Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Izajasza
(Ησαΐας)

Rozdział 66


 
Sąd i przyszłość Syjonu
λέγει
legei

N-NSM
יהוה
JHWH
Ho
οὐρανός
uranos
μοι
moi
θρόνος,
thronos,
he
δὲ
de
γῆ
ge
ὑποπόδιον
hypopodion
τῶν
ton
ποδῶν
podon
μου·
mu;
ποῖον
poion
οἶκον
oikon
οἰκοδομήσετέ
oikodomesete
μοι;
moi;
e
ποῖος
poios
τόπος
topos
τῆς
tes
καταπαύσεώς
katapauseos
μου;
mu;
γὰρ
gar
ταῦτα
tauta
ἐποίησεν
epoiesen
he
χείρ
cheir
μου,
mu,
καὶ
kai
ἔστιν
estin
ἐμὰ
ema
πάντα
panta
ταῦτα,
tauta,
λέγει
legei

N-NSM
יהוה·
יהוה;
καὶ
kai
ἐπὶ
epi
τίνα
tina
ἐπιβλέψω
epiblepso
ἀλλ᾽
all᾽
e
ἐπὶ
epi
τὸν
ton
ταπεινὸν
tapeinon
καὶ
kai
ἡσύχιον
hesychion
καὶ
kai
τρέμοντα
tremonta
τοὺς
tus
λόγους
logus
μου;
mu;
δὲ
de
ἄνομος
anomos
ho
θύων
thyon
μοι
moi
μόσχον
moschon
ὡς
hos
ho
ἀποκτέννων
apoktennon
κύνα,
kyna,
ho
δὲ
de
ἀναφέρων
anaferon
σεμίδαλιν
semidalin
ὡς
hos
αἷμα
haima

N-ASN
ὕειον,
hyeion,
ho
διδοὺς
didus
λίβανον
libanon
εἰς
eis
μνημόσυνον
mnemosynon
ὡς
hos
βλάσφημος·
blasfemos;
καὶ
kai
οὗτοι
hutoi
ἐξελέξαντο
ekseleksanto
τὰς
tas
ὁδοὺς
hodus
αὐτῶν
auton
καὶ
kai
τὰ
ta
βδελύγματα
bdelygmata
αὐτῶν,
auton,
ha
he
ψυχὴ
psyche
αὐτῶν
auton
ἠθέλησεν,
ethelesen,
ἐκλέξομαι
ekleksomai
τὰ
ta

N-APN
ἐμπαίγματα
empaigmata
αὐτῶν
auton
καὶ
kai
τὰς
tas
ἁμαρτίας
hamartias
ἀνταποδώσω
antapodoso
αὐτοῖς·
autois;
ὅτι
hoti
ἐκάλεσα
ekalesa
αὐτοὺς
autus
καὶ
kai
οὐχ
uch
ὑπήκουσάν
hypekusan
μου,
mu,
ἐλάλησα
elalesa
καὶ
kai
οὐκ
uk
ἤκουσαν,
ekusan,
καὶ
kai
ἐποίησαν
epoiesan
τὸ
to
πονηρὸν
poneron
ἐναντίον
enantion
μου
mu
καὶ
kai
ha
οὐκ
uk
ἐβουλόμην
ebulomen
ἐξελέξαντο.
ekseleksanto.
τὸ
to
ῥῆμα
rema

N-GSM
יהוה,
יהוה,
οἱ
hoi
τρέμοντες
tremontes
τὸν
ton
λόγον
logon
αὐτοῦ·
autu;
εἴπατε,
eipate,
ἀδελφοὶ
adelfoi
ἡμῶν,
hemon,
τοῖς
tois
μισοῦσιν
misusin
ἡμᾶς
hemas
καὶ
kai
βδελυσσομένοις,
bdelyssomenois,
ἵνα
hina
τὸ
to
ὄνομα
onoma

N-GSM
יהוה
JHWH
δοξασθῇ
doksasthe
καὶ
kai
ὀφθῇ
ofthe
ἐν
en
τῇ
te
εὐφροσύνῃ
eufrosyne
αὐτῶν,
auton,
κἀκεῖνοι
kakeinoi
αἰσχυνθήσονται.
aischynthesontai.
κραυγῆς
krauges
ἐκ
ek
πόλεως,
poleos,
φωνὴ
fone
ἐκ
ek
ναοῦ,
nau,
φωνὴ
fone

N-GSM
יהוה
JHWH
ἀνταποδιδόντος
antapodidontos
ἀνταπόδοσιν
antapodosin
τοῖς
tois
ἀντικειμένοις.
antikeimenois.
e
τὴν
ten
ὠδίνουσαν
odinusan
τεκεῖν,
tekein,
πρὶν
prin
ἐλθεῖν
elthein
τὸν
ton
πόνον
ponon
τῶν
ton
ὠδίνων,
odinon,
ἐξέφυγεν
eksefygen
καὶ
kai
ἔτεκεν
eteken
ἄρσεν.
arsen.
ἤκουσεν
ekusen
τοιοῦτο,
toiuto,
καὶ
kai
τίς
tis
ἑώρακεν
heoraken
οὕτως;
hutos;
e
ὤδινεν
odinen
γῆ
ge
ἐν
en
μιᾷ
mia
ἡμέρᾳ,
hemera,
e
καὶ
kai
ἐτέχθη
etechthe
ἔθνος
ethnos
εἰς
eis
ἅπαξ;
hapaks;
ὅτι
hoti
ὤδινεν
odinen
καὶ
kai
ἔτεκεν
eteken
Σιων
Sion
τὰ
ta
παιδία
paidia
αὐτῆς.
autes.
δὲ
de
ἔδωκα
edoka
τὴν
ten
προσδοκίαν
prozdokian
ταύτην,
tauten,
καὶ
kai
οὐκ
uk
ἐμνήσθης
emnesthes
μου,
mu,
εἶπεν
eipen

N-NSM
יהוה.
יהוה.
οὐκ
uk
ἰδοὺ
idu
ἐγὼ
ego
γεννῶσαν
gennosan
καὶ
kai
στεῖραν
steiran
ἐποίησα;
epoiesa;
εἶπεν
eipen
ho
θεός.
theos.
Ιερουσαλημ,
Ierusalem,
καὶ
kai

V-AAD-2P
πανηγυρίσατε
panegyrisate
ἐν
en
αὐτῇ,
aute,
πάντες
pantes
οἱ
hoi
ἀγαπῶντες
agapontes
αὐτήν,
auten,
χάρητε
charete
χαρᾷ,
chara,
πάντες
pantes
ὅσοι
hosoi
πενθεῖτε
pentheite
ἐπ᾽
ep᾽
αὐτῆς,
autes,
θηλάσητε
thelasete
καὶ
kai
ἐμπλησθῆτε
emplesthete
ἀπὸ
apo
μαστοῦ
mastu
παρακλήσεως
parakleseos
αὐτῆς,
autes,
ἵνα
hina

V-AAPNP
ἐκθηλάσαντες
ekthelasantes
τρυφήσητε
tryfesete
ἀπὸ
apo
εἰσόδου
eisodu
δόξης
dokses
αὐτῆς.
autes.
τάδε
tade
λέγει
legei

N-NSM
יהוה
JHWH
Ἰδοὺ
Idu
ἐγὼ
ego
ἐκκλίνω
ekklino
εἰς
eis
αὐτοὺς
autus
ὡς
hos
ποταμὸς
potamos
εἰρήνης
eirenes
καὶ
kai
ὡς
hos
χειμάρρους
cheimarrus

V-PAPNS
ἐπικλύζων
epiklydzon
δόξαν
doksan
ἐθνῶν·
ethnon;
τὰ
ta
παιδία
paidia
αὐτῶν
auton
ἐπ᾽
ep᾽
ὤμων
omon
ἀρθήσονται
arthesontai
καὶ
kai
ἐπὶ
epi
γονάτων
gonaton
παρακληθήσονται.
paraklethesontai.
εἴ
ei
τινα
tina
μήτηρ
meter
παρακαλέσει,
parakalesei,
οὕτως
hutos
καὶ
kai
ἐγὼ
ego
παρακαλέσω
parakaleso
ὑμᾶς,
hymas,
καὶ
kai
ἐν
en
Ιερουσαλημ
Ierusalem
παρακληθήσεσθε.
paraklethesesthe.
ὄψεσθε,
opsesthe,
καὶ
kai
χαρήσεται
charesetai
ὑμῶν
hymon
he
καρδία,
kardia,
καὶ
kai
τὰ
ta
ὀστᾶ
osta
ὑμῶν
hymon
ὡς
hos
βοτάνη
botane
ἀνατελεῖ·
anatelei;
καὶ
kai
γνωσθήσεται
gnosthesetai
he
χεὶρ
cheir

N-GSM
יהוה
JHWH
τοῖς
tois
σεβομένοις
sebomenois
αὐτόν,
auton,
καὶ
kai
ἀπειλήσει
apeilesei
τοῖς
tois
ἀπειθοῦσιν.
apeithusin.
γὰρ
gar

N-NSM
יהוה
JHWH
ὡς
hos
πῦρ
pyr
ἥξει
heksei
καὶ
kai
ὡς
hos

N-NSF
καταιγὶς
kataigis
τὰ
ta
ἅρματα
harmata
αὐτοῦ
autu
ἀποδοῦναι
apodunai
ἐν
en
θυμῷ
thymo
ἐκδίκησιν
ekdikesin
καὶ
kai

N-ASM
ἀποσκορακισμὸν
aposkorakismon
ἐν
en
φλογὶ
flogi
πυρός.
pyros.
γὰρ
gar
τῷ
to
πυρὶ
pyri

N-GSM
יהוה
JHWH
κριθήσεται
krithesetai
πᾶσα
pasa
he
γῆ
ge
καὶ
kai
ἐν
en
τῇ
te
ῥομφαίᾳ
romfaia
αὐτοῦ
autu
πᾶσα
pasa
σάρξ·
sarks;
πολλοὶ
polloi

N-NPM
τραυματίαι
traumatiai
ἔσονται
esontai
ὑπὸ
hypo

N-GSM
יהוה.
יהוה.
ἁγνιζόμενοι
hagnidzomenoi
καὶ
kai
καθαριζόμενοι
katharidzomenoi
εἰς
eis
τοὺς
tus
κήπους
kepus
καὶ
kai
ἐν
en
τοῖς
tois

N-DPN
προθύροις
prothyrois
ἔσθοντες
esthontes
κρέας
kreas

A-ASN
ὕειον
hyeion
καὶ
kai
τὰ
ta
βδελύγματα
bdelygmata
καὶ
kai
τὸν
ton
νῦν
nyn
ἐπὶ
epi
τὸ
to
αὐτὸ
auto
ἀναλωθήσονται,
analothesontai,
εἶπεν
eipen

N-NSM
יהוה,
יהוה,
τὰ
ta
ἔργα
erga
αὐτῶν
auton
καὶ
kai
τὸν
ton
λογισμὸν
logismon
αὐτῶν
auton
ἐπίσταμαι.
epistamai.
ἔρχομαι
erchomai
συναγαγεῖν
synagagein
πάντα
panta
τὰ
ta
ἔθνη
ethne
καὶ
kai
τὰς
tas
γλώσσας,
glossas,
καὶ
kai
ἥξουσιν
heksusin
καὶ
kai
ὄψονται
opsontai
τὴν
ten
δόξαν
doksan
μου.
mu.
καταλείψω
kataleipso
uczynię
ἐπ᾽
ep᾽
wśród
αὐτῶν
auton
nich
σημεῖα
semeia
znaki
καὶ
kai
i
ἐξαποστελῶ
eksapostelo
poślę
ἐξ
eks
spośród
αὐτῶν
auton
nich
σεσῳσμένους
sesosmenus
ocalonych
εἰς
eis
do
τὰ
ta
ἔθνη,
ethne,
narodów,
εἰς
eis
z

N-PRI
Θαρσις
Tharsis
Tharsis
καὶ
kai
i

N-PRI
Φουδ
Fud
Fud
καὶ
kai
i

N-PRI
Λουδ
Lud
Lud
καὶ
kai
i

N-PRI
Μοσοχ
Mosoch
Mosoch
καὶ
kai
i

N-PRI
Θοβελ
Thobel
Tubalkain
καὶ
kai
i
εἰς
eis
do
τὴν
ten
Ἑλλάδα
Hellada
Hellady
καὶ
kai
i
εἰς
eis
do
τὰς
tas
νήσους
nesus
wysp
τὰς
tas
πόρρω,
porro,
daleko,
οἳ
hoi
[które]
οὐκ
uk
nie
ἀκηκόασίν
akekoasin
słyszały
μου
mu
Mojego
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imienia
οὐδὲ
ude
ani
ἑωράκασιν
heorakasin
widzieli
τὴν
ten
δόξαν
doksan
chwały
μου,
mu,
Mej,
καὶ
kai
i
ἀναγγελοῦσίν
anangelusin
ogłoszę
μου
mu
τὴν
ten
δόξαν
doksan
chwałę
ἐν
en
w
τοῖς
tois
ἔθνεσιν.
ethnesin.
narodach.
ἄξουσιν
aksusin
przyprowadzę
τοὺς
tus
ἀδελφοὺς
adelfus
braci
ὑμῶν
hymon
waszych
ἐκ
ek
z
πάντων
panton
wszystkich
τῶν
ton
ἐθνῶν
ethnon
narodów,
δῶρον
doron
dar

N-DSM
יהוה
JHWH
JAHWE
μεθ᾽
meth᾽
z
ἵππων
hippon
końmi
καὶ
kai
i
ἁρμάτων
harmaton
[na] rydwanach
ἐν
en

N-DPF
λαμπήναις
lampenais
krytych,

N-GPM
ἡμιόνων
hemionon
[na] mułach
μετὰ
meta
z

N-GPN
σκιαδίων
skiadion
osłonami,
εἰς
eis
do
τὴν
ten
ἁγίαν
hagian
świętego
πόλιν
polin
miasta
Ιερουσαλημ,
Ierusalem,
Jeruzalem,
εἶπεν
eipen
powiedział

N-NSM
יהוה,
יהוה,
JAHWE:
ὡς
hos
jak
ἂν
an
gdyby
ἐνέγκαισαν
enenkaisan
przynosili
οἱ
hoi
υἱοὶ
hyioi
synowie
Ισραηλ
Israel
Izraela
ἐμοὶ
emoi
Mi
τὰς
tas
θυσίας
thysias
ofiary
αὐτῶν
auton
ich
μετὰ
meta
z
ψαλμῶν
psalmon
psalmami
εἰς
eis
do
τὸν
ton
οἶκον
oikon
domu

N-GSM
יהוה.
יהוה.
JAHWE.
ἀπ᾽
ap᾽
z
αὐτῶν
auton
nich
λήμψομαι
lempsomai
wezmę
ἐμοὶ
emoi
Sobie
ἱερεῖς
hiereis
kapłanów
καὶ
kai
i
Λευίτας,
Leuitas,
Lewitów,
εἶπεν
eipen
powiedział

N-NSM
יהוה.
יהוה.
JAHWE.1
τρόπον
tropon
γὰρ
gar
ho
οὐρανὸς
uranos
καινὸς
kainos
καὶ
kai
he
γῆ
ge
καινή,
kaine,
ha
ἐγὼ
ego
ποιῶ,
poio,
μένει
menei
ἐνώπιόν
enopion
μου,
mu,
λέγει
legei

N-NSM
יהוה,
יהוה,
οὕτως
hutos
στήσεται
stesetai
τὸ
to
σπέρμα
sperma
ὑμῶν
hymon
καὶ
kai
τὸ
to
ὄνομα
onoma
ὑμῶν.
hymon.
ἔσται
estai
μῆνα
mena
ἐκ
ek
μηνὸς
menos
καὶ
kai
σάββατον
sabbaton
ἐκ
ek
σαββάτου
sabbatu
ἥξει
heksei
πᾶσα
pasa
σὰρξ
sarks
ἐνώπιόν
enopion
μου
mu
προσκυνῆσαι
proskynesai
ἐν
en
Ιερουσαλημ,
Ierusalem,
εἶπεν
eipen

N-NSM
יהוה.
יהוה.
ἐξελεύσονται
ekseleusontai
καὶ
kai
ὄψονται
opsontai
τὰ
ta
κῶλα
kola
τῶν
ton
ἀνθρώπων
anthropon
τῶν
ton
παραβεβηκότων
parabebekoton
ἐν
en
ἐμοί·
emoi;
ho
γὰρ
gar
σκώληξ
skoleks
αὐτῶν
auton
οὐ
u
τελευτήσει,
teleutesei,
καὶ
kai
τὸ
to
πῦρ
pyr
αὐτῶν
auton
οὐ
u
σβεσθήσεται,
zbesthesetai,
καὶ
kai
ἔσονται
esontai
εἰς
eis
ὅρασιν
horasin
πάσῃ
pase
σαρκί.
sarki.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.