Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Mateusza
(Κατά Ματθαίον)

Rozdział 14


 
Historia Jana Chrzciciela
ἐκείνῳ
ekeino
owym
τῷ
to
καιρῷ
kairo
czasie
ἤκουσεν
ekusen
usłyszał
Ἡρῴδης
Herodes
Herod
ho
τετραάρχης
tetraarches
tetrarcha
τὴν
ten
ἀκοὴν
akoen
wieść1
Ἰησοῦ,
Iesu,
[o] Jezusie.
εἶπεν
eipen
powiedział
τοῖς
tois
παισὶν
paisin
sługom
αὐτοῦ
autu
jego:
Οὗτός
HUtos
Ten
ἐστιν
estin
jest
Ἰωάνης
Ioanes
Janem
ho
Βαπτιστής·
Baptistes;
Zanurzającym.2
αὐτὸς
autos
On
ἠγέρθη
egerthe
został podniesiony
ἀπὸ
apo
z
τῶν
ton
νεκρῶν,
nekron,
martwych,
καὶ
kai
i
διὰ
dia
dla
τοῦτο
tuto
tego
αἱ
hai
δυνάμεις
dynameis
dzieła mocy
ἐνεργοῦσιν
energusin
czynione są
ἐν
en
w
αὐτῷ.
auto.
Nim.3
γὰρ
gar
Zaś
Ἡρῴδης
Herodes
Herod
κρατήσας
kratesas
pochwyciwszy
τὸν
ton
Ἰωάνην
Ioanen
Jana
ἔδησεν
edesen
związał
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
φυλακῇ
fylake
strażnicy
ἀπέθετο
apetheto
odłożył4
διὰ
dia
dla5
Ἡρῳδιάδα
Herodiada
Herodiady
τὴν
ten
γυναῖκα
gynaika
żony
Φιλίππου
Filippu
Filipa
τοῦ
tu
ἀδελφοῦ
adelfu
brata
αὐτοῦ·
autu;
jego.
γὰρ
gar
bowiem
ho
Ἰωάνης
Ioanes
Jan
αὐτῷ
auto
mu:
Οὐκ
Uk
Nie
ἔξεστίν
eksestin
zgodne z prawem6
σοι
soi
ci
ἔχειν
echein
trzymać7
αὐτήν.
auten.
jej.
θέλων
thelon
chcąc
αὐτὸν
auton
jego
ἀποκτεῖναι
apokteinai
zabić
ἐφοβήθη
efobethe
bał się
τὸν
ton
ὄχλον,
ochlon,
tłumu,
ὅτι
hoti
bo
ὡς
hos
jako
προφήτην
profeten
proroka
αὐτὸν
auton
go
εἶχον.
eichon.
mieli.
δὲ
de
zaś,
γενομένοις
genomenois
które stały się
τοῦ
tu
Ἡρῴδου
Herodu
Heroda
ὠρχήσατο
orchesato
zatańczyła
he
θυγάτηρ
thygater
córka
τῆς
tes
Ἡρῳδιάδος
Herodiados
Herodiady
ἐν
en
na
τῷ
to
μέσῳ
meso
środku
καὶ
kai
i
ἤρεσεν
eresen
urzekła8
τῷ
to
Ἡρῴδῃ,
Herode,
Heroda,
μεθ’
meth’
pod
ὅρκου
horku
przysięgą
ὡμολόγησεν
homologesen
przyznał9
αὐτῇ
aute
jej
δοῦναι
dunai
dać,
ho
co
ἐὰν
ean
jeśli
αἰτήσηται.
aitesetai.
pragnęłaby.10
δὲ
de
Zaś
προβιβασθεῖσα
probibastheisa
podżegana11
ὑπὸ
hypo
przez
τῆς
tes
μητρὸς
metros
matkę
αὐτῆς
autes
jej:
Δός
Dos
Daj
μοι,
moi,
mi,
φησίν,
fesin,
― mówi ―
ὧδε
hode
tutaj
ἐπὶ
epi
na
πίνακι
pinaki
tacy12
τὴν
ten
κεφαλὴν
kefalen
głowę
Ἰωάνου
Ioanu
Jana
τοῦ
tu
Βαπτιστοῦ.
Baptistu.
Zanurzającego.
λυπηθεὶς
lypetheis
zasmucony
ho
βασιλεὺς
basileus
król
διὰ
dia
z powodu
τοὺς
tus
ὅρκους
horkus
przysiąg
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
συνανακειμένους
synanakeimenus
leżących przy stole,13
ἐκέλευσεν
ekeleusen
rozkazał,
δοθῆναι,
dothenai,
[aby] zostało dane.
πέμψας
pempsas
wysławszy
ἀπεκεφάλισεν
apekefalisen
ściął głowę
Ἰωάνην
Ioanen
Janowi
ἐν
en
w
τῇ
te
φυλακῇ.
fylake.
strażnicy.14
ἠνέχθη
enechthe
została przyniesiona
he
κεφαλὴ
kefale
głowa
αὐτοῦ
autu
jego
ἐπὶ
epi
na
πίνακι
pinaki
tacy
καὶ
kai
i
ἐδόθη
edothe
została dana
τῷ
to
κορασίῳ,
korasio,
dziewczynie15
καὶ
kai
i
ἤνεγκεν
enenken
zaniosła
τῇ
te
μητρὶ
metri
matce
αὐτῆς.
autes.
jej.
προσελθόντες
proselthontes
podszedłszy
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
αὐτοῦ
autu
jego,
ἦραν
eran
podnieśli
τὸ
to
πτῶμα
ptoma
zwłoki
καὶ
kai
i
ἔθαψαν
ethapsan
pogrzebali
αὐτόν,
auton,
je,
καὶ
kai
i
ἐλθόντες
elthontes
przyszedłszy
ἀπήγγειλαν
apengeilan
donieśli
τῷ
to
Ἰησοῦ.
Iesu.
Jezusowi.
 
Nakarmienie pięciu tysięcy ludzi
δὲ
de
zaś
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἀνεχώρησεν
anechoresen
odszedł
ἐκεῖθεν
ekeithen
stamtąd
ἐν
en
w
πλοίῳ
ploio
łodzi
εἰς
eis
na
ἔρημον
eremon
opustoszałe16
τόπον
topon
miejsce
κατ’
kat’
na
ἰδίαν·
idian;
osobność,
καὶ
kai
i
ἀκούσαντες
akusantes
usłyszawszy
οἱ
hoi
ὄχλοι
ochloi
tłumy,
ἠκολούθησαν
ekoluthesan
zaczęły towarzyszyć
αὐτῷ
auto
Mu
πεζῇ
pedze
pieszo
ἀπὸ
apo
z
τῶν
ton
πόλεων.
poleon.
miast.
ἐξελθὼν
ekselthon
wyszedłszy
εἶδεν
eiden
zobaczył
πολὺν
polyn
liczny
ὄχλον,
ochlon,
tłum,
καὶ
kai
i
ἐσπλαγχνίσθη
esplanchnisthe
zlitował się
ἐπ’
ep’
nad
αὐτοῖς
autois
nimi
καὶ
kai
i
ἐθεράπευσεν
etherapeusen
uleczył
τοὺς
tus
ἀρρώστους
arrostus
chorych17
αὐτῶν.
auton.
ich.
δὲ
de
zaś
γενομένης
genomenes
stał się,
προσῆλθον
proselthon
zbliżyli się
αὐτῷ
auto
Jego
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
λέγοντες
legontes
mówiący:
Ἔρημός
Eremos
Puste18
ἐστιν
estin
jest
ho
[to]
τόπος
topos
miejsce
καὶ
kai
i
he
ὥρα
hora
godzina
ἤδη
ede
już
παρῆλθεν·
parelthen;
przeszła.19
ἀπόλυσον
apolyson
[Pozwól] odejść
οὖν
un
więc
τοὺς
tus
ὄχλους,
ochlus,
tłumom,
ἵνα
hina
aby
ἀπελθόντες
apelthontes
odszedłszy
εἰς
eis
do
τὰς
tas
κώμας
komas
wiosek
ἀγοράσωσιν
agorasosin
nakupiliby
ἑαυτοῖς
heautois
sobie
βρώματα.
bromata.
żywności.
δὲ
de
Zaś
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Οὐ
U
Nie
χρείαν
chreian
potrzebę
ἔχουσιν
echusin
mają
ἀπελθεῖν·
apelthein;
odejść,
δότε
dote
dajcie
αὐτοῖς
autois
wy
ὑμεῖς
hymeis
im
φαγεῖν.
fagein.
zjeść.
δὲ
de
Zaś
λέγουσιν
legusin
mówią
αὐτῷ
auto
Mu:
Οὐκ
Uk
Nie
ἔχομεν
echomen
mamy
ὧδε
hode
tutaj
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
πέντε
pente
pięć
ἄρτους
artus
chlebów
καὶ
kai
i
δύο
duo
dwie
ἰχθύας.
ichthyas.
ryby.
δὲ
de
Zaś
εἶπεν·
eipen;
powiedział:
Φέρετέ
Ferete
Przynieście
μοι
moi
mi
ὧδε
hode
tutaj
αὐτούς.
autus.
je.
κελεύσας
keleusas
rozkazawszy
τοὺς
tus
ὄχλους
ochlus
tłumom
ἀνακλιθῆναι
anaklithenai
usiąść
ἐπὶ
epi
na
τοῦ
tu
χόρτου,
chortu,
trawie,
λαβὼν
labon
wziął
τοὺς
tus
πέντε
pente
pięć
ἄρτους
artus
chlebów
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
δύο
duo
dwie
ἰχθύας,
ichthyas,
ryby,
ἀναβλέψας
anablepsas
spojrzawszy
εἰς
eis
w
τὸν
ton
οὐρανὸν
uranon
niebo
εὐλόγησεν,
eulogesen,
pobłogosławił,
καὶ
kai
i
κλάσας
klasas
połamawszy
ἔδωκεν
edoken
dał
τοῖς
tois
μαθηταῖς
mathetais
uczniom
τοὺς
tus
ἄρτους,
artus,
chleby,
οἱ
hoi
δὲ
de
zaś
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
τοῖς
tois
ὄχλοις.
ochlois.
tłumom.
ἔφαγον
efagon
zjedli
πάντες
pantes
wszyscy
καὶ
kai
i
ἐχορτάσθησαν,
echortasthesan,
zostali nakarmieni
καὶ
kai
i
ἦραν
eran
zebrali
τὸ
to
περισσεῦον
perisseuon
nadmiar20
τῶν
ton
κλασμάτων
klazmaton
kawałków,21
δώδεκα
dodeka
dwanaście
κοφίνους
kofinus
koszyków
πλήρεις.
plereis.
pełnych.
δὲ
de
Zaś
ἐσθίοντες
esthiontes
jedzących
ἦσαν
esan
było
ἄνδρες
andres
 mężczyzn
ὡσεὶ
hosei
około
πεντακισχίλιοι
pentakischilioi
pięciu tysięcy
χωρὶς
choris
bez
γυναικῶν
gynaikon
kobiet
καὶ
kai
i
παιδίων.
paidion.
dzieci.
 
Chodzenie po wodzie
εὐθέως
eutheos
natychmiast
ἠνάγκασεν
enankasen
przymusił
τοὺς
tus
μαθητὰς
mathetas
uczniów
ἐμβῆναι
embenai
wejść
εἰς
eis
do
τὸ
to
πλοῖον
ploion
łodzi
καὶ
kai
i
προάγειν
proagein
poprzedzać
αὐτὸν
auton
Jego
εἰς
eis
na
τὸ
to
πέραν,
peran,
drugą stronę,
ἕως
heos
οὗ
hu
ἀπολύσῃ
apolyse
rozpuściłby22
τοὺς
tus
ὄχλους.
ochlus.
tłumy.
ἀπολύσας
apolysas
rozpuściwszy
τοὺς
tus
ὄχλους
ochlus
tłumy
ἀνέβη
anebe
wszedł
εἰς
eis
na
τὸ
to
ὄρος
oros
górę
κατ’
kat’
na
ἰδίαν
idian
osobności
προσεύξασθαι.
proseuksasthai.
modlić się.
ὀψίας
opsias
Wieczór
δὲ
de
zaś
γενομένης
genomenes
stał się,
μόνος
monos
[gdy] sam
ἦν
en
był
ἐκεῖ.
ekei.
tam.
δὲ
de
Zaś
πλοῖον
ploion
łódź
ἤδη
ede
już
σταδίους
stadius
stadiów
πολλοὺς
pollus
wiele
ἀπὸ
apo
od
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
ἀπεῖχεν,
apeichen,
oddaliła się,23
βασανιζόμενον
basanidzomenon
nękana
ὑπὸ
hypo
przez
τῶν
ton
κυμάτων,
kymaton,
fale,
ἦν
en
był
γὰρ
gar
bowiem
ἐναντίος
enantios
przeciwny
ho
ἄνεμος.
anemos.
wiatr.
δὲ
de
zaś
φυλακῇ
fylake
straży
τῆς
tes
νυκτὸς
nyktos
nocnej
ἦλθεν
elthen
przyszedł
πρὸς
pros
do
αὐτοὺς
autus
nich
περιπατῶν
peripaton
chodząc
ἐπὶ
epi
po
τὴν
ten
θάλασσαν.
thalassan.
morzu.
δὲ
de
Zaś
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
ἰδόντες
idontes
zobaczywszy
αὐτὸν
auton
Jego
ἐπὶ
epi
po
τῆς
tes
θαλάσσης
thalasses
morzu
περιπατοῦντα
peripatunta
chodzącego
ἐταράχθησαν
etarachthesan
zostali poruszeni
λέγοντες
legontes
mówiąc,
ὅτι
hoti
że:
Φάντασμά
Fantazma
Zjawa
ἐστιν,
estin,
jest,
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
ze
τοῦ
tu
φόβου
fobu
strachu
ἔκραξαν.
ekraksan.
krzyczeli.
δὲ
de
zaś
ἐλάλησεν
elalesen
przemówił
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
αὐτοῖς
autois
im
λέγων
legon
mówiąc:
Θαρσεῖτε,
Tharseite,
Odwagi,
ἐγώ
ego
Ja
εἰμι·
eimi;
jestem,
μὴ
me
nie
φοβεῖσθε.
fobeisthe.
bójcie się.
δὲ
de
zaś
αὐτῷ
auto
Jemu
ho
Πέτρος
Petros
Piotr
εἶπεν
eipen
powiedział:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
εἰ
ei
jeśli
σὺ
sy
Ty
εἶ,
ei,
jesteś,
κέλευσόν
keleuson
rozkaż
με
me
mi
ἐλθεῖν
elthein
przyjść
πρὸς
pros
do
σὲ
se
Ciebie
ἐπὶ
epi
po
τὰ
ta
ὕδατα.
hydata.
wodach.
δὲ
de
Zaś
εἶπεν
eipen
powiedział:
Ἐλθέ.
Elthe.
Przyjdź.
καὶ
kai
I
καταβὰς
katabas
zszedłszy
ἀπὸ
apo
z
τοῦ
tu
πλοίου
ploiu
łodzi
Πέτρος
Petros
Piotr
περιεπάτησεν
periepatesen
chodził
ἐπὶ
epi
po
τὰ
ta
ὕδατα
hydata
wodach
καὶ
kai
i
ἦλθεν
elthen
przyszedł
πρὸς
pros
do
τὸν
ton
Ἰησοῦν.
Iesun.
Jezusa.
δὲ
de
zaś
τὸν
ton
ἄνεμον
anemon
wiatr24
ἐφοβήθη,
efobethe,
zląkł się,
καὶ
kai
i
ἀρξάμενος
arksamenos
zacząwszy
καταποντίζεσθαι
katapontidzesthai
być topionym [przez fale],
ἔκραξεν
ekraksen
krzyknął
λέγων
legon
mówiąc:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
σῶσόν
soson
ratuj
με.
me.
mnie.
δὲ
de
zaś
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἐκτείνας
ekteinas
wyciągnąwszy
τὴν
ten
χεῖρα
cheira
rękę
ἐπελάβετο
epelabeto
chwycił
αὐτοῦ
autu
go
καὶ
kai
i
λέγει
legei
mówi
αὐτῷ
auto
mu:
Ὀλιγόπιστε,
Oligopiste,
Małej wiary,
εἰς
eis
na
τί
ti
co
ἐδίστασας;
edistasas;
zwątpiłeś?
ἀναβάντων
anabanton
[gdy] weszli
αὐτῶν
auton
oni
εἰς
eis
do
τὸ
to
πλοῖον
ploion
łodzi,
ἐκόπασεν
ekopasen
ustał25
ho
ἄνεμος.
anemos.
wiatr.
δὲ
de
Zaś
ἐν
en
w
τῷ
to
πλοίῳ
ploio
łodzi
προσεκύνησαν
prosekynesan
oddali cześć
αὐτῷ
auto
Jemu
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Ἀληθῶς
Alethos
Naprawdę
Θεοῦ
Theu
Boga
Υἱὸς
Hyios
Syn
εἶ.
ei.
jesteś.
 
Uzdrowienia w okolicach Genezaret
διαπεράσαντες
diaperasantes
dopłynąwszy
ἦλθον
elthon
przyszli
ἐπὶ
epi
na
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię
εἰς
eis
w
Γεννησαρέτ.
Gennesaret.
Genezaret.
ἐπιγνόντες
epignontes
rozpoznawszy
αὐτὸν
auton
Jego
οἱ
hoi
ἄνδρες
andres
mężczyźni
τοῦ
tu
τόπου
topu
miejsca
ἐκείνου
ekeinu
owego
ἀπέστειλαν
apesteilan
wysłali
εἰς
eis
do
ὅλην
holen
całego
τὴν
ten
περίχωρον
perichoron
okolicznego regionu
ἐκείνην,
ekeinen,
owego,
καὶ
kai
i
προσήνεγκαν
prosenenkan
przynieśli
αὐτῷ
auto
Jemu
πάντας
pantas
wszystkich
τοὺς
tus
κακῶς
kakos
źle 
ἔχοντας,
echontas,
mających się.
παρεκάλουν
parekalun
prosili
αὐτὸν
auton
Jego
ἵνα
hina
aby
μόνον
monon
tylko
ἅψωνται
hapsontai
dotknąć
τοῦ
tu
κρασπέδου
kraspedu
krawędzi
τοῦ
tu
ἱματίου
himatiu
szaty
αὐτοῦ·
autu;
Jego,
καὶ
kai
i
ὅσοι
hosoi
ilu
ἥψαντο
hepsanto
dotknęło,
διεσώθησαν.
diesothesan.
zostali uratowani.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.