Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Izajasza
(Ησαΐας)

Rozdział 40


παρακαλεῖτε
parakaleite
τὸν
ton
λαόν
laon
μου,
mu,
λέγει
legei
ho
θεός.
theos.
λαλήσατε
lalesate
εἰς
eis
τὴν
ten
καρδίαν
kardian
Ιερουσαλημ,
Ierusalem,
παρακαλέσατε
parakalesate
αὐτήν·
auten;
ὅτι
hoti
ἐπλήσθη
eplesthe
he
ταπείνωσις
tapeinosis
αὐτῆς,
autes,
λέλυται
lelytai
αὐτῆς
autes
he
ἁμαρτία·
hamartia;
ὅτι
hoti
ἐδέξατο
edeksato
ἐκ
ek
χειρὸς
cheiros

N-GSM
יהוה
JHWH
διπλᾶ
dipla
τὰ
ta
ἁμαρτήματα
hamartemata
αὐτῆς.
autes.
βοῶντος
boontos
krzyczącego
ἐν
en
w
τῇ
te
ἐρήμῳ
eremo
pustyni:
Ἑτοιμάσατε
Hetoimasate
Przygotujcie
τὴν
ten
ὁδὸν
hodon
drogę

N-GSM
יהוה,
יהוה,
JAHWE,
εὐθείας
eutheias
prostymi
ποιεῖτε
poieite
czyńcie
τὰς
tas
τρίβους
tribus
ścieżki
τοῦ
tu
θεοῦ
theu
Boga
ἡμῶν·
hemon;
naszego.1
φάραγξ
faranks
πληρωθήσεται
plerothesetai
καὶ
kai
πᾶν
pan
ὄρος
oros
καὶ
kai
βουνὸς
bunos
ταπεινωθήσεται,
tapeinothesetai,
καὶ
kai
ἔσται
estai
πάντα
panta
τὰ
ta
σκολιὰ
skolia
εἰς
eis
εὐθεῖαν
eutheian
καὶ
kai
he
τραχεῖα
tracheia
εἰς
eis

N-APN
πεδία·
pedia;
ὀφθήσεται
ofthesetai
he
δόξα
doksa

N-GSM
יהוה,
יהוה,
καὶ
kai
ὄψεται
opsetai
πᾶσα
pasa
σὰρξ
sarks
τὸ
to
σωτήριον
soterion
τοῦ
tu

N-GSM
יהוה·
יהוה;
ὅτι
hoti

N-NSM
יהוה
JHWH
ἐλάλησεν.
elalesen.
λέγοντος
legontos
Βόησον·
Boeson;
καὶ
kai
εἶπα
eipa
Τί
Ti
βοήσω;
boeso;
Πᾶσα
Pasa
σὰρξ
sarks
χόρτος,
chortos,
καὶ
kai
πᾶσα
pasa
δόξα
doksa
ἀνθρώπου
anthropu
ὡς
hos
ἄνθος
anthos
χόρτου·
chortu;
ho
χόρτος,
chortos,
καὶ
kai
τὸ
to
ἄνθος
anthos
ἐξέπεσεν,
eksepesen,
δὲ
de
ῥῆμα
rema
τοῦ
tu
θεοῦ
theu
ἡμῶν
hemon
μένει
menei
εἰς
eis
τὸν
ton
αἰῶνα.
aiona.
ὄρος
oros
ὑψηλὸν
hypselon
ἀνάβηθι,
anabethi,
ho
εὐαγγελιζόμενος
euangelidzomenos
Σιων·
Sion;
ὕψωσον
hypsoson
τῇ
te
ἰσχύι
ischyi
τὴν
ten
φωνήν
fonen
σου,
su,
ho
εὐαγγελιζόμενος
euangelidzomenos
Ιερουσαλημ·
Ierusalem;
ὑψώσατε,
hypsosate,
μὴ
me
φοβεῖσθε·
fobeisthe;
εἰπὸν
eipon
ταῖς
tais
πόλεσιν
polesin
Ιουδα
Iuda
Ἰδοὺ
Idu
ho
θεὸς
theos
ὑμῶν.
hymon.

N-NSM
יהוה
JHWH
μετὰ
meta
ἰσχύος
ischuos
ἔρχεται
erchetai
καὶ
kai
ho
βραχίων
brachion
μετὰ
meta

N-GSF
κυριείας,
kyrieias,
ἰδοὺ
idu
ho
μισθὸς
misthos
αὐτοῦ
autu
μετ᾽
met᾽
αὐτοῦ
autu
καὶ
kai
τὸ
to
ἔργον
ergon
ἐναντίον
enantion
αὐτοῦ.
autu.
ποιμὴν
poimen
ποιμανεῖ
poimanei
τὸ
to
ποίμνιον
poimnion
αὐτοῦ
autu
καὶ
kai
τῷ
to
βραχίονι
brachioni
αὐτοῦ
autu
συνάξει
synaksei
ἄρνας
arnas
καὶ
kai
ἐν
en
γαστρὶ
gastri
ἐχούσας
echusas
παρακαλέσει.
parakalesei.
ἐμέτρησεν
emetresen
τῇ
te
χειρὶ
cheiri
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
καὶ
kai
τὸν
ton
οὐρανὸν
uranon

N-DSF
σπιθαμῇ
spithame
καὶ
kai
πᾶσαν
pasan
τὴν
ten
γῆν
gen

N-DSF
δρακί;
draki;
τίς
tis
ἔστησεν
estesen
τὰ
ta
ὄρη
ore

N-DSM
σταθμῷ
stathmo
καὶ
kai
τὰς
tas

N-APF
νάπας
napas
ζυγῷ;
zygo;
ἔγνω
egno
νοῦν
nun

N-GSM
יהוה,
יהוה,
καὶ
kai
τίς
tis
αὐτοῦ
autu
σύμβουλος
symbulos
ἐγένετο,
egeneto,
ὃς
hos
συμβιβᾷ
symbiba
αὐτόν;
auton;
πρὸς
pros
τίνα
tina
συνεβουλεύσατο
synebuleusato
καὶ
kai
συνεβίβασεν
synebibasen
αὐτόν;
auton;
e
τίς
tis
ἔδειξεν
edeiksen
αὐτῷ
auto
κρίσιν;
krisin;
e
ὁδὸν
hodon
συνέσεως
syneseos
τίς
tis
ἔδειξεν
edeiksen
αὐτῷ;
auto;
πάντα
panta
τὰ
ta
ἔθνη
ethne
ὡς
hos

N-NSF
σταγὼν
stagon
ἀπὸ
apo
κάδου
kadu
καὶ
kai
ὡς
hos
ῥοπὴ
rope
ζυγοῦ
zygu
ἐλογίσθησαν,
elogisthesan,
καὶ
kai
ὡς
hos

N-NSM
σίελος
sielos
λογισθήσονται·
logisthesontai;
δὲ
de
Λίβανος
Libanos
οὐχ
uch
ἱκανὸς
hikanos
εἰς
eis
καῦσιν,
kausin,
καὶ
kai
πάντα
panta
τὰ
ta
τετράποδα
tetrapoda
οὐχ
uch
ἱκανὰ
hikana
εἰς
eis

N-ASF
ὁλοκάρπωσιν,
holokarposin,
πάντα
panta
τὰ
ta
ἔθνη
ethne
ὡς
hos
οὐδέν
uden
εἰσι
eisi
καὶ
kai
εἰς
eis
οὐθὲν
uthen
ἐλογίσθησαν.
elogisthesan.
ὡμοιώσατε
homoiosate
κύριον
kyrion
καὶ
kai
τίνι
tini
ὁμοιώματι
homoiomati
ὡμοιώσατε
homoiosate
αὐτόν;
auton;
εἰκόνα
eikona
ἐποίησεν
epoiesen
τέκτων,
tekton,
e

N-NSM
χρυσοχόος
chrysochoos

V-AAPNS
χωνεύσας
choneusas
χρυσίον
chrysion

V-AAI-3S
περιεχρύσωσεν
periechrysosen
αὐτόν,
auton,
ὁμοίωμα
homoioma
κατεσκεύασεν
kateskeuasen
αὐτόν;
auton;
γὰρ
gar

A-ASM
ἄσηπτον
asepton
ἐκλέγεται
eklegetai
τέκτων
tekton
καὶ
kai
σοφῶς
sofos
ζητεῖ
zetei
πῶς
pos
στήσει
stesei
αὐτοῦ
autu
εἰκόνα
eikona
καὶ
kai
ἵνα
hina
μὴ
me
σαλεύηται.
saleuetai.
γνώσεσθε;
gnosesthe;
οὐκ
uk
ἀκούσεσθε;
akusesthe;
οὐκ
uk
ἀνηγγέλη
anengele
ἐξ
eks
ἀρχῆς
arches
ὑμῖν;
hymin;
οὐκ
uk
ἔγνωτε
egnote
τὰ
ta
θεμέλια
themelia
τῆς
tes
γῆς;
ges;
κατέχων
katechon
τὸν
ton

N-ASM
γῦρον
gyron
τῆς
tes
γῆς,
ges,
καὶ
kai
οἱ
hoi
ἐνοικοῦντες
enoikuntes
ἐν
en
αὐτῇ
aute
ὡς
hos
ἀκρίδες,
akrides,
ho
στήσας
stesas
ὡς
hos

N-ASF
καμάραν
kamaran
τὸν
ton
οὐρανὸν
uranon
καὶ
kai

V-AAPNS
διατείνας
diateinas
ὡς
hos
σκηνὴν
skenen
κατοικεῖν,
katoikein,
διδοὺς
didus
ἄρχοντας
archontas
εἰς
eis
οὐδὲν
uden
ἄρχειν,
archein,
τὴν
ten
δὲ
de
γῆν
gen
ὡς
hos
οὐδὲν
uden
ἐποίησεν.
epoiesen.
γὰρ
gar
μὴ
me
σπείρωσιν
speirosin
οὐδὲ
ude
μὴ
me
φυτεύσωσιν,
fyteusosin,
οὐδὲ
ude
μὴ
me
ῥιζωθῇ
ridzothe
εἰς
eis
τὴν
ten
γῆν
gen
he
ῥίζα
ridza
αὐτῶν·
auton;
ἔπνευσεν
epneusen
ἐπ᾽
ep᾽
αὐτοὺς
autus
καὶ
kai
ἐξηράνθησαν,
ekseranthesan,
καὶ
kai

N-NSF
καταιγὶς
kataigis
ὡς
hos
φρύγανα
frygana
ἀναλήμψεται
analempsetai
αὐτούς.
autus.
οὖν
un
τίνι
tini
με
me
ὡμοιώσατε
homoiosate
καὶ
kai
ὑψωθήσομαι;
hypsothesomai;
εἶπεν
eipen
ho
ἅγιος.
hagios.
εἰς
eis
ὕψος
hypsos
τοὺς
tus
ὀφθαλμοὺς
ofthalmus
ὑμῶν
hymon
καὶ
kai
ἴδετε·
idete;
τίς
tis

V-AAI-3S
κατέδειξεν
katedeiksen
πάντα
panta
ταῦτα;
tauta;
ho
ἐκφέρων
ekferon
κατὰ
kata
ἀριθμὸν
arithmon
τὸν
ton
κόσμον
kosmon
αὐτοῦ
autu
πάντας
pantas
ἐπ᾽
ep᾽
ὀνόματι
onomati
καλέσει·
kalesei;
ἀπὸ
apo
πολλῆς
polles
δόξης
dokses
καὶ
kai
ἐν
en
κράτει
kratei
ἰσχύος
ischuos
οὐδέν
uden
σε
se
ἔλαθεν.
elathen.
γὰρ
gar
εἴπῃς,
eipes,
Ιακωβ,
Iakob,
καὶ
kai
τί
ti
ἐλάλησας,
elalesas,
Ισραηλ
Israel
Ἀπεκρύβη
Apekrybe
he
ὁδός
hodos
μου
mu
ἀπὸ
apo
τοῦ
tu

N-GSM
יהוה,
יהוה,
καὶ
kai
ho
θεός
theos
μου
mu
τὴν
ten
κρίσιν
krisin
ἀφεῖλεν
afeilen
καὶ
kai
ἀπέστη;
apeste;
νῦν
nyn
οὐκ
uk
ἔγνως
egnos
εἰ
ei
μὴ
me
ἤκουσας;
ekusas;
θεὸς
theos
αἰώνιος
aionios
ho

N-NSM
יהוה
JHWH
ho
κατασκευάσας
kataskeuasas
τὰ
ta
ἄκρα
akra
τῆς
tes
γῆς,
ges,
οὐ
u
πεινάσει
peinasei
οὐδὲ
ude
κοπιάσει,
kopiasei,
οὐδὲ
ude
ἔστιν
estin

N-NSF
ἐξεύρεσις
ekseuresis
τῆς
tes
φρονήσεως
froneseos
αὐτοῦ·
autu;
τοῖς
tois
πεινῶσιν
peinosin
ἰσχὺν
ischyn
καὶ
kai
τοῖς
tois
μὴ
me
ὀδυνωμένοις
odynomenois
λύπην.
lypen.
γὰρ
gar
νεώτεροι,
neoteroi,
καὶ
kai
κοπιάσουσιν
kopiasusin
νεανίσκοι,
neaniskoi,
καὶ
kai
ἐκλεκτοὶ
eklektoi

V-IAI-2S
ἀνίσχυες
anischyes
ἔσονται·
esontai;
δὲ
de
ὑπομένοντες
hypomenontes
τὸν
ton

N-ASM
יהוה
JHWH
ἀλλάξουσιν
allaksusin
ἰσχύν,
ischyn,

V-FAI-3P
πτεροφυήσουσιν
pterofyesusin
ὡς
hos
ἀετοί,
aetoi,
δραμοῦνται
dramuntai
καὶ
kai
οὐ
u
κοπιάσουσιν,
kopiasusin,

V-FMI-3P
βαδιοῦνται
badiuntai
καὶ
kai
οὐ
u
πεινάσουσιν.
peinasusin.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.