wielcy mężowie; a naliczono ich dwadzieścia tysięcy dwieście.    Zaś potomkami Jediaela byli: Bilhan; zaś synowie Bilhana to: Jeusza, Binjamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszysz i Achiszachar.    Tych wszystkich potomków Jediaela, na wojnie chodzących do boju, wielkich mężów, według książąt domów ojcowskich było siedemnaście tysięcy dwustu.    Zaś Szuppim i Chuppim byli synami Iri'ego, a Chuszym synem Achera.    Natomiast synami Naftalego byli: Jachacjel, Guni, Jecer i Szyllem – synowie Bilhy.    A synami Menaszy: Asriel, którego urodziła jego nałożnica, Aramejka; urodziła też Machira, ojca Gileata.    A Machir wziął za żonę siostrę Szuppima i Chuppima o imieniu Maacha. Zaś imię drugiego syna to Celafchad, lecz Celafchad miał tylko córki.    Maacha, żona Machira, urodziła syna i nazwała jego imię Peresz; a imię jego brata to Szeresz; zaś jego synowie to: Ulam i Rekem.    Natomiast synem Ulama był Bedan. Ci są potomkami Gileata, syna Machira, syna Menaszy.    Zaś jego siostra – Molechet, urodziła: Iszhoda, Abizera i Machla.    A synami Szemida byli: Achian, Szechem, Likchi i Aniam.    Natomiast potomkowie Efraima to: Szuthelach, jego syn Becher, jego syn Thachana, jego syn Eleada, jego syn Tachat,    ego syn Zabad, jego syn Szuthelach, Ezer i Elead. Lecz pobili ich mężowie z Gath, którzy zostali zrodzeni w owej ziemi; gdyż wtargnęli, by pobrać ich dobytki.    Więc Efraim, ich ojciec, płakał wiele dni, aż przyszli jego bracia, by go pocieszyć.    Potem wszedł do swojej żony, która poczęła i urodziła syna, więc nazwał jego imię Berya, dlatego, że urodził się podczas utrapienia jego domu.    Jego córką była Szeera, która wybudowała Beth Choron – niższe i wyższe, i Uzzen Szeera.    Zaś jego synem był Refach i Reszef, a jego synem Telah, zaś jego synem Thachan.    Jego synem i Ladan, a jego synem Amihud, zaś jego synem Eliszama;    natomiast jego synem Nun, a jego synem Jezus.    Zaś ich posiadłość i mieszkania to: Betel i jego wsie, na wschodzie słońca Naaran, a na zachodzie słońca Gezer i jego wsie, Szechem i jego wsie, aż do Aza i jego wsi.    A obok miejsc synów Menaszy: Beth Szean i jego wsie, Taanach i jego wsie, Megiddo i jego wsie oraz Dor i jego wsie. W tych miejscach mieszkali synowie Józefa, syna Israela.    Natomiast synowie Aszera to: Inina, Iszfa, Iszfi, Berya oraz ich siostra Serach.    Zaś synowie Beryi to: Chaber i Malkiel; on jest przodkiem Birzaitów.    A Chaber spłodził Jafleta, Szomera, Chotama, oraz ich siostrę Szuę.    Zaś synowie Jafleta to: Pasak, Bimhal i Aszwat. Ci są synami Jafleta.    A synowie Szemara to: Achi, Rohga, Jachba i Aram.    Zaś synami jego brata Helema byli: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal.    Natomiast synami Sofacha: Suach, Charnefer, Szual, Beri, Jimra,    Becer, Hod, Szamma, Szilsza, Ithran i Beera.    Zaś synowie Ithra to: Jefunne, Pispa i Ara.    A synami Ulli: Arach, Channiel i Risja.    Ci wszyscy byli potomkami Aszera, książętami domów swych ojców; wybrani i wielcy mężowie, przedniejsi z książąt, na wojnie policzeni do bitwy. Zaś zastęp tych mężów liczył dwadzieścia sześć tysięcy. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible