Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Mateusza
(Κατά Ματθαίον)

Rozdział 8


 
Uzdrowienie sługi setnika
δὲ
de
zaś
αὐτοῦ
autu
[On]1
ἀπὸ
apo
z
τοῦ
tu
ὄρους
orus
góry
ἠκολούθησαν
ekoluthesan
towarzyszyli
αὐτῷ
auto
Mu
ὄχλοι
ochloi
ludzie2
πολλοί.
polloi.
liczni.
ἰδοὺ
idu
oto
λεπρὸς
lepros
trędowaty
προσελθὼν
proselthon
zbliżywszy się
προσεκύνει
prosekynei
kłaniał się
αὐτῷ
auto
Mu,
λέγων
legon
mówiąc:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
ἐὰν
ean
jesli tylko
θέλῃς
theles
zechciałbyś
δύνασαί
dynasai
możesz
με
me
mnie
καθαρίσαι.
katharisai.
oczyścić.
ἐκτείνας
ekteinas
wyciągając
τὴν
ten
χεῖρα
cheira
rękę
ἥψατο
hepsato
dotknął
αὐτοῦ
autu
go
[ὁ
[o
[―
Ἰησοῦς]
Iesus]
Jezus]3
λέγων
legon
mówiąc:
Θέλω,
Thelo,
Chcę,
καθαρίσθητι.
katharistheti.
bądź oczyszczony
καὶ
kai
i
εὐθέως
eutheos
natychmiast
ἐκαθερίσθη
ekatheristhe
oczyszczony został
αὐτοῦ
autu
jego
he
λέπρα.
lepra.
trąd.
λέγει
legei
powiedział
αὐτῷ
auto
mu
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ὅρα
Hora
Patrz,
μηδενὶ
medeni
żadnemu [nie]
εἴπῃς,
eipes,
powiedziałbyś,
ἀλλὰ
alla
ale
ὕπαγε,
hypage,
odejdź,
σεαυτὸν
seauton
siebie
δεῖξον
deikson
pokaż
τῷ
to
ἱερεῖ
hierei
kapłanowi4
καὶ
kai
i
προσένεγκον
prosenenkon
przynosząc
τὸ
to
δῶρον
doron
dar
ho
co
προσέταξεν
prosetaksen
nakazał
Μωϋσῆς,
Moyses,
Mojżesz,
εἰς
eis
na
μαρτύριον
martyrion
świadectwo
αὐτοῖς.
autois.
im.
δὲ
de
zaś
αὐτοῦ
autu
[On]5
εἰς
eis
do
Καφαρναοὺμ,
Kafarnaum,
Kafarnaum,
προσῆλθεν
proselthen
zbliżył się [do]
αὐτῷ
auto
Niego
ἑκατόνταρχος
hekatontarchos
centurion6
παρακαλῶν
parakalon
błagając
αὐτὸν
auton
Go
λέγων
legon
mówiąc:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
ho
παῖς
pais
chłopiec7
μου
mu
mój
βέβληται
bebletai
leżący
ἐν
en
w
τῇ
te
οἰκίᾳ
oikia
domu
παραλυτικός,
paralytikos,
sparaliżowany,
δεινῶς
deinos
strasznie
βασανιζόμενος.
basanidzomenos.
[jest] udręczony.
λέγει
legei
mówi
αὐτῷ
auto
mu:
Ἐγὼ
Ego
Ja
ἐλθὼν
elthon
przyszedłszy
θεραπεύσω
therapeuso
uzdrowię
αὐτόν.
auton.
go.
δὲ
de
zaś
ho
ἑκατόνταρχος
hekatontarchos
centurion
ἔφη
efe
mówi:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
οὐκ
uk
nie
εἰμὶ
eimi
jestem
ἱκανὸς
hikanos
godny8
ἵνα
hina
abyś
μου
mu
mi
ὑπὸ
hypo
pod
τὴν
ten
στέγην
stegen
dach
εἰσέλθῃς·
eiselthes;
wszedłbyś,
ἀλλὰ
alla
ale
μόνον
monon
tylko
εἰπὲ
eipe
powiedz
λόγῳ,
logo,
słowem,
καὶ
kai
i
ἰαθήσεται
iathesetai
uleczony będzie
ho
παῖς
pais
chłopiec9
μου.
mu.
mój.
γὰρ
gar
zaś
ἐγὼ
ego
ja
ἄνθρωπός
anthropos
człowiekiem
εἰμι
eimi
jestem
ὑπὸ
hypo
po
ἐξουσίαν,
eksusian,
władzą,
ἔχων
echon
mającym
ὑπ’
hyp’
pod
ἐμαυτὸν
emauton
sobą
στρατιώτας,
stratiotas,
żołnierzy,
καὶ
kai
i
λέγω
lego
mówię
τούτῳ
tuto
temu
Πορεύθητι,
Poreutheti,
"Idź"
καὶ
kai
i
πορεύεται,
poreuetai,
idzie,
καὶ
kai
i
ἄλλῳ
allo
innemu
Ἔρχου,
Erchu,
"Przyjdź",
καὶ
kai
i
ἔρχεται,
erchetai,
przychodzi,
καὶ
kai
i
τῷ
to
δούλῳ
dulo
niewolnikowi10
μου
mu
memu
Ποίησον
Poieson
"Zrób
τοῦτο,
tuto,
to",
καὶ
kai
i
ποιεῖ.
poiei.
wykonuje.
δὲ
de
zaś
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἐθαύμασεν
ethaumasen
był pełen podziwu11
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
τοῖς
tois
ἀκολουθοῦσιν
akoluthusin
towarzyszącym:
Ἀμὴν
Amen
Amen
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam,
παρ’
par’
u
οὐδενὶ
udeni
nikogo
τοσαύτην
tosauten
tyle
πίστιν
pistin
wiary
ἐν
en
w
τῷ
to
Ἰσραὴλ
Israel
Izraelu
εὗρον.
heuron.
[nie] znalazłem.
δὲ
de
zaś
ὑμῖν
hymin
wam,
ὅτι
hoti
że
πολλοὶ
polloi
liczni
ἀπὸ
apo
od
ἀνατολῶν
anatolon
wschodu
καὶ
kai
i
δυσμῶν
dysmon
zachodu
ἥξουσιν
heksusin
przybędą
καὶ
kai
i
ἀνακλιθήσονται
anaklithesontai
ułożą się [do stołu]
μετὰ
meta
z
Ἀβραὰμ
Abraam
Abrahamem
καὶ
kai
i
Ἰσαὰκ
Isaak
Izaakiem
καὶ
kai
i
Ἰακὼβ
Iakob
Jakubem
ἐν
en
w
τῇ
te
βασιλείᾳ
basileia
Królestwie
τῶν
ton
οὐρανῶν·
uranon;
Niebios.
δὲ
de
Zaś
υἱοὶ
hyioi
synowie
τῆς
tes
βασιλείας
basileias
królestwa
ἐκβληθήσονται
ekblethesontai
wyrzuceni zostaną
εἰς
eis
w
τὸ
to
σκότος
skotos
ciemność
τὸ
to
ἐξώτερον·
eksoteron;
zewnętrzną.
ἐκεῖ
ekei
Tam
ἔσται
estai
będzie
ho
κλαυθμὸς
klauthmos
płacz
καὶ
kai
i
ho
βρυγμὸς
brygmos
zgrzyt
τῶν
ton
ὀδόντων.
odonton.
zębów.
εἶπεν
eipen
powiedział
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
τῷ
to
ἑκατοντάρχῃ
hekatontarche
centurionowi:
Ὕπαγε,
Hypage,
Odejdź,
ὡς
hos
jak
ἐπίστευσας
episteusas
uwierzyłeś
γενηθήτω
genetheto
niech się stanie
σοι.
soi.
ci,
καὶ
kai
i
ἰάθη
iathe
uleczony został
ho
παῖς
pais
chłopiec
ἐν
en
w
τῇ
te
ὥρᾳ
hora
godzinie
ἐκείνῃ.
ekeine.
tej.
 
Uzdrowienie teściowej Piotra
ἐλθὼν
elthon
przyszedłszy
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εἰς
eis
do
τὴν
ten
οἰκίαν
oikian
domu
Πέτρου
Petru
Piotra
εἶδεν
eiden
ujrzawszy
τὴν
ten
πενθερὰν
pentheran
teściową
αὐτοῦ
autu
jego
βεβλημένην
beblemenen
leżącą
καὶ
kai
i
πυρέσσουσαν·
pyressusan;
gorączkującą,
ἥψατο
hepsato
dotknął
τῆς
tes
χειρὸς
cheiros
rękę
αὐτῆς,
autes,
jej,
καὶ
kai
i
ἀφῆκεν
afeken
pusciła
αὐτὴν
auten
ho
πυρετός·
pyretos;
gorączka,
καὶ
kai
i
ἠγέρθη,
egerthe,
podniosła się
καὶ
kai
i
διηκόνει
diekonei
usługiwała12
αὐτῷ.
auto.
Mu.
δὲ
de
zaś
γενομένης,
genomenes,
stał się,
προσήνεγκαν
prosenenkan
przynosili
αὐτῷ
auto
Mu
δαιμονιζομένους
daimonidzomenus
opętanych
πολλούς·
pollus;
licznych.
καὶ
kai
I
ἐξέβαλεν
eksebalen
wyrzucał
τὰ
ta
πνεύματα
pneumata
duchy
λόγῳ,
logo,
słowem,
καὶ
kai
i
πάντας
pantas
wszystkich
τοὺς
tus
κακῶς
kakos
źle
ἔχοντας
echontas
mających się
ἐθεράπευσεν·
etherapeusen;
uzdrowił,
πληρωθῇ
plerothe
wypełniło się
τὸ
to
ῥηθὲν
rethen
powiedziane
διὰ
dia
przez
Ἠσαΐου
Esaiu
Izajasza
τοῦ
tu
προφήτου
profetu
proroka
λέγοντος.
legontos.
mówiącego:
Αὐτὸς
Autos
On
τὰς
tas
ἀσθενείας
astheneias
słabości
ἡμῶν
hemon
nasze
ἔλαβεν
elaben
wziął
καὶ
kai
i
τὰς
tas
νόσους
nosus
choroby
ἐβάστασεν
ebastasen
poniósł.13
 
Cena naśladowania Jezusa
δὲ
de
zaś
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ὄχλον
ochlon
wielu ludzi
περὶ
peri
wokół
αὐτὸν
auton
Niego,
ἐκέλευσεν
ekeleusen
rozkazał
ἀπελθεῖν
apelthein
odejść14
εἰς
eis
na
τὸ
to
πέραν.
peran.
drugą stronę.
προσελθὼν
proselthon
zbiżywszy się
εἷς
heis
jeden
γραμματεὺς
grammateus
uczony w piśmie
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
Mu:
Διδάσκαλε,
Didaskale,
Nauczycielu,
ἀκολουθήσω
akolutheso
towarzyszyć będę
σοι
soi
Ci
ὅπου
hopu
gdzie
ἐὰν
ean
jeśli tylko
ἀπέρχῃ.
aperche.
szedłbyś,
λέγει
legei
mówi
αὐτῷ
auto
mu
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Αἱ
Hai
ἀλώπεκες
alopekes
Lisy
φωλεοὺς
foleus
nory
ἔχουσιν
echusin
mają
καὶ
kai
i
τὰ
ta
πετεινὰ
peteina
skrzydlate15
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
niebios
κατασκηνώσεις,
kataskenoseis,
gniazda,
ho
δὲ
de
zaś
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
ἀνθρώπου
anthropu
Człowieka
οὐκ
uk
nie
ἔχει
echei
ma
ποῦ
pu
gdzie
τὴν
ten
κεφαλὴν
kefalen
głowę
κλίνῃ.
kline.
skłoniłby.
δὲ
de
zaś
τῶν
ton
μαθητῶν
matheton
[z] uczniów
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
Mu:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
ἐπίτρεψόν
epitrepson
pozwól
μοι
moi
mi
πρῶτον
proton
najpierw
ἀπελθεῖν
apelthein
odejść
καὶ
kai
i
θάψαι
thapsai
pochować
τὸν
ton
πατέρα
patera
ojca
μου.
mu.
mego.
δὲ
de
Zaś
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
λέγει
legei
mówi
αὐτῷ
auto
mu:
Ἀκολούθει
Akoluthei
Towarzysz
μοι,
moi,
mi,
καὶ
kai
i
ἄφες
afes
pozwól16
τοὺς
tus
νεκροὺς
nekrus
martwym
θάψαι
thapsai
grzebać
τοὺς
tus
ἑαυτῶν
heauton
swoich
νεκρούς.
nekrus.
martwych.
 
Uciszenie burzy
ἐμβάντι
embanti
wszedłszy
αὐτῷ
auto
On
εἰς
eis
do
τὸ
to
πλοῖον
ploion
łodzi,
ἠκολούθησαν
ekoluthesan
towarzyszyli
αὐτῷ
auto
Mu
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
ἰδοὺ
idu
oto
σεισμὸς
seismos
trzęsienie17
μέγας
megas
wielkie
ἐγένετο
egeneto
stało się
ἐν
en
w
τῇ
te
θαλάσσῃ,
thalasse,
morzu,
ὥστε
hoste
dlatego
τὸ
to
πλοῖον
ploion
statek
καλύπτεσθαι
kalyptesthai
zakrywany jest
ὑπὸ
hypo
pod18
τῶν
ton
κυμάτων·
kymaton;
falami.
αὐτὸς
autos
On
δὲ
de
zaś
ἐκάθευδεν.
ekatheuden.
spał.
προσελθόντες
proselthontes
zbliżywszy się
ἤγειραν
egeiran
podnieśli19
αὐτὸν
auton
Go
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
σῶσον,
soson,
ratuj,
ἀπολλύμεθα.
apollymetha.
giniemy.
λέγει
legei
mówi
αὐτοῖς
autois
im:
Τί
Ti
Co
δειλοί
deiloi
bojaźliwi20
ἐστε,
este,
jesteście,
ὀλιγόπιστοι;
oligopistoi;
małej wiary?
τότε
tote
Wtedy
ἐγερθεὶς
egertheis
podniósł się
ἐπετίμησεν
epetimesen
upomniał
τοῖς
tois
ἀνέμοις
anemois
wiatry
καὶ
kai
i
τῇ
te
θαλάσσῃ,
thalasse,
morze,
καὶ
kai
i
ἐγένετο
egeneto
nastał
γαλήνη
galene
spokój21
μεγάλη.
megale.
wielki.
δὲ
de
Zaś
ἄνθρωποι
anthropoi
ludzie
ἐθαύμασαν
ethaumasan
zastanawiali się
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Ποταπός
Potapos
Kimże
ἐστιν
estin
jest
οὗτος
hutos
Ten,
ὅτι
hoti
że
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
ἄνεμοι
anemoi
wiatry
καὶ
kai
i
he
θάλασσα
thalassa
morze
αὐτῷ
auto
Jemu
ὑπακούουσιν;
hypakuusin;
są posłuszne?
 
Uwolnienie dwóch opętanych
ἐλθόντος
elthontos
przyszedł
αὐτοῦ
autu
On
εἰς
eis
na
τὸ
to
πέραν
peran
drugą stronę
εἰς
eis
w
τὴν
ten
χώραν
choran
kraju
τῶν
ton
Γαδαρηνῶν
Gadarenon
Gadareńczyków
ὑπήντησαν
hypentesan
spotkali
αὐτῷ
auto
Go
δύο
duo
dwóch
δαιμονιζόμενοι
daimonidzomenoi
opętanych
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
μνημείων
mnemeion
grobowców
ἐξερχόμενοι,
ekserchomenoi,
wychodząc,
χαλεποὶ
chalepoi
niebezpieczni
λίαν
lian
bardzo,
ὥστε
hoste
dlatego
μὴ
me
nie
ἰσχύειν
ischyein
miał siły
τινὰ
tina
ktokolwiek
παρελθεῖν
parelthein
przejść
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
ὁδοῦ
hodu
drogę
ἐκείνης.
ekeines.
tamtą.
ἰδοὺ
idu
oto
ἔκραξαν
ekraksan
krzyczeli
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Τί
Ti
Co
ἡμῖν
hemin
nam
καὶ
kai
i
σοί,
soi,
Tobie,
Υἱὲ
Hyie
Synu
τοῦ
tu
Θεοῦ;
Theu;
Boga?
ἦλθες
elthes
Przyszedłeś
ὧδε
hode
tutaj
πρὸ
pro
przed
καιροῦ
kairu
czasem
βασανίσαι
basanisai
dręczyć
ἡμᾶς;
hemas;
nas?
δὲ
de
zaś
μακρὰν
makran
daleko
ἀπ’
ap’
od
αὐτῶν
auton
Niego
ἀγέλη
agele
stado
χοίρων
choiron
świń
πολλῶν
pollon
licznych
βοσκομένη.
boskomene.
pasące się,
δὲ
de
zaś
δαίμονες
daimones
demony
παρεκάλουν
parekalun
błagały
αὐτὸν
auton
Go
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Εἰ
Ei
Jeśli
ἐκβάλλεις
ekballeis
wyrzucasz
ἡμᾶς,
hemas,
nas,
ἀπόστειλον
aposteilon
poślij
ἡμᾶς
hemas
nas
εἰς
eis
w
τὴν
ten
ἀγέλην
agelen
stado
τῶν
ton
χοίρων.
choiron.
świń.
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Ὑπάγετε.
Hypagete.
Odchodźcie22
οἱ
hoi
δὲ
de
Zaś
ἐξελθόντες
ekselthontes
wyszedłszy
ἀπῆλθον
apelthon
odeszły
εἰς
eis
w
τοὺς
tus
χοίρους·
choirus;
świnie,
καὶ
kai
i
ἰδοὺ
idu
oto
ὥρμησεν
hormesen
pędząc
πᾶσα
pasa
całe
he
ἀγέλη
agele
stado
κατὰ
kata
w dół
τοῦ
tu
κρημνοῦ
kremnu
stromizny
εἰς
eis
w
τὴν
ten
θάλασσαν,
thalassan,
morze,
καὶ
kai
i
ἀπέθανον
apethanon
zginęły
ἐν
en
w
τοῖς
tois
ὕδασιν.
hydasin.
wodach.
δὲ
de
Zaś
βόσκοντες
boskontes
pasący
ἔφυγον,
efygon,
pobiegli,
καὶ
kai
i
ἀπελθόντες
apelthontes
odszedłszy
εἰς
eis
do
τὴν
ten
πόλιν
polin
miasta
ἀπήγγειλαν
apengeilan
przynieśli wiadomości
πάντα
panta
wszystkie
καὶ
kai
i
τὰ
ta
[o]
τῶν
ton
δαιμονιζομένων.
daimonidzomenon.
opętanych.