Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 11


 
Siódmy znak
Wskrzeszenie Łazarza
δέ
de
zaś
τις
tis
ktoś
ἀσθενῶν,
asthenon,
chory,
Λάζαρος
Ladzaros
Łazarz1
ἀπὸ
apo
z
Βηθανίας,
Bethanias,
Betanii,
ἐκ
ek
ze
τῆς
tes
κώμης
komes
wsi2
Μαρίας
Marias
Marii
καὶ
kai
i
Μάρθας
Marthas
Marty,
τῆς
tes
ἀδελφῆς
adelfes
siostry
αὐτῆς.
autes.
jej.
δὲ
de
zaś
Μαριὰμ
Mariam
Maria
he
ἀλείψασα
aleipsasa
[co] namaściła
τὸν
ton
Κύριον
Kyrion
Pana
μύρῳ
myro
olejkiem,
καὶ
kai
i
ἐκμάξασα
ekmaksasa
[co] wytarła
τοὺς
tus
πόδας
podas
stopy
αὐτοῦ
autu
Jego
ταῖς
tais
θριξὶν
thriksin
włosami
αὐτῆς,
autes,
jej,
ἧς
hes
której
ho
ἀδελφὸς
adelfos
brat
Λάζαρος
Ladzaros
Łazarz
ἠσθένει.
esthenei.
chorował.
οὖν
un
więc
αἱ
hai
ἀδελφαὶ
adelfai
siostry
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
Niego
λέγουσαι
legusai
mówiąc:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
ἴδε
ide
oto
ὃν
hon
którego
φιλεῖς
fileis
kochasz
ἀσθενεῖ.
asthenei.
choruje.
δὲ
de
zaś
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εἶπεν
eipen
powiedział:
Αὕτη
Haute
Ta
he
ἀσθένεια
astheneia
choroba
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
πρὸς
pros
ku
θάνατον
thanaton
śmierci,
ἀλλ’
all’
ale
ὑπὲρ
hyper
na
τῆς
tes
δόξης
dokses
chwałę
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ἵνα
hina
aby
δοξασθῇ
doksasthe
uwielbiony został
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
δι’
di’
przez
αὐτῆς.
autes.
nią.
δὲ
de
zaś
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
τὴν
ten
Μάρθαν
Marthan
Martę
καὶ
kai
i
τὴν
ten
ἀδελφὴν
adelfen
siostrę
αὐτῆς
autes
jej
καὶ
kai
i
τὸν
ton
Λάζαρον.
Ladzaron.
Łazarza.
οὖν
un
więc
ἤκουσεν
ekusen
usłyszał,
ὅτι
hoti
że
ἀσθενεῖ,
asthenei,
choruje,
τότε
tote
wtedy
μὲν
men
ἔμεινεν
emeinen
pozostał
ἐν
en
w
ho
którym
ἦν
en
był
τόπῳ
topo
miejscu
δύο
duo
dwa
ἡμέρας·
hemeras;
dni.
μετὰ
meta
po
τοῦτο
tuto
tem
λέγει
legei
mówi
τοῖς
tois
μαθηταῖς
mathetais
uczniom:
Ἄγωμεν
Agomen
Idźmy
εἰς
eis
do
τὴν
ten
Ἰουδαίαν
Iudaian
Judei
πάλιν.
palin.
znów.
αὐτῷ
auto
Mu
οἱ
hoi
μαθηταί
mathetai
uczniowie:
Ῥαββεί,
Rabbei,
Rabbi,
νῦν
nyn
dopiero co3
ἐζήτουν
edzetun
pragnęli
σε
se
Cię
λιθάσαι
lithasai
ukamienować
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι,
Iudaioi,
Judejczycy,
καὶ
kai
a
πάλιν
palin
znów
ὑπάγεις
hypageis
odchodzisz
ἐκεῖ;
ekei;
tam?
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Οὐχὶ
Uchi
Nie
δώδεκα
dodeka
dwanaście
ὧραί
horai
godzin
εἰσιν
eisin
jest4
τῆς
tes
ἡμέρας;
hemeras;
dnia?
ἐάν
ean
Jeśli
τις
tis
kto
περιπατῇ
peripate
chodziłby
ἐν
en
za
τῇ
te
ἡμέρᾳ,
hemera,
dnia,
οὐ
u
nie
προσκόπτει,
proskoptei,
potyka się,
ὅτι
hoti
gdyż
τὸ
to
φῶς
fos
światło
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
τούτου
tutu
tego
βλέπει·
blepei;
widzi.
δέ
de
zaś
τις
tis
περιπατῇ
peripate
chodziłby
ἐν
en
w
τῇ
te
νυκτί,
nykti,
nocy,
προσκόπτει,
proskoptei,
potyka się,
ὅτι
hoti
gdyż
τὸ
to
φῶς
fos
światło
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
ἐν
en
w
αὐτῷ.
auto.
nim.
εἶπεν,
eipen,
powiedział,
καὶ
kai
i
μετὰ
meta
po
τοῦτο
tuto
tem
λέγει
legei
mówi
αὐτοῖς
autois
im:
Λάζαρος
Ladzaros
Łazarz,
ho
φίλος
filos
przyjaciel
ἡμῶν
hemon
nasz
κεκοίμηται·
kekoimetai;
zasnął,
ἀλλὰ
alla
ale
πορεύομαι
poreuomai
idę,
ἵνα
hina
aby
ἐξυπνίσω
eksypniso
obudzić ze snu
αὐτόν.
auton.
go.
οὖν
un
więc
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
αὐτῷ
auto
Mu:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
εἰ
ei
jeśli
κεκοίμηται,
kekoimetai,
zasnął,
σωθήσεται.
sothesetai.
będzie uratowany.5
δὲ
de
zaś
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
περὶ
peri
o
τοῦ
tu
θανάτου
thanatu
śmierci
αὐτοῦ·
autu;
jego.
ἐκεῖνοι
ekeinoi
Owi
δὲ
de
zaś
ἔδοξαν
edoksan
uważali,
ὅτι
hoti
że
περὶ
peri
o
τῆς
tes
κοιμήσεως
koimeseos
zaśnięciu
τοῦ
tu
ὕπνου
hypnu
snem
λέγει.
legei.
mówi.
οὖν
un
więc
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
παρρησίᾳ
parresia
otwarcie:
Λάζαρος
Ladzaros
Łazarz
ἀπέθανεν,
apethanen,
umarł,
χαίρω
chairo
raduję się
δι’
di’
ze względu na
ὑμᾶς,
hymas,
was,
ἵνα
hina
aby
πιστεύσητε,
pisteusete,
uwierzylibyście,
ὅτι
hoti
że
οὐκ
uk
nie
ἤμην
emen
byłem
ἐκεῖ·
ekei;
tam.
ἀλλὰ
alla
Ale
ἄγωμεν
agomen
idźmy
πρὸς
pros
do
αὐτόν.
auton.
niego.
οὖν
un
więc
Θωμᾶς
Thomas
Tomasz
ho
λεγόμενος
legomenos
zwany
Δίδυμος
Didymos
Bliźniak
τοῖς
tois
συνμαθηταῖς
synmathetais
współuczniom:
Ἄγωμεν
Agomen
Idźmy
καὶ
kai
i
ἡμεῖς
hemeis
my,
ἵνα
hina
aby
ἀποθάνωμεν
apothanomen
umarlibyśmy
μετ’
met’
z
αὐτοῦ.
autu.
nim.
οὖν
un
więc
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εὗρεν
heuren
znalazł
αὐτὸν
auton
go
τέσσαρας
tessaras
cztery
ἤδη
ede
już
ἡμέρας
hemeras
dni
ἔχοντα
echonta
mającego
ἐν
en
w
τῷ
to
μνημείῳ.
mnemeio.
grobowcu.
δὲ
de
zaś
Βηθανία
Bethania
Betania
ἐγγὺς
engys
blisko
τῶν
ton
Ἱεροσολύμων
Hierosolymon
Jerozolimy
ὡς
hos
jak
ἀπὸ
apo
na
σταδίων
stadion
stadiów
δεκαπέντε.
dekapente.
piętnaście.
δὲ
de
zaś
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
Ἰουδαίων
Iudaion
Judejczyków
ἐληλύθεισαν
elelytheisan
przyszło
πρὸς
pros
do
τὴν
ten
Μάρθαν
Marthan
Marty
καὶ
kai
i
Μαριὰμ,
Mariam,
Marii,
ἵνα
hina
aby
παραμυθήσωνται
paramythesontai
pocieszyliby
αὐτὰς
autas
je
περὶ
peri
z powodu
τοῦ
tu
ἀδελφοῦ.
adelfu.
brata.
οὖν
un
Więc
Μάρθα
Martha
Marta
ὡς
hos
jak
ἤκουσεν
ekusen
usłyszał,
ὅτι
hoti
że
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἔρχεται,
erchetai,
przychodzi,
ὑπήντησεν
hypentesen
wyszła naprzeciw
αὐτῷ·
auto;
Mu.
Μαριὰμ
Mariam
Maria
δὲ
de
zaś
ἐν
en
w
τῷ
to
οἴκῳ
oiko
domu
ἐκαθέζετο.
ekathedzeto.
siedziała.
οὖν
un
więc
he
Μάρθα
Martha
Marta
πρὸς
pros
do
Ἰησοῦν
Iesun
Jezusa:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
εἰ
ei
jeśli
ἦς
es
byłbyś
ὧδε,
hode,
tutaj,
οὐκ
uk
nie
ἂν
an
ἀπέθανεν
apethanen
umarłby
ho
ἀδελφός
adelfos
brat
μου.
mu.
mój.
νῦν
nyn
teraz
οἶδα
oida
wiem,
ὅτι
hoti
że
ὅσα
hosa
jeśli
ἂν
an
αἰτήσῃ
aitese
poprosiłbyś
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga,
δώσει
dosei
da
σοι
soi
Ci
ho
Θεός.
Theos.
Bóg.
αὐτῇ
aute
jej
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἀναστήσεται
Anastesetai
Zmartwychwstanie6
ho
ἀδελφός
adelfos
brat
σου.
su.
twój.
αὐτῷ
auto
Mu
he
Μάρθα
Martha
Marta:
Οἶδα
Oida
Wiem,
ὅτι
hoti
że
ἀναστήσεται
anastesetai
zmartwychwstanie
ἐν
en
w
τῇ
te
ἀναστάσει
anastasei
zmartwychwstaniu
ἐν
en
w
τῇ
te
ἐσχάτῃ
eschate
ostatnim
ἡμέρᾳ.
hemera.
dniu.
 
Piąte "Ja jestem"
Zmartwychwstanie i życie
αὐτῇ
aute
jej
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἐγώ
Ego
JA
εἰμι
eimi
JESTEM
he
ἀνάστασις
anastasis
zmartwychwstanie
καὶ
kai
i
he
ζωή·
zoe;
życie.
ho
πιστεύων
pisteuon
Wierzący
εἰς
eis
we
ἐμὲ
eme
Mnie,
κἂν
kan
jeśli
ἀποθάνῃ
apothane
umarłby,
ζήσεται,
zesetai,
żyć będzie,
πᾶς
pas
każdy
ho
ζῶν
zon
żyjący
καὶ
kai
i
πιστεύων
pisteuon
wierzący
εἰς
eis
we
ἐμὲ
eme
Mnie
οὐ
u
nie
μὴ
me
ἀποθάνῃ
apothane
umrze
εἰς
eis
na
τὸν
ton
αἰῶνα·
aiona;
wiek.
πιστεύεις
pisteueis
Wierzysz
τοῦτο;
tuto;
temu?
αὐτῷ
auto
Mu:
Ναί,
Nai,
Tak
Κύριε·
Kyrie;
Panie,
ἐγὼ
ego
ja
πεπίστευκα
pepisteuka
uwierzyłam,
ὅτι
hoti
że
σὺ
sy
Ty
εἶ
ei
jesteś
ho
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec,
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ho
εἰς
eis
na
τὸν
ton
κόσμον
kosmon
świat
ἐρχόμενος.
erchomenos.
przychodzący.
τοῦτο
tuto
to
εἰποῦσα
eipusa
powiedziawszy
ἀπῆλθεν
apelthen
poszła
καὶ
kai
i
ἐφώνησεν
efonesen
zawołała
Μαριὰμ
Mariam
Marię
τὴν
ten
ἀδελφὴν
adelfen
siostrę
αὐτῆς
autes
jej
λάθρᾳ
lathra
potajemnie
εἰποῦσα
eipusa
powiedziawszy:
Ho
Διδάσκαλος
Didaskalos
Nauczyciel
πάρεστιν
parestin
obecny
καὶ
kai
i
φωνεῖ
fonei
woła
σε.
se.
cię.
δὲ
de
zaś
ὡς
hos
jak
ἤκουσεν,
ekusen,
usłyszała,
ἐγείρεται
egeiretai
podniosła się
ταχὺ
tachy
szybko
καὶ
kai
i
ἤρχετο
ercheto
przychodzi
πρὸς
pros
do
αὐτόν·
auton;
Niego.
δὲ
de
zaś
ἐληλύθει
elelythei
przyszedł
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εἰς
eis
do
τὴν
ten
κώμην,
komen,
wsi,
ἀλλ’
all’
ale
ἦν
en
był
ἔτι
eti
jeszcze
ἐν
en
na
τῷ
to
τόπῳ
topo
miejscu,
ὅπου
hopu
gdzie
ὑπήντησεν
hypentesen
wyszła naprzeciw
αὐτῷ
auto
Mu
he
Μάρθα.
Martha.
Marta.
οὖν
un
Więc
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy
οἱ
hoi
ὄντες
ontes
będący
μετ’
met’
z
αὐτῆς
autes
nią
ἐν
en
w
τῇ
te
οἰκίᾳ
oikia
domu
καὶ
kai
i
παραμυθούμενοι
paramythumenoi
pocieszający
αὐτήν,
auten,
ją,
ἰδόντες
idontes
zobaczywszy
τὴν
ten
Μαριὰμ
Mariam
Marię,
ὅτι
hoti
że
ταχέως
tacheos
szybko
ἀνέστη
aneste
wstała
καὶ
kai
i
ἐξῆλθεν,
ekselthen,
odeszła,
ἠκολούθησαν
ekoluthesan
zaczęli towarzyszyć
αὐτῇ,
aute,
jej,
δόξαντες
doksantes
myśląc,
ὅτι
hoti
że
ὑπάγει
hypagei
odchodzi
εἰς
eis
do
τὸ
to
μνημεῖον
mnemeion
grobowca,
ἵνα
hina
aby
κλαύσῃ
klause
zapłakałaby
ἐκεῖ.
ekei.
tam.
οὖν
un
Więc
Μαριὰμ
Mariam
Maria,
ὡς
hos
jak
ἦλθεν
elthen
przyszła,
ὅπου
hopu
gdzie
ἦν
en
był
Ἰησοῦς,
Iesus,
Jezus,
ἰδοῦσα
idusa
zobaczywszy
αὐτὸν
auton
Go,
ἔπεσεν
epesen
upadła
αὐτοῦ
autu
Mu
πρὸς
pros
do
τοὺς
tus
πόδας,
podas,
stóp,
λέγουσα
legusa
mówiąc
αὐτῷ
auto
Mu:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
εἰ
ei
jeśli
ἦς
es
byłbyś
ὧδε,
hode,
tutaj,
οὐκ
uk
nie
ἄν
an
μου
mu
mój
ἀπέθανεν
apethanen
umarłby
ho
ἀδελφός.
adelfos.
brat.
οὖν
un
więc
ὡς
hos
jak
εἶδεν
eiden
zobaczył
αὐτὴν
auten
κλαίουσαν
klaiusan
płaczącą
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
συνελθόντας
synelthontas
przychodzących
αὐτῇ
aute
tych
Ἰουδαίους
Iudaius
Judejczyków
κλαίοντας,
klaiontas,
płaczących,
ἐνεβριμήσατο
enebrimesato
wzburzył się
τῷ
to
[w]
πνεύματι
pneumati
duchu7
καὶ
kai
i
ἐτάραξεν
etaraksen
poruszył
ἑαυτόν,
heauton,
się w sobie,8
εἶπεν
eipen
powiedział:
Ποῦ
Pu
Gdzie
τεθείκατε
tetheikate
położyliście
αὐτόν;
auton;
go?
λέγουσιν
legusin
Mówią
αὐτῷ
auto
Mu:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
ἔρχου
erchu
przyjdź
καὶ
kai
i
ἴδε.
ide.
zobacz.
ho
Ἰησοῦς.
Iesus.
Jezus.
οὖν
un
więc