Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Mateusza
(Κατά Ματθαίον)

Rozdział 9


 
Uzdrowienie sparaliżowanego
ἐμβὰς
embas
wszedłszy
εἰς
eis
do
πλοῖον
ploion
łodzi
διεπέρασεν,
dieperasen,
przeprawił się,
καὶ
kai
i
ἦλθεν
elthen
przyszedł
εἰς
eis
do
τὴν
ten
ἰδίαν
idian
Swego
πόλιν.
polin.
miasta.
ἰδοὺ
idu
oto
προσέφερον
proseferon
przynieśli
αὐτῷ
auto
Mu
παραλυτικὸν
paralytikon
sparaliżowanego
ἐπὶ
epi
na
κλίνης
klines
łożu
βεβλημένον.
beblemenon.
położonego,
καὶ
kai
i
ἰδὼν
idon
zobaczywszy
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
τὴν
ten
πίστιν
pistin
wiarę
αὐτῶν
auton
ich,
εἶπεν
eipen
powiedział
τῷ
to
παραλυτικῷ
paralytiko
sparaliżowanemu:
Θάρσει,
Tharsei,
Odwagi,
τέκνον,
teknon,
dziecko,
ἀφίενταί
afientai
odpuszczone są
σου
su
twe
αἱ
hai
ἁμαρτίαι.
hamartiai.
grzechy.
ἰδού
idu
oto
τινες
tines
jacyś
τῶν
ton
γραμματέων
grammateon
uczeni w piśmie
εἶπαν
eipan
powiedzieli
ἐν
en
w
ἑαυτοῖς
heautois
sobie:
Οὗτος
HUtos
Ten
βλασφημεῖ.
blasfemei.
bluźni.1
εἰδὼς
eidos
zobaczywszy
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
τὰς
tas
ἐνθυμήσεις
enthymeseis
myśli
αὐτῶν
auton
ich,
εἶπεν
eipen
powiedział:
Ἵνα
Hina
Aby
τί
ti
co
ἐνθυμεῖσθε
enthymeisthe
myślicie
πονηρὰ
ponera
złego
ἐν
en
w
ταῖς
tais
καρδίαις
kardiais
sercach
ὑμῶν;
hymon;
waszych?
γάρ
gar
bowiem
ἐστιν
estin
jest
εὐκοπώτερον,
eukopoteron,
łatwiejsze,2
εἰπεῖν
eipein
powiedzieć:
Ἀφίενταί
Afientai
Odpuszczone
σου
su
twe
αἱ
hai
ἁμαρτίαι,
hamartiai,
grzechy,
e
[czy]
εἰπεῖν
eipein
powiedzieć:
Ἔγειρε
Egeire
Podnieś się3
καὶ
kai
i
περιπάτει;
peripatei;
chodź?
δὲ
de
zaś
εἰδῆτε
eidete
widzielibyście,4
ὅτι
hoti
że
ἐξουσίαν
eksusian
prawo
ἔχει
echei
ma
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
ἀνθρώπου
anthropu
Człowieka
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
ἀφιέναι
afienai
odpuszczać
ἁμαρτίας—
hamartias—
grzechy ―
τότε
tote
wtedy
λέγει
legei
mówi
τῷ
to
παραλυτικῷ
paralytiko
sparaliżowanemu:
Ἔγειρε
Egeire
Podniósłszy się
ἆρόν
aron
podnieś
σου
su
twe
τὴν
ten
κλίνην
klinen
łoże
καὶ
kai
i
ὕπαγε
hypage
odejdź
εἰς
eis
do
τὸν
ton
οἶκόν
oikon
domu
σου.
su.
twego.
ἐγερθεὶς
egertheis
podniósłszy się
ἀπῆλθεν
apelthen
odszedł
εἰς
eis
do
τὸν
ton
οἶκον
oikon
domu
αὐτοῦ.
autu.
jego.
δὲ
de
zaś
οἱ
hoi
ὄχλοι
ochloi
ludzie
ἐφοβήθησαν
efobethesan
byli w zachwycie5
καὶ
kai
i
ἐδόξασαν
edoksasan
chwalili
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga
τὸν
ton
δόντα
donta
[że] dał
ἐξουσίαν
eksusian
moc6
τοιαύτην
toiauten
taką
τοῖς
tois
ἀνθρώποις.
anthropois.
ludziom.
 
Powołanie autora ewangelii
παράγων
paragon
przechodząc
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἐκεῖθεν
ekeithen
stamtąd
εἶδεν
eiden
zobaczył
ἄνθρωπον
anthropon
człowieka
καθήμενον
kathemenon
siedzącego
ἐπὶ
epi
nad
τὸ
to
τελώνιον,
telonion,
poborem podatków,7
Μαθθαῖον
Maththaion
Mateuszem
λεγόμενον,
legomenon,
nazywanym,
καὶ
kai
i
λέγει
legei
mówi
αὐτῷ
auto
mu:
Ἀκολούθει
Akoluthei
Towarzysz
μοι.
moi.
mi.
καὶ
kai
I
ἀναστὰς
anastas
podniósłszy się
ἠκολούθησεν
ekoluthesen
zaczął towarzyszyć
αὐτῷ.
auto.
Mu.
ἐγένετο
egeneto
stało się
αὐτοῦ
autu
[gdy] On
ἀνακειμένου
anakeimenu
leżał przy stole
ἐν
en
w
τῇ
te
οἰκίᾳ,
oikia,
domu,
καὶ
kai
i
ἰδοὺ
idu
oto
πολλοὶ
polloi
liczni
τελῶναι
telonai
poborcy podatków
καὶ
kai
i
ἁμαρτωλοὶ
hamartoloi
grzesznicy
ἐλθόντες
elthontes
przyszedłszy
συνανέκειντο
synanekeinto
leżeli razem przy stole z
τῷ
to
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusem
καὶ
kai
i
τοῖς
tois
μαθηταῖς
mathetais
uczniami
αὐτοῦ.
autu.
Jego,
ἰδόντες
idontes
zobaczywszy
οἱ
hoi
[to]
Φαρισαῖοι
Farisaioi
faryzeusze
ἔλεγον
elegon
mówili
τοῖς
tois
μαθηταῖς
mathetais
uczniom
αὐτοῦ
autu
Jego:
Διὰ
Dia
Dla
τί
ti
czego
μετὰ
meta
z
τῶν
ton
τελωνῶν
telonon
poborcami podatków
καὶ
kai
i
ἁμαρτωλῶν
hamartolon
grzesznikami
ἐσθίει
esthiei
je
ho
διδάσκαλος
didaskalos
Nauczyciel
ὑμῶν;
hymon;
wasz?
δὲ
de
Zaś
ἀκούσας
akusas
usłyszawszy,
εἶπεν
eipen
powiedział
[αὐτοῖς]
[autois]
[im]:
Οὐ
U
Nie
χρείαν
chreian
potrzebę
ἔχουσιν
echusin
mają
οἱ
hoi
ἰσχύοντες
ischuontes
zdrowi8
ἰατροῦ
iatru
lekarza,
ἀλλ’
all’
ale
οἱ
hoi
κακῶς
kakos
źle
ἔχοντες.
echontes.
mający się.
δὲ
de
zaś
μάθετε
mathete
nauczcie się
τί
ti
co
ἐστιν·
estin;
jest:
Ἔλεος
Eleos
Litości9
θέλω
thelo
chcę
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
θυσίαν
thysian
ofiary,10
οὐ
u
nie
γὰρ
gar
bowiem
ἦλθον
elthon
przyszedłem
καλέσαι
kalesai
wezwać11
δικαίους
dikaius
sprawiedliwych
ἀλλὰ
alla
ale
ἁμαρτωλούς.
hamartolus.
grzeszników.
 
Nowe formy dla nowych treści
προσέρχονται
proserchontai
zbliżają się [do]
αὐτῷ
auto
Niego
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
Ἰωάνου
Ioanu
Jana
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Διὰ
Dia
Dla
τί
ti
czego
ἡμεῖς
hemeis
my
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
Φαρισαῖοι
Farisaioi
faryzeusze
νηστεύομεν,
nesteuomen,
pościmy,
G4183
[πολλα]
[polla]
[wiele]12
οἱ
hoi
δὲ
de
zaś
μαθηταί
mathetai
uczniowie
σου
su
Twoi
οὐ
u
nie
νηστεύουσιν;
nesteuusin;
poszczą?
εἶπεν
eipen
odpowiedział
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Μὴ
Me
Nie
δύνανται
dynantai
są w stanie
οἱ
hoi
υἱοὶ
hyioi
synowie13
τοῦ
tu
νυμφῶνος
nymfonos
komnaty weselnej
πενθεῖν
penthein
lamentować
ἐφ’
ef’
przez
ὅσον
hoson
ile [czasu]
μετ’
met’
z
αὐτῶν
auton
nimi
ἐστιν
estin
jest
ho
νυμφίος;
nymfios;
pan młody?
ἐλεύσονται
eleusontai
Przyjdą
δὲ
de
zaś
ἡμέραι
hemerai
dni
ὅταν
hotan
kiedy
ἀπαρθῇ
aparthe
wzięty zostanie
ἀπ’
ap’
od
αὐτῶν
auton
nich
ho
νυμφίος,
nymfios,
pan młody,
καὶ
kai
i
τότε
tote
wtedy
νηστεύσουσιν.
nesteususin.
będą pościć.
δὲ
de
zaś
ἐπιβάλλει
epiballei
[nie] przykłada
ἐπίβλημα
epiblema
łaty
ῥάκους
rakus
materiału
ἀγνάφου
agnafu
nieużywanego14
ἐπὶ
epi
na
ἱματίῳ
himatio
płaszcz
παλαιῷ·
palaio;
stary,
αἴρει
airei
zrywa
γὰρ
gar
bowiem
τὸ
to
πλήρωμα
pleroma
wypełnienie
αὐτοῦ
autu
jego
ἀπὸ
apo
z
τοῦ
tu
ἱματίου,
himatiu,
płaszcza,
καὶ
kai
i
χεῖρον
cheiron
gorsze
σχίσμα
schisma
rozdarcie
γίνεται.
ginetai.
staje się.
βάλλουσιν
ballusin
wlewają15
οἶνον
oinon
wino
νέον
neon
młode
εἰς
eis
w
ἀσκοὺς
askus
bukłaki16
παλαιούς·
palaius;
stare,
εἰ
ei
jeśli
δὲ
de
zaś
μήγε,
mege,
inaczej,
ῥήγνυνται
regnyntai
rozrywają się
οἱ
hoi
ἀσκοί,
askoi,
bukłaki,
καὶ
kai
i
ho
οἶνος
oinos
wino
ἐκχεῖται
ekcheitai
jest wylewane
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
ἀσκοὶ
askoi
bukłaki
ἀπόλλυνται·
apollyntai;
zniszczone są,
ἀλλὰ
alla
ale
βάλλουσιν
ballusin
wlewają
οἶνον
oinon
wino
νέον
neon
młode
εἰς
eis
w
ἀσκοὺς
askus
bukłaki
καινούς,
kainus,
nowe,
καὶ
kai
i
ἀμφότεροι
amfoteroi
oba
συντηροῦνται.
synteruntai.
zachowują się.
 
Przywrócenie zdrowia i życia
αὐτοῦ
autu
[gdy] On
λαλοῦντος
laluntos
mówił
αὐτοῖς
autois
im,
ἰδοὺ
idu
oto
ἄρχων
archon
przełożony17
εἷς
heis
jeden
προσελθὼν
proselthon
przyszedłszy
προσεκύνει
prosekynei
pokłonił się
αὐτῷ
auto
Mu
λέγων
legon
mówiąc,
ὅτι
hoti
że:
He
θυγάτηρ
thygater
córka
μου
mu
ma
ἄρτι
arti
właśnie
ἐτελεύτησεν·
eteleutesen;
umarła,
ἀλλὰ
alla
ale
ἐλθὼν
elthon
przyszedłszy
ἐπίθες
epithes
nałóżyłbyś
τὴν
ten
χεῖρά
cheira
rękę
σου
su
Twą
ἐπ’
ep’
na
αὐτήν,
auten,
nią,
καὶ
kai
i
ζήσεται.
zesetai.
ożyje.18
ἐγερθεὶς
egertheis
podniósłszy się
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus,
ἠκολούθει
ekoluthei
towarzyszył
αὐτῷ
auto
mu
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
ἰδοὺ
idu
oto
γυνὴ
gyne
kobieta
αἱμορροοῦσα
haimorrousa
krwawiąca19
δώδεκα
dodeka
dwanaście
ἔτη
ete
lat,
προσελθοῦσα
proselthusa
podszedłszy
ὄπισθεν
opisthen
z tyłu
ἥψατο
hepsato
dotknęła
τοῦ
tu
κρασπέδου
kraspedu
krawędzi
τοῦ
tu
ἱματίου
himatiu
płaszcza
αὐτοῦ·
autu;
Jego,
γὰρ
gar
bowiem
ἐν
en
w
ἑαυτῇ
heaute
sobie:
Ἐὰν
Ean
Jeśli
μόνον
monon
tylko
ἅψωμαι
hapsomai
dotknęłabym
τοῦ
tu
ἱματίου
himatiu
płaszcza
αὐτοῦ
autu
Jego
σωθήσομαι.
sothesomai.
będę uratowana.
δὲ
de
Zaś
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
στραφεὶς
strafeis
obróciwszy się
καὶ
kai
i
ἰδὼν
idon
zobaczywszy
αὐτὴν
auten
ją,
εἶπεν
eipen
powiedział:
Θάρσει,
Tharsei,
Odwagi,
θύγατερ·
thygater;
córko,
he
πίστις
pistis
wiara
σου
su
twa
σέσωκέν
sesoken
uratowała
σε.
se.
cię,
καὶ
kai
i
ἐσώθη
esothe
uratowana została20
he
γυνὴ
gyne
kobieta
ἀπὸ
apo
z
τῆς
tes
ὥρας
horas
godziny
ἐκείνης.
ekeines.
tej.
ἐλθὼν
elthon
przyszedłszy
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εἰς
eis
do
τὴν
ten
οἰκίαν
oikian
domu
τοῦ
tu
ἄρχοντος
archontos
przełożonego
καὶ
kai
i
ἰδὼν
idon
zobaczywszy
τοὺς
tus
αὐλητὰς
auletas
flecistów
καὶ
kai
i
τὸν
ton
ὄχλον
ochlon
ludzi21
θορυβούμενον
thorybumenon
czyniących zgiełk,22
Ἀναχωρεῖτε·
Anachoreite;
Ustąpcie miejsca,23
οὐ
u
nie
γὰρ
gar
bowiem
ἀπέθανεν
apethanen
umarła
τὸ
to
κοράσιον
korasion
dziewczynka,
ἀλλὰ
alla
ale
καθεύδει.
katheudei.
śpi.
καὶ
kai
I
κατεγέλων
kategelon
wyśmiewali
αὐτοῦ.
autu.
Go.
δὲ
de
zaś
ἐξεβλήθη
ekseblethe
usunięci zostali24
ho
[ci]
ὄχλος,
ochlos,
ludzie,
εἰσελθὼν
eiselthon
wszedłszy
ἐκράτησεν
ekratesen
chwycił
τῆς
tes
χειρὸς
cheiros
rękę
αὐτῆς,
autes,
jej,
καὶ
kai
i
ἠγέρθη
egerthe
została podniesiona
τὸ
to
κοράσιον.
korasion.
dziewczynka.
ἐξῆλθεν
ekselthen
wyszła25
he
φήμη
feme
wiadomość26
αὕτη
haute
ta
εἰς
eis
na
ὅλην
holen
całą
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię
ἐκείνην.
ekeinen.
ową.
 
Uzdrowienie dwóch niewidomych
παράγοντι
paragonti
przechodzącemu
ἐκεῖθεν
ekeithen
stamtąd
τῷ
to
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusowi
ἠκολούθησαν
ekoluthesan
zaczęli towarzyszyć
δύο
duo
dwaj
τυφλοὶ
tyfloi
ślepi
κράζοντες
kradzontes
krzyczący27
καὶ
kai
i
λέγοντες
legontes
mówiący:
Ἐλέησον
Eleeson
Miej litość28
ἡμᾶς,
hemas,
nam,29
υἱὸς
hyios
Synu
Δαυείδ.
Daueid.
Dawida
δὲ
de
zaś
εἰς
eis
do
τὴν
ten
οἰκίαν
oikian
domu,
προσῆλθον
proselthon
zbliżyli się [do]
αὐτῷ
auto
Niego
οἱ
hoi
τυφλοί,
tyfloi,
ślepi,
καὶ
kai
i
λέγει
legei
mówił
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Πιστεύετε
Pisteuete
Wierzycie,
ὅτι
hoti
że
δύναμαι
dynamai
jestem w stanie
τοῦτο
tuto
to
ποιῆσαι;
poiesai;
uczynić?
λέγουσιν
legusin
Mówią
αὐτῷ
auto
mu:
Ναί,
Nai,
Tak,
Κύριε.
Kyrie.
Panie.
ἥψατο
hepsato
dotknął
τῶν
ton
ὀφθαλμῶν
ofthalmon
oczu
αὐτῶν
auton
ich
λέγων
legon
mówiąc:
Κατὰ
Kata
Według
τὴν
ten
πίστιν
pistin
wiary
ὑμῶν
hymon
waszej
γενηθήτω
genetheto
niech stanie się 
ὑμῖν.
hymin.
wam.
ἠνεῴχθησαν
eneochthesan
otworzone zostały
αὐτῶν
auton
ich
οἱ
hoi
ὀφθαλμοί.
ofthalmoi.
oczy.
καὶ
kai
I
ἐνεβριμήθη
enebrimethe
surowo nakazał
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
λέγων
legon
mówiąc:
Ὁρᾶτε,
Horate,
Patrzcie,
μηδεὶς
medeis
nikt
γινωσκέτω.
ginosketo.
niech [nie] wie.
δὲ
de
Zaś
ἐξελθόντες
ekselthontes
wyszedłszy
διεφήμισαν
diefemisan
rozpowiedzieli30
αὐτὸν
auton
oni [to]31
ἐν
en
na
ὅλῃ
hole
całą
τῇ
te
γῇ
ge
ziemię
ἐκείνῃ.
ekeine.
ową.
 
Uwolnienie niemego
δὲ
de
zaś
ἐξερχομένων,
ekserchomenon,
wychodzili,
ἰδοὺ
idu
oto
προσήνεγκαν
prosenenkan
przyprowadzili32
αὐτῷ
auto
Mu
ἄνθρωπον
anthropon
człowieka
κωφὸν
kofon
niemego,
δαιμονιζόμενον.
daimonidzomenon.
opętanego.33
ἐκβληθέντος
ekblethentos
[gdy] wyrzucony został
τοῦ
tu
δαιμονίου
daimoniu
demon,
ἐλάλησεν
elalesen
przemówił
ho
κωφός.
kofos.
niemy.
καὶ
kai
I
ἐθαύμασαν
ethaumasan
podziwiały
οἱ
hoi
ὄχλοι
ochloi
tłumy
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Οὐδέποτε
Udepote
nigdy
ἐφάνη
efane