Nowa Biblia Gdańska*

I Księga Kronik

Rozdział 8

  Zaś Binjamin spłodził Belę, swojego pierworodnego; drugiego – Aszbela, trzeciego – Achracha,    czwartego – Nocha i piątego – Rafa.    Natomiast synami Beli byli: Addar, Gera, Abihud,    Abiszua, Naaman, Achoach,    Gera, Szefufam i Churam.    A ci są synami Echuda; oni są książętami rodów mieszkających w Geba i przeniesionych do Manachath:    Naaman, Achija i Gera; on ich przeniósł, a spłodził: Uzę i Achichuda.    Zaś w krainie Moabu, kiedy odesłał swoje żony, Szacharaim spłodził – Chuszymę i Baarę.    A Chodesz spłodził ze swą żoną: Jobaba, Sibię, Meszę, Milkoma,    Jeusa, Sakiasza i Mirmę. Oni są jego synami, książętami ojców.    A z Chuszymą spłodził Abituba i Elpaala.    Natomiast synowie Elpaala to: Eber, Miszam i Szemar, który zbudował Onoi, Lod, i jego osady.    Zaś Berya i Szema byli książętami przodków mieszkających w Ajalon; ci wygnali obywateli z Gath.    A Achio, Szaszak, Jerimot,    Zebadiasz, Arad, Eder,    Michael, Jiszpa i Jocha byli synami Beryi.    Zaś Zebadiasz, Meszullama, Chizki, Chaber,    Jiszmeraj, Jizlaia, Jobab – synami Elpaala.    Natomiast Jakim, Zychry, Zabdi,    Elienaj, Silletaj, Eliel,    Adaia, Berajasz, Szimrat, byli synami Szymeja.    A Jiszpan, Eber, Eliel,    Abdon, Zychry, Chanan,    Chanania, Elam, Antotiasz,    Jifdejasz i Penuel byli synami Szaszaka.    Zaś Szamszeraj, Szcharjasz, Atalia,    Jaareszjasz, Eliasz i Zychry – synami Jerochama.    Oni są książętami domów ojcowskich, według swoich pokoleń; ci książęta mieszkali w Jeruszalaim.    A w Gibeonie mieszkał Abi Gibeon, ojciec Gibeończyków, a jego żonie było na imię Maacha.    Natomiast jego pierworodnym synem był Abdon; a po nim Cur, Kisz, Baal, Nadab,    Gedor, Achio i Zeker.    A Miklot spłodził Szimeę; oni także mieszkali naprzeciw swoich braci w Jeruszalaim, wraz ze swoimi braćmi.    Zaś Ner spłodził Kisza, a Kisz spłodził Saula. Zaś Saul spłodził Jonatana, Malkiszuę, Aminadaba i Eszbaala.    Natomiast synem Jonatana był Merib–Baal, a Merib–Baal spłodził Michaję.    Zaś synowie Michaji to: Piton, Melek, Tarea i Achaz.    A Achaz spłodził Jehoadda, zaś Jehoadda spłodził: Alameta, Azmaweta i Zymry'ego; a Zymry spłodził Mosa.    A Mosa spłodził Bineę; jego synem był Rafa, jego synem Eleasa, a jego synem Acel.    Ten Acel miał sześciu synów, a takie są ich imiona: Azrikam, Bokru, Iszmael, Szeariasz, Obadjasz i Chanan; ci wszyscy byli synami Acela.    A synami jego brata Eszeka: Jego pierworodny – Ulam, drugi – Jeusz i trzeci – Elifelet.    Synowie Ulama byli dużymi mężami, mocno ciągnącymi łuk; mieli oni wielu synów i wnuków – stu pięćdziesięciu. Ci wszyscy byli z synów Binjamina. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible