Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Jeremiasza
(Ιερεμίας)

Rozdział 31


τῷ
to
χρόνῳ
chrono
ἐκείνῳ,
ekeino,
εἶπεν
eipen

N-NSM
יהוה,
יהוה,
ἔσομαι
esomai
εἰς
eis
θεὸν
theon
τῷ
to
γένει
genei
Ισραηλ,
Israel,
καὶ
kai
αὐτοὶ
autoi
ἔσονταί
esontai
μοι
moi
εἰς
eis
λαόν.
laon.
εἶπεν
eipen

N-NSM
יהוה
JHWH
Εὗρον
Heuron

A-ASM
θερμὸν
thermon
ἐν
en
ἐρήμῳ
eremo
μετὰ
meta

V-RAPGP
ὀλωλότων
ololoton
ἐν
en
μαχαίρᾳ·
machaira;

V-AAD-2P
βαδίσατε
badisate
καὶ
kai
μὴ
me

V-AAS-2P
ὀλέσητε
olesete
τὸν
ton
Ισραηλ.
Israel.
πόρρωθεν
porrothen
ὤφθη
ofthe
αὐτῷ
auto
Ἀγάπησιν
Agapesin
αἰωνίαν
aionian
ἠγάπησά
egapesa
σε,
se,
διὰ
dia
τοῦτο
tuto
εἵλκυσά
heilkysa
σε
se
εἰς
eis

N-ASN
οἰκτίρημα.
oiktirema.
οἰκοδομήσω
oikodomeso
σε,
se,
καὶ
kai
οἰκοδομηθήσῃ,
oikodomethese,
παρθένος
parthenos
Ισραηλ·
Israel;
ἔτι
eti
λήμψῃ
lempse

N-ASN
τύμπανόν
tympanon
σου
su
καὶ
kai
ἐξελεύσῃ
ekseleuse
μετὰ
meta
συναγωγῆς
synagoges
παιζόντων.
paidzonton.
φυτεύσατε
fyteusate
ἀμπελῶνας
ampelonas
ἐν
en
ὄρεσιν
oresin
Σαμαρείας,
Samareias,
φυτεύσατε
fyteusate
καὶ
kai
αἰνέσατε.
ainesate.
ἔστιν
estin
ἡμέρα
hemera
κλήσεως
kleseos
ἀπολογουμένων
apologumenon
ἐν
en
ὄρεσιν
oresin
Εφραιμ
Efraim
Ἀνάστητε
Anastete
καὶ
kai
ἀνάβητε
anabete
εἰς
eis
Σιων
Sion
πρὸς
pros

N-ASM
יהוה
JHWH
τὸν
ton
θεὸν
theon
ἡμῶν.
hemon.
οὕτως
hutos
εἶπεν
eipen

N-NSM
יהוה
JHWH
τῷ
to
Ιακωβ
Iakob
Εὐφράνθητε
Eufranthete
καὶ
kai

V-AAD-2P
χρεμετίσατε
chremetisate
ἐπὶ
epi
κεφαλὴν
kefalen
ἐθνῶν,
ethnon,
ἀκουστὰ
akusta
ποιήσατε
poiesate
καὶ
kai
αἰνέσατε·
ainesate;
εἴπατε
eipate
Ἔσωσεν
Esosen

N-NSM
יהוה
JHWH
τὸν
ton
λαὸν
laon
αὐτοῦ,
autu,
τὸ
to
κατάλοιπον
kataloipon
τοῦ
tu
Ισραηλ.
Israel.
ἐγὼ
ego
ἄγω
ago
αὐτοὺς
autus
ἀπὸ
apo
βορρᾶ
borra
καὶ
kai
συνάξω
synakso
αὐτοὺς
autus
ἀπ᾽
ap᾽
ἐσχάτου
eschatu
τῆς
tes
γῆς
ges
ἐν
en
ἑορτῇ
heorte

N-PRI
φασεκ·
fasek;
καὶ
kai

V-AAS-3S
τεκνοποιήσῃ
teknopoiese
ὄχλον
ochlon
πολύν,
polyn,
καὶ
kai
ἀποστρέψουσιν
apostrepsusin
ὧδε.
hode.
κλαυθμῷ
klauthmo
ἐξῆλθον,
ekselthon,
καὶ
kai
ἐν
en
παρακλήσει
paraklesei
ἀνάξω
anakso
αὐτοὺς
autus
αὐλίζων
aulidzon
ἐπὶ
epi

N-APF
διώρυγας
diorygas
ὑδάτων
hydaton
ἐν
en
ὁδῷ
hodo
ὀρθῇ,
orthe,
καὶ
kai
οὐ
u
μὴ
me
πλανηθῶσιν
planethosin
ἐν
en
αὐτῇ·
aute;
ὅτι
hoti
ἐγενόμην
egenomen
τῷ
to
Ισραηλ
Israel
εἰς
eis
πατέρα,
patera,
καὶ
kai
Εφραιμ
Efraim
πρωτότοκός
prototokos
μού
mu
ἐστιν.
estin.
λόγον
logon

N-GSM
יהוה,
יהוה,
ἔθνη,
ethne,
καὶ
kai
ἀναγγείλατε
anangeilate
εἰς
eis
νήσους
nesus
τὰς
tas
μακρότερον·
makroteron;
εἴπατε
eipate
Ho
λικμήσας
likmesas
τὸν
ton
Ισραηλ
Israel
συνάξει
synaksei
αὐτὸν
auton
καὶ
kai
φυλάξει
fylaksei
αὐτὸν
auton
ὡς
hos
ho
βόσκων
boskon
τὸ
to
ποίμνιον
poimnion
αὐτοῦ.
autu.
ἐλυτρώσατο
elytrosato

N-NSM
יהוה
JHWH
τὸν
ton
Ιακωβ,
Iakob,
ἐξείλατο
ekseilato
αὐτὸν
auton
ἐκ
ek
χειρὸς
cheiros
στερεωτέρων
stereoteron
αὐτοῦ.
autu.
ἥξουσιν
heksusin
καὶ
kai
εὐφρανθήσονται
eufranthesontai
ἐν
en
τῷ
to
ὄρει
orei
Σιων·
Sion;
καὶ
kai
ἥξουσιν
heksusin
ἐπ᾽
ep᾽
ἀγαθὰ
agatha

N-GSM
יהוה,
יהוה,
ἐπὶ
epi
γῆν
gen
σίτου
situ
καὶ
kai
οἴνου
oinu
καὶ
kai
καρπῶν
karpon
καὶ
kai
κτηνῶν
ktenon
καὶ
kai
προβάτων,
probaton,
καὶ
kai
ἔσται
estai
he
ψυχὴ
psyche
αὐτῶν
auton
ὥσπερ
hosper
ξύλον
ksylon

A-NSN
ἔγκαρπον,
enkarpon,
καὶ
kai
οὐ
u
πεινάσουσιν
peinasusin
ἔτι.
eti.
χαρήσονται
charesontai
παρθένοι
parthenoi
ἐν
en
συναγωγῇ
synagoge
νεανίσκων,
neaniskon,
καὶ
kai
πρεσβῦται
prezbytai
χαρήσονται,
charesontai,
καὶ
kai
στρέψω
strepso
τὸ
to
πένθος
penthos
αὐτῶν
auton
εἰς
eis

N-ASF
χαρμονὴν
charmonen
καὶ
kai
ποιήσω
poieso
αὐτοὺς
autus
εὐφραινομένους.
eufrainomenus.
καὶ
kai
μεθύσω
methyso
τὴν
ten
ψυχὴν
psychen
τῶν
ton
ἱερέων
hiereon
υἱῶν
hyion
Λευι,
Leui,
καὶ
kai
ho
λαός
laos
μου
mu
τῶν
ton
ἀγαθῶν
agathon
μου
mu
ἐμπλησθήσεται.
emplesthesetai.
εἶπεν
eipen
mówi

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE:
Φωνὴ
Fone
krzyk
ἐν
en
w
Ραμα
Rama
Rama
ἠκούσθη
ekusthe
słychać
θρήνου
threnu
lament
καὶ
kai
i
κλαυθμοῦ
klauthmu
płacz
καὶ
kai
i
ὀδυρμοῦ·
odyrmu;
krzyk.
Ραχηλ
Rachel
Rachel

V-PMPNS
ἀποκλαιομένη
apoklaiomene
opłakuje
οὐκ
uk
nie
ἤθελεν
ethelen
chcąc
παύσασθαι
pausasthai
przestać
ἐπὶ
epi
z powodu
τοῖς
tois
υἱοῖς
hyiois
synów
αὐτῆς,
autes,
jej,
ὅτι
hoti
że
οὐκ
uk
nie
εἰσίν.
eisin.
są.1
εἶπεν
eipen

N-NSM
יהוה
JHWH
Διαλιπέτω
Dialipeto
he
φωνή
fone
σου
su
ἀπὸ
apo
κλαυθμοῦ
klauthmu
καὶ
kai
οἱ
hoi
ὀφθαλμοί
ofthalmoi
σου
su
ἀπὸ
apo
δακρύων
dakryon
σου,
su,
ὅτι
hoti
ἔστιν
estin
μισθὸς
misthos
τοῖς
tois
σοῖς
sois
ἔργοις,
ergois,
καὶ
kai
ἐπιστρέψουσιν
epistrepsusin
ἐκ
ek
γῆς
ges
ἐχθρῶν,
echthron,
τοῖς
tois
σοῖς
sois
τέκνοις.
teknois.
ἤκουσα
ekusa
Εφραιμ
Efraim

V-PMPGS
ὀδυρομένου
odyromenu
Ἐπαίδευσάς
Epaideusas
με,
me,
καὶ
kai
ἐπαιδεύθην
epaideuthen
ἐγώ·
ego;
ὥσπερ
hosper
μόσχος
moschos
οὐκ
uk
ἐδιδάχθην·
edidachthen;
ἐπίστρεψόν
epistrepson
με,
me,
καὶ
kai
ἐπιστρέψω,
epistrepso,
ὅτι
hoti
σὺ
sy

N-NSM
יהוה
JHWH
ho
θεός
theos
μου.
mu.
ὕστερον
hysteron
αἰχμαλωσίας
aichmalosias
μου
mu
μετενόησα
metenoesa
καὶ
kai
ὕστερον
hysteron
τοῦ
tu
γνῶναί
gnonai
με
me
ἐστέναξα
estenaksa
ἐφ᾽
ef᾽
ἡμέρας
hemeras
αἰσχύνης
aischynes
καὶ
kai
ὑπέδειξά
hypedeiksa
σοι
soi
ὅτι
hoti
ἔλαβον
elabon
ὀνειδισμὸν
oneidismon
ἐκ
ek
νεότητός
neotetos
μου.
mu.
ἀγαπητὸς
agapetos
Εφραιμ
Efraim
ἐμοί,
emoi,
παιδίον
paidion
ἐντρυφῶν,
entryfon,
ὅτι
hoti
ἀνθ᾽
anth᾽
ὧν
hon
οἱ
hoi
λόγοι
logoi
μου
mu
ἐν
en
αὐτῷ,
auto,
μνείᾳ
mneia
μνησθήσομαι
mnesthesomai
αὐτοῦ·
autu;
διὰ
dia
τοῦτο
tuto
ἔσπευσα
espeusa
ἐπ᾽
ep᾽
αὐτῷ,
auto,
ἐλεῶν
eleon
ἐλεήσω
eleeso
αὐτόν,
auton,
φησὶν
fesin

N-NSM
יהוה.
יהוה.
σεαυτήν,
seauten,
Σιων,
Sion,
ποίησον
poieson
τιμωρίαν,
timorian,
δὸς
dos
καρδίαν
kardian
σου
su
εἰς
eis
τοὺς
tus
ὤμους·
omus;
ὁδὸν
hodon
ἣν
hen
ἐπορεύθης
eporeuthes
ἀποστράφητι,
apostrafeti,
παρθένος
parthenos
Ισραηλ,
Israel,
ἀποστράφητι
apostrafeti
εἰς
eis
τὰς
tas
πόλεις
poleis
σου
su
πενθοῦσα.
penthusa.
πότε
pote
ἀποστρέψεις,
apostrepseis,
θυγάτηρ
thygater
ἠτιμωμένη;
etimomene;
ὅτι
hoti
ἔκτισεν
ektisen

N-NSM
יהוה
JHWH
σωτηρίαν
soterian
εἰς
eis

N-ASF
καταφύτευσιν
katafyteusin
καινήν,
kainen,
ἐν
en
σωτηρίᾳ
soteria
περιελεύσονται
perieleusontai
ἄνθρωποι.
anthropoi.
εἶπεν
eipen

N-NSM
יהוה
JHWH
Ἔτι
Eti
ἐροῦσιν
erusin
τὸν
ton
λόγον
logon
τοῦτον
tuton
ἐν
en
γῇ
ge
Ιουδα
Iuda
καὶ
kai
ἐν
en
πόλεσιν
polesin
αὐτοῦ,
autu,
ὅταν
hotan
ἀποστρέψω
apostrepso
τὴν
ten
αἰχμαλωσίαν
aichmalosian
αὐτοῦ
autu
Εὐλογημένος
Eulogemenos

N-NSM
יהוה
JHWH
ἐπὶ
epi
δίκαιον
dikaion
ὄρος
oros
τὸ
to
ἅγιον
hagion
αὐτοῦ
autu
ἐνοικοῦντες
enoikuntes
ἐν
en
ταῖς
tais
πόλεσιν
polesin
Ιουδα
Iuda
καὶ
kai
ἐν
en
πάσῃ
pase
τῇ
te
γῇ
ge
αὐτοῦ
autu
ἅμα
hama
γεωργῷ,
georgo,
καὶ
kai
ἀρθήσεται
arthesetai
ἐν
en
ποιμνίῳ.
poimnio.
ἐμέθυσα
emethysa
πᾶσαν
pasan
ψυχὴν
psychen
διψῶσαν
dipsosan
καὶ
kai
πᾶσαν
pasan
ψυχὴν
psychen
πεινῶσαν
peinosan
ἐνέπλησα.
eneplesa.
τοῦτο
tuto
ἐξηγέρθην
eksegerthen
καὶ
kai
εἶδον,
eidon,
καὶ
kai
ho
ὕπνος
hypnos
μου
mu

A-NSM
ἡδύς
hedys
μοι
moi
ἐγενήθη.
egenethe.
τοῦτο
tuto
ἰδοὺ
idu
ἡμέραι
hemerai
ἔρχονται,
erchontai,
φησὶν
fesin

N-NSM
יהוה,
יהוה,
καὶ
kai
σπερῶ
spero
τὸν
ton
Ισραηλ
Israel
καὶ
kai
τὸν
ton
Ιουδαν
Iudan
σπέρμα
sperma
ἀνθρώπου
anthropu
καὶ
kai
σπέρμα
sperma
κτήνους.
ktenus.
ἔσται
estai
ὥσπερ
hosper
ἐγρηγόρουν
egregorun
ἐπ᾽
ep᾽
αὐτοὺς
autus
καθαιρεῖν
kathairein
καὶ
kai
κακοῦν,
kakun,
οὕτως
hutos
γρηγορήσω
gregoreso
ἐπ᾽
ep᾽
αὐτοὺς
autus
τοῦ
tu
οἰκοδομεῖν
oikodomein
καὶ
kai

V-PAN
καταφυτεύειν,
katafyteuein,
φησὶν
fesin

N-NSM
יהוה.
יהוה.
ταῖς
tais
ἡμέραις
hemerais
ἐκείναις
ekeinais
οὐ
u
μὴ
me
εἴπωσιν
eiposin
Οἱ
Hoi
πατέρες
pateres
ἔφαγον
efagon

N-ASF
ὄμφακα,
omfaka,
καὶ
kai
οἱ
hoi
ὀδόντες
odontes
τῶν
ton
τέκνων
teknon

V-AAI-3P
ᾑμωδίασαν·
hemodiasan;
e
ἕκαστος
hekastos
ἐν
en
τῇ
te
ἑαυτοῦ
heautu
ἁμαρτίᾳ
hamartia
ἀποθανεῖται,
apothaneitai,
καὶ
kai
τοῦ
tu
φαγόντος
fagontos
τὸν
ton

N-ASF
ὄμφακα
omfaka

V-FAI-3P
αἱμωδιάσουσιν
haimodiasusin
οἱ
hoi
ὀδόντες
odontes
αὐτοῦ.
autu.
ἡμέραι
hemerai
ἔρχονται,
erchontai,
φησὶν
fesin

N-NSM
יהוה,
יהוה,
καὶ
kai
διαθήσομαι
diathesomai
τῷ
to
οἴκῳ
oiko
Ισραηλ
Israel
καὶ
kai
τῷ
to
οἴκῳ
oiko
Ιουδα
Iuda
διαθήκην
diatheken
καινήν,
kainen,
κατὰ
kata
τὴν
ten
διαθήκην,
diatheken,
ἣν
hen
διεθέμην
diethemen
τοῖς
tois
πατράσιν
patrasin
αὐτῶν
auton
ἐν
en
ἡμέρᾳ
hemera
ἐπιλαβομένου
epilabomenu
μου
mu
τῆς
tes
χειρὸς
cheiros
αὐτῶν
auton
ἐξαγαγεῖν
eksagagein
αὐτοὺς
autus
ἐκ
ek
γῆς
ges
Αἰγύπτου,
Aigyptu,
ὅτι
hoti
αὐτοὶ
autoi
οὐκ
uk
ἐνέμειναν
enemeinan
ἐν
en
τῇ
te
διαθήκῃ
diatheke
μου,
mu,
καὶ
kai
ἐγὼ
ego
ἠμέλησα
emelesa