Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Mateusza
(Κατά Ματθαίον)

Rozdział 2


 
Hołd mędrców
δὲ
de
zaś
Ἰησοῦ
Iesu
Jezus
γεννηθέντος
gennethentos
urodził się
ἐν
en
w
Βηθλέεμ
Bethleem
Betlejem
τῆς
tes
Ἰουδαίας
Iudaias
[w] Judei
ἐν
en
w
ἡμέραις
hemerais
dniach
Ἡρῴδου
Herodu
Heroda
τοῦ
tu
βασιλέως,
basileos,
króla,
ἰδοὺ
idu
oto
μάγοι
magoi
magowie
ἀπὸ
apo
ze
ἀνατολῶν
anatolon
wschodu1
παρεγένοντο
paregenonto
przybyli
εἰς
eis
do
Ἱεροσόλυμα
Hierosolyma
Jerozolimy,
Ποῦ
Pu
Gdzie
ἐστιν
estin
jest
ho
τεχθεὶς
techtheis
narodzony
βασιλεὺς
basileus
król
τῶν
ton
Ἰουδαίων;
Iudaion;
Judejczyków?
εἴδομεν
eidomen
Zobaczyliśmy
γὰρ
gar
bowiem
αὐτοῦ
autu
Jego
τὸν
ton
ἀστέρα
astera
gwiazdę
ἐν
en
we
τῇ
te
ἀνατολῇ
anatole
wschodzie2
καὶ
kai
i
ἤλθομεν
elthomen
przybyliśmy
προσκυνῆσαι
proskynesai
pokłonić się3
αὐτῷ.
auto.
Mu.
δὲ
de
zaś
ho
βασιλεὺς
basileus
król
Ἡρῴδης
Herodes
Herod
ἐταράχθη,
etarachthe,
został poruszony4
καὶ
kai
i
πᾶσα
pasa
cała
Ἱεροσόλυμα
Hierosolyma
Jerozolima
μετ’
met’
z
αὐτοῦ,
autu,
nim.
συναγαγὼν
synagagon
zebrawszy
πάντας
pantas
wszystkich
τοὺς
tus
ἀρχιερεῖς
archiereis
arcykapłanów
καὶ
kai
i
γραμματεῖς
grammateis
uczonych w Piśmie
τοῦ
tu
λαοῦ
lau
ludu
ἐπυνθάνετο
epynthaneto
dowiadywał się5
παρ’
par’
u
αὐτῶν
auton
nich
ποῦ
pu
gdzie
ho
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec
γεννᾶται.
gennatai.
się [u]rodzi.
δὲ
de
zaś
εἶπαν
eipan
powiedzieli
αὐτῷ·
auto;
mu:
Ἐν
En
W
Βηθλέεμ
Bethleem
Betlejem
τῆς
tes
Ἰουδαίας·
Iudaias;
[w] Judei.
οὕτως
hutos
Tak
γὰρ
gar
bowiem
γέγραπται
gegraptai
napisane jest
διὰ
dia
przez
τοῦ
tu
προφήτου·
profetu;
proroka:6
σύ,
sy,
ty,
Βηθλέεμ
Bethleem
Betlejem
γῆ
ge
ziemio
Ἰούδα,
Iuda,
Judy,
οὐδαμῶς
udamos
wcale nie
ἐλαχίστη
elachiste
najmniejsze
εἶ
ei
jesteś
ἐν
en
z
τοῖς
tois
ἡγεμόσιν
hegemosin
dowódców
Ἰούδα·
Iuda;
Judy,
ἐκ
ek
z
σοῦ
su
ciebie
γὰρ
gar
bowiem
ἐξελεύσεται
ekseleusetai
wyjdzie
ἡγούμενος,
hegumenos,
dowodzący,7
ὅστις
hostis
który
ποιμανεῖ
poimanei
pasł będzie
τὸν
ton
λαόν
laon
lud
μου
mu
Mój
τὸν
ton
Ἰσραήλ
Israel
Izraela.8
Ἡρῴδης
Herodes
Herod
λάθρᾳ
lathra
potajemnie
καλέσας
kalesas
wezwawszy
τοὺς
tus
μάγους
magus
magów
ἠκρίβωσεν
ekribosen
dowiadywał się
παρ’
par’
od
αὐτῶν
auton
nich
τὸν
ton
χρόνον
chronon
[o] czasie
τοῦ
tu
φαινομένου
fainomenu
pojawienia się
ἀστέρος,
asteros,
gwiazdy,
πέμψας
pempsas
posławszy
αὐτοὺς
autus
ich
εἰς
eis
do
Βηθλέεμ
Bethleem
Betlejem
εἶπεν·
eipen;
powiedział:
Πορευθέντες
Poreuthentes
Wyruszywszy
ἐξετάσατε
eksetasate
odkryjcie
ἀκριβῶς
akribos
dokładnie
περὶ
peri
co do
τοῦ
tu
παιδίου·
paidiu;
dziecka,
ἐπὰν
epan
kiedy
δὲ
de
zaś
εὕρητε,
heurete,
znaleźlibyście,
ἀπαγγείλατέ
apangeilate
przynieście wiadomość9
μοι,
moi,
mi,
ὅπως
hopos
abym
κἀγὼ
kago
i ja
ἐλθὼν
elthon
przyszedłszy
προσκυνήσω
proskyneso
pokłonił się
αὐτῷ.
auto.
Mu.
δὲ
de
zaś
ἀκούσαντες
akusantes
wysłuchawszy
τοῦ
tu
βασιλέως
basileos
króla
ἐπορεύθησαν·
eporeuthesan;
poszli10
καὶ
kai
i
ἰδοὺ
idu
oto
ho
ἀστὴρ,
aster,
gwiazda,
ὃν
hon
którą
εἶδον
eidon
zobaczyli
ἐν
en
we
τῇ
te
ἀνατολῇ,
anatole,
wschodzie,
προῆγεν
proegen
poprzedzała
αὐτούς
autus
ich
ἕως
heos
ἐλθὼν
elthon
przyszedłszy
ἐστάθη
estathe
stanęła
ἐπάνω
epano
powyżej,
οὗ
hu
gdzie
ἦν
en
było
τὸ
to
παιδίον.
paidion.
dziecko.
δὲ
de
zaś
τὸν
ton
ἀστέρα
astera
gwiazdę
ἐχάρησαν
echaresan
zaczeli się radować
χαρὰν
charan
radością
μεγάλην
megalen
wielką
σφόδρα.
sfodra.
bardzo.
ἐλθόντες
elthontes
przyszedłszy
εἰς
eis
do
τὴν
ten
οἰκίαν
oikian
domu
εἶδον
eidon
zobaczyli
τὸ
to
παιδίον
paidion
dziecko
μετὰ
meta
z
Μαρίας
Marias
Marią
τῆς
tes
μητρὸς
metros
matką
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
καὶ
kai
i
πεσόντες
pesontes
upadli
προσεκύνησαν
prosekynesan
oddając cześć
αὐτῷ,
auto,
Mu,
καὶ
kai
i
ἀνοίξαντες
anoiksantes
otworzyli
τοὺς
tus
θησαυροὺς
thesaurus
skarbce
αὐτῶν
auton
swoje
προσήνεγκαν
prosenenkan
przynieśli11
αὐτῷ
auto
mu
δῶρα,
dora,
prezent:12
χρυσὸν
chryson
złoto
καὶ
kai
i
λίβανον
libanon
kadzidło
καὶ
kai
i
σμύρναν.
smyrnan.
mirrę.
χρηματισθέντες
chrematisthentes
mając objawienie
κατ’
kat’
we
ὄναρ
onar
śnie
μὴ
me
nie
ἀνακάμψαι
anakampsai
zawracać
πρὸς
pros
do
Ἡρῴδην,
Heroden,
Heroda,
δι’
di’
przez
ἄλλης
alles
inną
ὁδοῦ
hodu
drogę
ἀνεχώρησαν
anechoresan
wrócili
εἰς
eis
do
τὴν
ten
χώραν
choran
kraju
αὐτῶν.
auton.
swojego.
 
Ucieczka do Egiptu
δὲ
de
zaś
αὐτῶν,
auton,
oni,
ἰδοὺ
idu
oto
ἄγγελος
angelos
zwiastun
κυρίου
kyriu
Pana
φαίνεται
fainetai
ukazuje się
κατ’
kat’
we
ὄναρ
onar
śnie
τῷ
to
Ἰωσὴφ
Iosef
Józefowi
λέγων
legon
mówiąc:
Ἐγερθεὶς
Egertheis
Podnieś się
παράλαβε
paralabe
weź
τὸ
to
παιδίον
paidion
dziecko
καὶ
kai
i
τὴν
ten
μητέρα
metera
matkę
αὐτοῦ
autu
Jego
καὶ
kai
i
φεῦγε
feuge
uciekaj
εἰς
eis
do
Αἴγυπτον,
Aigypton,
Egiptu,
καὶ
kai
i
ἴσθι
isthi
bądź
ἐκεῖ
ekei
tam
ἕως
heos
ἂν
an
εἴπω
eipo
powiem
σοι·
soi;
ci.
μέλλει
mellei
Zamierza
γὰρ
gar
bowiem
Ἡρῴδης
Herodes
Herod
ζητεῖν
zetein
szukać
τὸ
to
παιδίον
paidion
dziecka
τοῦ
tu
[żeby]
ἀπολέσαι
apolesai
zgubić
αὐτό.
auto.
Je.
δὲ
de
zaś
ἐγερθεὶς
egertheis
podniósłszy się
παρέλαβεν
parelaben
wziął
τὸ
to
παιδίον
paidion
dziecko
καὶ
kai
i
τὴν
ten
μητέρα
metera
matkę
αὐτοῦ
autu
Jego
νυκτὸς
nyktos
nocą
καὶ
kai
i
ἀνεχώρησεν
anechoresen
oddalił się
εἰς
eis
do
Αἴγυπτον,
Aigypton,
Egiptu.
ἦν
en
był
ἐκεῖ
ekei
tam
ἕως
heos
aż do
τῆς
tes
τελευτῆς
teleutes
śmierci
Ἡρῴδου·
Herodu;
Heroda,
ἵνα
hina
aby
πληρωθῇ
plerothe
wypełniło się
τὸ
to
co
ῥηθὲν
rethen
powiedziano
ὑπὸ
hypo
przez
κυρίου
kyriu
Pana
διὰ
dia
poprzez
τοῦ
tu
προφήτου
profetu
proroka13
λέγοντος.
legontos.
mówiącego:
Ἐξ
Eks
Z
Αἰγύπτου
Aigyptu
Egiptu
ἐκάλεσα
ekalesa
wezwałem
τὸν
ton
υἱόν
hyion
Syna
μου
mu
mego.
 
Dzieci w Betlejem
Ἡρῴδης
Herodes
Herod
ἰδὼν
idon
zobaczywszy,
ὅτι
hoti
że
ἐνεπαίχθη
enepaichthe
okpiony został14
ὑπὸ
hypo
przez
τῶν
ton
μάγων
magon
magów
ἐθυμώθη
ethymothe
rozgniewał się
λίαν,
lian,
bardzo,
καὶ
kai
i
ἀποστείλας
aposteilas
posłał
ἀνεῖλεν
aneilen
zabijać
πάντας
pantas
wszystkie
τοὺς
tus
παῖδας
paidas
dzieci
τοὺς
tus
ἐν
en
w
Βηθλέεμ
Bethleem
Betlejem
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
πᾶσι
pasi
całych
τοῖς
tois
ὁρίοις
horiois
granicach
αὐτῆς
autes
jego,
ἀπὸ
apo
od
διετοῦς
dietus
dwuletnich
καὶ
kai
i
κατωτέρω,
katotero,
poniżej,15
κατὰ
kata
według
τὸν
ton
χρόνον
chronon
czasu,
ὃν
hon
którego
ἠκρίβωσεν
ekribosen
dowiedział się
παρὰ
para
od
τῶν
ton
μάγων.
magon.
magów.
ἐπληρώθη
eplerothe
wypełniło się
τὸ
to
[co]
ῥηθὲν
rethen
powiedziano
διὰ
dia
przez
Ἰερεμίου
Ieremiu
Jeremiasza
τοῦ
tu
προφήτου
profetu
proroka16
λέγοντος
legontos
mówiącego:
ἐν
en
w
Ῥαμὰ
Rama
Rama
ἠκούσθη,
ekusthe,
został usłyszany,
κλαυθμὸς
klauthmos
płacz
καὶ
kai
i
ὀδυρμὸς
odyrmos
krzyk17
πολύς·
polys;
wielki,
Ῥαχὴλ
Rachel
Rachel
κλαίουσα
klaiusa
opłakuje
τὰ
ta
τέκνα
tekna
dzieci
αὐτῆς,
autes,
swoje,
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἤθελεν
ethelen
chce
παρακληθῆναι
paraklethenai
pocieszona zostać,
ὅτι
hoti
bo
οὐκ
uk
nie
εἰσίν
eisin
18
 
Jezus Nazareńczyk
δὲ
de
zaś
τοῦ
tu
Ἡρῴδου,
Herodu,
Herod,
ἰδοὺ
idu
oto
ἄγγελος
angelos
zwiastun
Κυρίου
Kyriu
Pana
φαίνεται
fainetai
objawił się
κατ’
kat’
we
ὄναρ
onar
śnie
τῷ
to
Ἰωσὴφ
Iosef
Józefowi
ἐν
en
w
Αἰγύπτῳ
Aigypto
Egipcie,
Ἐγερθεὶς
Egertheis
Podnieś się,
παράλαβε
paralabe
weź
τὸ
to
παιδίον
paidion
dziecko
καὶ
kai
i
τὴν
ten
μητέρα
metera
matkę
αὐτοῦ
autu
Jego
καὶ
kai
i
πορεύου
poreuu
wyrusz
εἰς
eis
do
γῆν
gen
ziemi
Ἰσραήλ·
Israel;
Izraela,
τεθνήκασιν
tethnekasin
umarli
γὰρ
gar
bowiem
οἱ
hoi
ζητοῦντες
zetuntes
szukający
τὴν
ten
ψυχὴν
psychen
duszy19
τοῦ
tu
παιδίου.
paidiu.
dziecka.
δὲ
de
zaś
ἐγερθεὶς
egertheis
podniósł się,
παρέλαβεν
parelaben
wziął
τὸ
to
παιδίον
paidion
dziecko
καὶ
kai
i
τὴν
ten
μητέρα
metera
matkę
αὐτοῦ
autu
Jego
καὶ
kai
i
εἰσῆλθεν
eiselthen
wszedł
εἰς
eis
do
γῆν
gen
ziemi
Ἰσραήλ.
Israel.
Izraela.
δὲ
de
zaś,
ὅτι
hoti
że
Ἀρχέλαος
Archelaos
Archelaos
βασιλεύει
basileuei
króluje
τῆς
tes
w
Ἰουδαίας
Iudaias
Judei
ἀντὶ
anti
zamiast
τοῦ
tu
πατρὸς
patros
ojca
αὐτοῦ
autu
jego
Ἡρῴδου
Herodu
Heroda,
ἐφοβήθη
efobethe
bał się
ἐκεῖ
ekei
tam
ἀπελθεῖν·
apelthein;
wracać.
χρηματισθεὶς
chrematistheis
Otrzymawszy objawienie
δὲ
de
zaś
κατ’
kat’
we
ὄναρ
onar
śnie
ἀνεχώρησεν
anechoresen
oddalił się
εἰς
eis
do
τὰ
ta
μέρη
mere
regionu
τῆς
tes
Γαλιλαίας,
Galilaias,
Galilei.
ἐλθὼν
elthon
przyszedłszy
κατῴκησεν
katokesen
zamieszkał
εἰς
eis
w
πόλιν
polin
miejscowości
λεγομένην
legomenen
zwanej
Ναζαρέτ·
Nadzaret;
Nazaret,
ὅπως
hopos
żeby
πληρωθῇ
plerothe
wypełniło się
τὸ
to
[to]
ῥηθὲν
rethen
powiedziane
διὰ
dia
przez
τῶν
ton
προφητῶν
profeton
proroków,
ὅτι
hoti
że
Ναζωραῖος
Nadzoraios
Nazarejczykiem
κληθήσεται.
klethesetai.
nazywany bedzie.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.