Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Rodzaju
(Γένεσις)

Rozdział 10


 
Dzieje potomków Noego: Spis narodów
δὲ
de
zaś
αἱ
hai
γενέσεις
geneseis
pokolenia
τῶν
ton
υἱῶν
hyion
synów
Νωε,
Noe,
Noego,
Σημ,
Sem,
Sema,

N-PRI
Χαμ,
Cham,
Chama,

N-PRI
Ιαφεθ,
Iafeth,
Jafeta,
καὶ
kai
i
ἐγενήθησαν
egenethesan
urodzili się
αὐτοῖς
autois
im
υἱοὶ
hyioi
synowie
μετὰ
meta
po
τὸν
ton
κατακλυσμόν.
kataklysmon.
potopie.

N-PRI
Ιαφεθ·
Iafeth;
Jafeta:

N-PRI
Γαμερ
Gamer
Gamer
καὶ
kai
i
Μαγωγ
Magog
Magog
καὶ
kai
i

N-PRI
Μαδαι
Madai
Madaj
καὶ
kai
i

N-PRI
Ιωυαν
Ioyan
Juan
καὶ
kai
i

N-PRI
Ελισα
Elisa
Elisa
καὶ
kai
i

N-PRI
Θοβελ
Thobel
TubalKain
καὶ
kai
i

N-PRI
Μοσοχ
Mosoch
Mosoch
καὶ
kai
i

N-PRI
Θιρας.
Thiras.
Thiras.
υἱοὶ
hyioi
synowie

N-PRI
Γαμερ·
Gamer;
Gamera:

N-PRI
Ασχαναζ
Aschanaz
Aschanaz
καὶ
kai
i

N-PRI
Ριφαθ
Rifath
Rifath
καὶ
kai
i

N-PRI
Θοργαμα.
Thorgama.
Thorgama.
υἱοὶ
hyioi
synowie

N-PRI
Ιωυαν·
Ioyan;
Juana:

N-PRI
Ελισα
Elisa
Elisa
καὶ
kai
i

N-PRI
Θαρσις,
Tharsis,
Tharsis,

N-NPM
Κίτιοι,
Kitioi,
Kitisowie,

N-NPM
Ῥόδιοι.
Rodioi.
Rodyjczycy.
τούτων
tuton
tych
ἀφωρίσθησαν
aforisthesan
wywodzą się
νῆσοι
nesoi
wyspy
τῶν
ton
ἐθνῶν
ethnon
narodów
ἐν
en
na
τῇ
te
γῇ
ge
ziemi
αὐτῶν,
auton,
ich,
ἕκαστος
hekastos
wszelkie
κατὰ
kata
według
γλῶσσαν
glossan
języka
ἐν
en
w
ταῖς
tais
φυλαῖς
fylais
plemionach
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
τοῖς
tois
ἔθνεσιν
ethnesin
narodach
αὐτῶν.
auton.
ich.
δὲ
de
zaś

N-PRI
Χαμ·
Cham;
Chama:
Χους
Chus
Chus
καὶ
kai
i

N
Μεσραιμ,
Mesraim,
Mesraim,

N-PRI
Φουδ
Fud
Fud
καὶ
kai
i
Χανααν.
Chanaan.
Kanaan.
δὲ
de
zaś
Χους·
Chus;
Chusa:

N-PRI
Σαβα
Saba
Saba
καὶ
kai
i

N-PRI
Ευιλα
Euila
Euila
καὶ
kai
i

N-PRI
Σαβαθα
Sabatha
Sabatha
καὶ
kai
i

N-PRI
Ρεγμα
Regma
Regma
καὶ
kai
i

N-PRI
Σαβακαθα.
Sabakatha.
Sebakatha.
υἱοὶ
hyioi
Synowie
δὲ
de
zaś

N-PRI
Ρεγμα·
Regma;
Regmy:

N-PRI
Σαβα
Saba
Saba
καὶ
kai
i

N-PRI
Δαδαν.
Dadan.
Dadan.
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton

N-PRI
Νεβρωδ.
Nebrod.
Nebroda.1
οὗτος
hutos
Ten
ἤρξατο
erksato
pierwszym
εἶναι
einai
stał się

N-NSM
γίγας
gigas
mocarzem2
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς·
ges;
ziemi.
ἦν
en
był

N-NSM
γίγας
gigas
potężnym

N-NSM
κυνηγὸς
kynegos
myśliwym
ἐναντίον
enantion
przed

N-GSM
יהוה
JHWH
JAHWE
τοῦ
tu
θεοῦ·
theu;
Bogiem,
διὰ
dia
dla
τοῦτο
tuto
tego
ἐροῦσιν
erusin
mówić będą:
Ὡς
Hos
Jak

N-PRI
Νεβρωδ
Nebrod
Nebrod

N-NSM
γίγας
gigas
potężny

N-NSM
κυνηγὸς
kynegos
myśliwy
ἐναντίον
enantion
przed

N-GSM
יהוה.
יהוה.
JAHWE.
ἐγένετο
egeneto
stał się
ἀρχὴ
arche
początkiem
τῆς
tes
βασιλείας
basileias
królestwa
αὐτοῦ
autu
jego
Βαβυλὼν
Babylon
Babilon
καὶ
kai
i

N-PRI
Ορεχ
Orech
Orech
καὶ
kai
i

N-PRI
Αρχαδ
Archad
Archad
καὶ
kai
i

N-PRI
Χαλαννη
Chalanne
Chalanne
ἐν
en
w
τῇ
te
γῇ
ge
ziemi

N-PRI
Σεννααρ.
Sennaar.
Sennaar.3
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
ἐκείνης
ekeines
owej
ἐξῆλθεν
ekselthen
wyszedł

N-PRI
Ασσουρ
Assur
Assur
καὶ
kai
i
ᾠκοδόμησεν
okodomesen
zbudował
τὴν
ten

N-PRI
Νινευη
Nineue
Niniwę
καὶ
kai
i
τὴν
ten

N-PRI
Ροωβωθ
Rooboth
Rooboth
πόλιν
polin
miasto
καὶ
kai
i
τὴν
ten

N-PRI
Χαλαχ
Chalach
Chalach
τὴν
ten

N-PRI
Δασεμ
Dasem
Dasem
ἀνὰ
ana
pomiędzy
μέσον
meson

N-PRI
Νινευη
Nineue
Niniwą
καὶ
kai
a
ἀνὰ
ana
μέσον
meson

N-PRI
Χαλαχ·
Chalach;
Chalachem:
αὕτη
haute
To
he
było
πόλις
polis
miasto
he
μεγάλη.
megale.
wielkie.

N
Μεσραιμ
Mesraim
Mesraim
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τοὺς
tus

N-PRI
Λουδιιμ
Ludiim
Ludiimów
καὶ
kai
i
τοὺς
tus

N-PRI
Ενεμετιιμ
Enemetiim
Enematiimów
καὶ
kai
i
τοὺς
tus

N-PRI
Λαβιιμ
Labiim
Labiimów
καὶ
kai
i
τοὺς
tus

N-PRI
Νεφθαλιιμ
Nefthaliim
Nefthaliimów,
τοὺς
tus

N-PRI
Πατροσωνιιμ
Patrosoniim
Patrosoniimów
καὶ
kai
i
τοὺς
tus

N-PRI
Χασλωνιιμ,
Chasloniim,
Chasioniimów,
ὅθεν
hothen
skąd
ἐξῆλθεν
ekselthen
wywodzą się
ἐκεῖθεν
ekeithen
stamtąd

N-PRI
Φυλιστιιμ,
Fylistiim,
Filistyni,
καὶ
kai
i
τοὺς
tus

N-PRI
Καφθοριιμ.
Kafthoriim.
Kafthoriimici.
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Σιδῶνα
Sidona
Sydona
πρωτότοκον
prototokon
pierworodnego
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-ASM
Χετταῖον
Chettaion
Chetejczyka
τὸν
ton

N-ASM
Ιεβουσαῖον
Iebusaion
Jebusajczyka
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-ASM
Αμορραῖον
Amorraion
Amorajczyka
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-ASM
Γεργεσαῖον
Gergesaion
Gergesajczyka
τὸν
ton

N-ASM
Ευαῖον
Euaion
Euajczyka
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-ASM
Αρουκαῖον
Arukaion
Akurajczyka
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-ASM
Ασενναῖον
Asennaion
Asennajczyka
τὸν
ton

N-ASM
Ἀράδιον
Aradion
Aradyjczyka
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-ASM
Σαμαραῖον
Samaraion
Samarajczyka
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-PRI
Αμαθι.
Amathi.
Amathiego,
καὶ
kai
i
μετὰ
meta
po
τοῦτο
tuto
tym
διεσπάρησαν
diesparesan
były rozproszone
αἱ
hai
φυλαὶ
fylai
plemiona
τῶν
ton
Χαναναίων,
Chananaion,
Chananejczyków.
ἐγένοντο
egenonto
były
τὰ
ta
ὅρια
horia
granice
τῶν
ton
Χαναναίων
Chananaion
Chananejczyków
ἀπὸ
apo
od
Σιδῶνος
Sidonos
Sydonu
ἕως
heos
ἐλθεῖν
elthein
przychodzą
εἰς
eis
do

N-AS
Γεραρα
Gerara
Gerary
καὶ
kai
i
Γάζαν,
Gadzan,
Gazy,
ἕως
heos
ἐλθεῖν
elthein
do wejścia
Σοδομων
Sodomon
Sodomy
καὶ
kai
i
Γομορρας,
Gomorras,
Gomory,

N-PRI
Αδαμα
Adama
Adamy
καὶ
kai
i

N-PRI
Σεβωιμ,
Seboim,
Seboim,
ἕως
heos
aż do

N-PRI
Λασα.
Lasa.
Lasy.
υἱοὶ
hyioi
synowie

N-PRI
Χαμ
Cham
Chama
ἐν
en
w
ταῖς
tais
φυλαῖς
fylais
plemionach
αὐτῶν
auton
ich
κατὰ
kata
według
γλώσσας
glossas
języka
αὐτῶν
auton
ich
ἐν
en
w
ταῖς
tais
χώραις
chorais
krainach
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
τοῖς
tois
ἔθνεσιν
ethnesin
narodach
αὐτῶν.
auton.
ich.
τῷ
to
Σημ
Sem
Semowi
ἐγενήθη
egenethe
urodzili się
καὶ
kai
i
αὐτῷ,
auto,
jemu,
πατρὶ
patri
ojcem
πάντων
panton
wszystkich
τῶν
ton
υἱῶν
hyion
synów
Εβερ,
Eber,
Ebera,
ἀδελφῷ
adelfo
brata

N-PRI
Ιαφεθ
Iafeth
Jafeta
τοῦ
tu
μείζονος.
meidzonos.
starszego.
Σημ·
Sem;
Sema:

N-PRI
Αιλαμ
Ailam
Ajlam
καὶ
kai
i

N-PRI
Ασσουρ
Assur
Assur
καὶ
kai
i
Αρφαξαδ
Arfaksad
Arfaksad
καὶ
kai
i

N-PRI
Λουδ
Lud
Lud
καὶ
kai
i
Αραμ
Aram
Aram
καὶ
kai
i
Καιναν.
Kainan.
Kajnan.
υἱοὶ
hyioi
synowie
Αραμ·
Aram;
Arama:
Ως
Os
Os
καὶ
kai
i

N-PRI
Ουλ
Ul
Ul
καὶ
kai
i

N-PRI
Γαθερ
Gather
Gather
καὶ
kai
i

N-PRI
Μοσοχ.
Mosoch.
Mosoch.
Αρφαξαδ
Arfaksad
Arfaksad
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Καιναν,
Kainan,
Kenana
καὶ
kai
i
Καιναν
Kainan
Kenan
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Σαλα,
Sala,
Salę,
Σαλα
Sala
Sala
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Εβερ.
Eber.
Ebera.
τῷ
to
Εβερ
Eber
Eberowi
ἐγενήθησαν
egenethesan
urodziło się
δύο
duo
swóch
υἱοί·
hyioi;
synów:
ὄνομα
onoma
imię
τῷ
to
ἑνὶ
heni
jednego
Φαλεκ,
Falek,
Falek,
ὅτι
hoti
bowiem
ἐν
en
w
ταῖς
tais
ἡμέραις
hemerais
dniach
αὐτοῦ
autu
jego
διεμερίσθη
diemeristhe
została rozdzielona
he
γῆ,
ge,
ziemia,
καὶ
kai
a
ὄνομα
onoma
imię
τῷ
to
ἀδελφῷ
adelfo
brata
αὐτοῦ
autu
jego

N-PRI
Ιεκταν.
Iektan.
Jektan.
δὲ
de
zaś
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton

N-PRI
Ελμωδαδ
Elmodad
Elmodada
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-PRI
Σαλεφ
Salef
Salefa
καὶ
kai
i

N-PRI
Ασαρμωθ
Asarmoth
Asarmotha
καὶ
kai
i

N-PRI
Ιαραχ
Iarach
Jaracha

N-PRI
Οδορρα
Odorra
Odorrę
καὶ
kai
i

N-PRI
Αιζηλ
Aidzel
Ajzela
καὶ
kai
i

N-PRI
Δεκλα
Dekla
Deklę

N-PRI
Αβιμεηλ
Abimeel
Abimeela
καὶ
kai
i

N-PRI
Σαβευ
Sabeu
Sabeua

N-PRI
Ουφιρ
Ufir
Ufira
καὶ
kai
i

N-PRI
Ευιλα
Euila
Euilę
καὶ
kai
i

N-PRI
Ιωβαβ.
Iobab.
Jobaba.
πάντες
pantes
Wszyscy
οὗτοι
hutoi
ci są
υἱοὶ
hyioi
synowie

N-PRI
Ιεκταν.
Iektan.
Jektana.
ἐγένετο
egeneto
stało się
he
κατοίκησις
katoikesis
zamieszkiwanie
αὐτῶν
auton
ich
ἀπὸ
apo
od

N-PRI
Μασση
Masse
Masse
ἕως
heos
aż do
ἐλθεῖν
elthein
wejścia
εἰς
eis
do

N-PRI
Σωφηρα,
Sofera,
Sofery,
ὄρος
oros
góry
ἀνατολῶν.
anatolon.
wschodu.
υἱοὶ
hyioi
synowie
Σημ
Sem
Sema
ἐν
en
w
ταῖς
tais
φυλαῖς
fylais
plemionach
αὐτῶν
auton
ich
κατὰ
kata
według
γλώσσας
glossas
języków
αὐτῶν
auton
ich
ἐν
en
w
ταῖς
tais
χώραις
chorais
krainach
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
τοῖς
tois
ἔθνεσιν
ethnesin
narodom
αὐτῶν.
auton.
jego.
αἱ
hai
φυλαὶ
fylai
plemiona
υἱῶν
hyion
synów
Νωε
Noe
Noego
κατὰ
kata
według
γενέσεις
geneseis
pokoleń
αὐτῶν
auton
ich
κατὰ
kata
według
τὰ
ta
ἔθνη
ethne
narodów
αὐτῶν·
auton;
ich,
ἀπὸ
apo
z
τούτων
tuton
tych
διεσπάρησαν
diesparesan
byli rozproszeni
νῆσοι
nesoi
[na] wyspy
τῶν
ton
ἐθνῶν
ethnon
narodów
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
μετὰ
meta
po
τὸν
ton
κατακλυσμόν.
kataklysmon.
potopie.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.