Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 3


 
Konieczność nowego narodzenia
δὲ
de
zaś
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
ἐκ
ek
τῶν
ton
Φαρισαίων,
Farisaion,
faryzeuszy,
Νικόδημος
Nikodemos
Nikodem
ὄνομα
onoma
[na] imię
αὐτῷ,
auto,
mu,
ἄρχων
archon
przełożony1
τῶν
ton
Ἰουδαίων·
Iudaion;
Judejczyków.
ἦλθεν
elthen
przyszedł
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
Niego
νυκτὸς
nyktos
nocą
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
Mu:
Ῥαββεί,
Rabbei,
Rabbi,
οἴδαμεν
oidamen
wiemy,
ὅτι
hoti
że
ἀπὸ
apo
od
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐλήλυθας
elelythas
przyszedłeś [jako]
διδάσκαλος·
didaskalos;
Nauczyciel.
οὐδεὶς
udeis
Nikt
γὰρ
gar
bowiem
δύναται
dynatai
[nie] może
ταῦτα
tauta
tych
τὰ
ta
σημεῖα
semeia
znaków
ποιεῖν
poiein
czynić,
ha
[które]
σὺ
sy
Ty
ποιεῖς,
poieis,
czynisz
ἐὰν
ean
jeśli
μὴ
me
nie
e
byłby
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
μετ’
met’
z
αὐτοῦ.
autu.
Nim.
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
mu:
Ἀμὴν
Amen
Amen,
ἀμὴν
amen
Amen
λέγω
lego
mówię
σοι,
soi,
ci,
ἐὰν
ean
jeśli
μή
me
nie
τις
tis
ktoś
γεννηθῇ
gennethe
zrodzony zostałby
ἄνωθεν,
anothen,
z góry,
οὐ
u
nie
δύναται
dynatai
może
ἰδεῖν
idein
zobaczyć
τὴν
ten
βασιλείαν
basileian
Królestwa
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
Niego
ho
Νικόδημος
Nikodemos
Nikodem:
Πῶς
Pos
Jak
δύναται
dynatai
może
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
γεννηθῆναι
gennethenai
zostać zrodzonym,
γέρων
geron
starcem
ὤν;
on;
będąc?
μὴ
me
Nie
δύναται
dynatai
może [on przecież]
εἰς
eis
do
τὴν
ten
κοιλίαν
koilian
łona
τῆς
tes
μητρὸς
metros
matki
αὐτοῦ
autu
jego
δεύτερον
deuteron
drugi raz
εἰσελθεῖν
eiselthein
wejść
καὶ
kai
i
γεννηθῆναι;
gennethenai;
zostać zrodzonym?
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἀμὴν
Amen
Amen
ἀμὴν
amen
Amen
λέγω
lego
mówię
σοι,
soi,
ci,
ἐὰν
ean
jeśli
μή
me
nie
τις
tis
kto
γεννηθῇ
gennethe
zostałby urodzony
ἐξ
eks
z
ὕδατος
hydatos
wody
καὶ
kai
i
Πνεύματος,
Pneumatos,
Ducha,
οὐ
u
nie
δύναται
dynatai
może
εἰσελθεῖν
eiselthein
wejść
εἰς
eis
do
τὴν
ten
βασιλείαν
basileian
Królestwa
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
γεγεννημένον
gegennemenon
Zrodzone
ἐκ
ek
τῆς
tes
σαρκὸς
sarkos
ciała,
σάρξ
sarks
ciałem
ἐστιν,
estin,
jest,
καὶ
kai
i
τὸ
to
γεγεννημένον
gegennemenon
zrodzone
ἐκ
ek
τοῦ
tu
Πνεύματος
Pneumatos
Ducha,
πνεῦμά
pneuma
duchem
ἐστιν.
estin.
jest.
θαυμάσῃς
thaumases
dziw się,
ὅτι
hoti
że
εἶπόν
eipon
powiedziałem
σοι
soi
ci:
Δεῖ
Dei
Trzeba
ὑμᾶς
hymas
wam
γεννηθῆναι
gennethenai
zostać zrodzonym
ἄνωθεν.
anothen.
z góry.
πνεῦμα
pneuma
Duch
ὅπου
hopu
gdzie
θέλει
thelei
chce
πνεῖ,
pnei,
wieje,
καὶ
kai
i
τὴν
ten
φωνὴν
fonen
odgłos
αὐτοῦ
autu
jego
ἀκούεις,
akueis,
słyszysz,
ἀλλ’
all’
ale
οὐκ
uk
nie
οἶδας
oidas
wiesz
πόθεν
pothen
skąd
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
καὶ
kai
i
ποῦ
pu
gdzie
ὑπάγει·
hypagei;
odchodzi.
οὕτως
hutos
Tak
ἐστὶν
estin
jest
πᾶς
pas
każdy
ho
γεγεννημένος
gegennemenos
zrodzony
ἐκ
ek
τοῦ
tu
Πνεύματος.
Pneumatos.
Ducha.
Νικόδημος
Nikodemos
Nikodem
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
Mu:
Πῶς
Pos
Jak
δύναται
dynatai
może
ταῦτα
tauta
to
γενέσθαι;
genesthai;
stać się?
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
mu:
Σὺ
Sy
Ty
εἶ
ei
jesteś
ho
διδάσκαλος
didaskalos
nauczyciel
τοῦ
tu
Ἰσραὴλ
Israel
Izraela
καὶ
kai
i
ταῦτα
tauta
tego
οὐ
u
nie
γινώσκεις;
ginoskeis;
wiesz?
ἀμὴν
amen
Amen
λέγω
lego
mówię
σοι
soi
ci,
ὅτι
hoti
że
ho
[co]
οἴδαμεν
oidamen
wiemy
λαλοῦμεν
lalumen
mówimy
καὶ
kai
i
ho
[co]
ἑωράκαμεν
heorakamen
zobaczyliśmy
μαρτυροῦμεν,
martyrumen,
świadczymy,
καὶ
kai
i
τὴν
ten
μαρτυρίαν
martyrian
świadectwa
ἡμῶν
hemon
naszego
οὐ
u
nie
λαμβάνετε.
lambanete.
przyjmujcie.
τὰ
ta
ἐπίγεια
epigeia
ziemskie2
εἶπον
eipon
powiedziałem
ὑμῖν
hymin
wam
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
πιστεύετε,
pisteuete,
wierzycie,
πῶς
pos
jak
ἐὰν
ean
jeśli
εἴπω
eipo
powiem
ὑμῖν
hymin
wam
τὰ
ta
ἐπουράνια
epurania
niebiańskie
πιστεύσετε;
pisteusete;
uwierzycie?
οὐδεὶς
udeis
nikt nie
ἀναβέβηκεν
anabebeken
wstępuje
εἰς
eis
na
τὸν
ton
οὐρανὸν
uranon
niebiosa
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
ho
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
καταβάς,
katabas,
który zszedłby,
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
ἀνθρώπου.
anthropu.
człowieka,
καθὼς
kathos
jak
Μωϋσῆς
Moyses
Mojżesz
ὕψωσεν
hypsosen
wywyższył
τὸν
ton
ὄφιν
ofin
węża
ἐν
en
na
τῇ
te
ἐρήμῳ,
eremo,
pustyni,
οὕτως
hutos
tak
ὑψωθῆναι
hypsothenai
zostać wywyższonym
δεῖ
dei
trzeba
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Synowi
τοῦ
tu
ἀνθρώπου,
anthropu,
człowieka,
πᾶς
pas
każdy
ho
πιστεύων
pisteuon
wierzący
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
Niego
ἔχῃ
eche
miał
ζωὴν
zoen
życie
αἰώνιον.
aionion.
wieczne.
 
Życie — dla wierzących
γὰρ
gar
bowiem
ἠγάπησεν
egapesen
ukochał
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
τὸν
ton
κόσμον,
kosmon,
świat,
ὥστε
hoste
więc
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Syna
τὸν
ton
μονογενῆ
monogene
jednorodzonego
ἔδωκεν,
edoken,
dał,
ἵνα
hina
aby
πᾶς
pas
każdy
ho
πιστεύων
pisteuon
wierzący
εἰς
eis
w
αὐτὸν
auton
Niego
μὴ
me
nie
ἀπόληται
apoletai
zginął,
ἀλλ’
all’
ale
ἔχῃ
eche
miał
ζωὴν
zoen
życie
αἰώνιον.
aionion.
wieczne.
γὰρ
gar
bowiem
ἀπέστειλεν
apesteilen
wysłał
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Syna
εἰς
eis
na
τὸν
ton
κόσμον
kosmon
świat,
ἵνα
hina
aby
κρίνῃ
krine
sądziłby
τὸν
ton
κόσμον,
kosmon,
świat,
ἀλλ’
all’
ale
ἵνα
hina
aby
σωθῇ
sothe
zostałaby ocalony
ho
κόσμος
kosmos
świat
δι’
di’
przez
αὐτοῦ.
autu.
Niego.
πιστεύων
pisteuon
Wierzący
εἰς
eis
w
αὐτὸν
auton
Niego
οὐ
u
nie
κρίνεται·
krinetai;
jest sądzony.
ho
μὴ
me
Nie
πιστεύων
pisteuon
wierzący
ἤδη
ede
już
κέκριται,
kekritai,
jest osądzony,
ὅτι
hoti
że
μὴ
me
nie
πεπίστευκεν
pepisteuken
uwierzył
εἰς
eis
w
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
τοῦ
tu
μονογενοῦς
monogenus
jednorodzonego
Υἱοῦ
Hyiu
Syna
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
δέ
de
zaś
ἐστιν
estin
jest
he
ten
κρίσις,
krisis,
sąd,3
ὅτι
hoti
że
τὸ
to
φῶς
fos
światło
ἐλήλυθεν
elelythen
przyszło
εἰς
eis
na
τὸν
ton
κόσμον
kosmon
świat
καὶ
kai
i
ἠγάπησαν
egapesan
umiłowali
οἱ
hoi
ci
ἄνθρωποι
anthropoi
ludzie
μᾶλλον
mallon
więcej
τὸ
to
σκότος
skotos
ciemność
e
niż
τὸ
to
φῶς·
fos;
światło,
ἦν
en
były
γὰρ
gar
bowiem
αὐτῶν
auton
ich
πονηρὰ
ponera
złe
τὰ
ta
ἔργα.
erga.
dzieła.
γὰρ
gar
bowiem
ho
φαῦλα
faula
źle
πράσσων
prasson
robiący
μισεῖ
misei
nienawidzi
τὸ
to
φῶς
fos
światła
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
πρὸς
pros
do
τὸ
to
φῶς,
fos,
światła,
ἵνα
hina
aby
μὴ
me
nie
ἐλεγχθῇ
elenchthe
zostałyby obnażone
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
αὐτοῦ·
autu;
jego.
δὲ
de
Zaś
ποιῶν
poion
czyniący
τὴν
ten
ἀλήθειαν
aletheian
prawdę
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
πρὸς
pros
do
τὸ
to
φῶς,
fos,
światła,
ἵνα
hina
aby
φανερωθῇ
fanerothe
uwidoczniły się
αὐτοῦ
autu
jego
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła,
ὅτι
hoti
że
ἐν
en
w
Θεῷ
Theo
Bogu
ἐστιν
estin
jest
εἰργασμένα.
eirgazmena.
dokonane.
 
Chrzest w kręgu Jezusa i Jana Chrzciciela
ταῦτα
tauta
tym
ἦλθεν
elthen
przyszedł
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
αὐτοῦ
autu
Jego
εἰς
eis
do
τὴν
ten
Ἰουδαίαν
Iudaian
Judei
γῆν,
gen,
ziemi
καὶ
kai
i
ἐκεῖ
ekei
tam
διέτριβεν
dietriben
przebywał
μετ’
met’
z
αὐτῶν
auton
nimi
καὶ
kai
i
ἐβάπτιζεν.
ebaptidzen.
zanurzał.
δὲ
de
zaś
καὶ
kai
i
Ἰωάνης
Ioanes
Jan
βαπτίζων
baptidzon
zanurzając
ἐν
en
w
Αἰνὼν
Ainon
Ainon
ἐγγὺς
engys
blisko
τοῦ
tu
Σαλείμ,
Saleim,
Salem,
ὅτι
hoti
gdyż
ὕδατα
hydata
wody
πολλὰ
polla
wiele
ἦν
en
było
ἐκεῖ,
ekei,
tam,
καὶ
kai
i
παρεγίνοντο
pareginonto
przychodzili
καὶ
kai
i
ἐβαπτίζοντο·
ebaptidzonto;
byli zanurzani.
γὰρ
gar
bowiem
ἦν
en
był
βεβλημένος
beblemenos
wrzucony
εἰς
eis
do
τὴν
ten
φυλακὴν
fylaken
więzienia
Ἰωάνης.
Ioanes.
Jan.
 
Wyznanie Jana Chrzciciela o sobie i o Jezusie
οὖν
un
więc
ζήτησις
zetesis
kontrowersja
ἐκ
ek
τῶν
ton
μαθητῶν
matheton
uczniami
Ἰωάνου
Ioanu
Jana
μετὰ
meta
a
Ἰουδαίου
Iudaiu
Judejczykami
περὶ
peri
o
καθαρισμοῦ.
katharismu.
oczyszczanie [się].
ἦλθον
elthon
przyszli
πρὸς
pros
do
τὸν
ton
Ἰωάνην
Ioanen
Jana
καὶ
kai
i
εἶπαν
eipan
powiedzieli
αὐτῷ
auto
mu:
Ῥαββεί,
Rabbei,
Rabbi,
ὃς
hos
ten, [który]
ἦν
en
był
μετὰ
meta
z
σοῦ
su
tobą
πέραν
peran
po drugiej stronie
τοῦ
tu
Ἰορδάνου,
Iordanu,
Jordanu,
ho
któremu
σὺ
sy
ty
μεμαρτύρηκας,
memartyrekas,
zaświadczyłeś,
ἴδε
ide
otóż
οὗτος
hutos
ten
βαπτίζει
baptidzei
zanurza
καὶ
kai
i
πάντες
pantes
wszyscy
ἔρχονται
erchontai
przychodzą
πρὸς
pros
do
αὐτόν.
auton.
Niego.
Ἰωάνης
Ioanes
Jan
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział:
Οὐ
U
Nie
δύναται
dynatai
może
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
λαμβάνειν
lambanein
wziąć
οὐδὲν
uden
nic
ἐὰν
ean
jeśli
μὴ
me
nie
e
będzie
δεδομένον
dedomenon
dane
αὐτῷ
auto
mu
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ.
uranu.
nieba.
ὑμεῖς
hymeis
wy
μοι
moi
mi
μαρτυρεῖτε
martyreite
świadczycie,
ὅτι
hoti
że
εἶπον
eipon
powiedziałem:
Οὐκ
Uk
Nie
εἰμὶ
eimi
jestem
ἐγὼ
ego
ja
ho
Χριστός,
Christos,
Pomazańcem,
ἀλλ’
all’
ale,
ὅτι
hoti
że
Ἀπεσταλμένος
Apestalmenos
Wysłanym
εἰμὶ
eimi
jestem
ἔμπροσθεν
emprosthen
przed
ἐκείνου.
ekeinu.
Owego.
ἔχων
echon
Mający
τὴν
ten
νύμφην
nymfen
pannę młodą
νυμφίος
nymfios
panem młodym
ἐστίν·
estin;
jest,
ho
δὲ
de
zaś
φίλος
filos
przyjaciel
τοῦ
tu
νυμφίου
nymfiu
pana młodego
ho
ἑστηκὼς
hestekos
stojący
καὶ
kai
i
ἀκούων
akuon
słuchający
αὐτοῦ,
autu,
jego,
χαρᾷ
chara
radością
χαίρει
chairei
raduje się
διὰ
dia
z
τὴν
ten
φωνὴν
fonen
głosu
τοῦ
tu
νυμφίου.
nymfiu.
pana młodego.
αὕτη
haute
Ta
οὖν
un
więc
he
χαρὰ
chara
radość
he
ἐμὴ
eme
moja
πεπλήρωται.
peplerotai.
jest wypełniona.
δεῖ
dei
trzeba
αὐξάνειν,
auksanein,
rosnąć,
ἐμὲ
eme
mnie
δὲ
de
zaś
ἐλαττοῦσθαι.
elattusthai.
stawać się mniejszym.
 
Bóg Ojciec, Syn Boży i dar życia wiecznego
ἄνωθεν
anothen
Z góry
ἐρχόμενος
erchomenos
przychodzący
ἐπάνω
epano
ponad
πάντων
panton
wszystkimi
ἐστίν·
estin;
jest.
ho
ὢν
on
Będący
ἐκ
ek
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi,
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
ἐστιν
estin
jest
καὶ
kai
i
ἐκ
ek
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
λαλεῖ.
lalei.
mówi.4
ho
ἐκ
ek
Z
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
ἐρχόμενος
erchomenos
przychodzący
ἐπάνω
epano
[ponad
πάντων
panton
wszystkimi
ἐστίν·
estin;
jest].5