Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 5


 
Trzeci znak
Uzdrowienie w szabat
ταῦτα
tauta
tych
ἦν
en
było
ἑορτὴ
heorte
święto
τῶν
ton
Ἰουδαίων,
Iudaion,
Judejczyków,
καὶ
kai
i
ἀνέβη
anebe
wszedł
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εἰς
eis
do
Ἱεροσόλυμα.
Hierosolyma.
Jerozolimy.
δὲ
de
zaś
ἐν
en
w
τοῖς
tois
Ἱεροσολύμοις
Hierosolymois
Jerozolimie
ἐπὶ
epi
przy
τῇ
te
προβατικῇ
probatike
[bramie] owczej
κολυμβήθρα,
kolymbethra,
basen,1
he
ἐπιλεγομένη
epilegomene
który jest zwany
Ἑβραϊστὶ
Hebraisti
[po] hebrajsku
Βηθζαθά,
Bethdzatha,
Betezda,2
πέντε
pente
pięć
στοὰς
stoas
kolumnad3
ἔχουσα.
echusa.
mający.
ταύταις
tautais
tychże
κατέκειτο
katekeito
leżało
πλῆθος
plethos
mnóstwo
τῶν
ton
ἀσθενούντων,
asthenunton,
chorych,
τυφλῶν,
tyflon,
niewidomych,
χωλῶν,
cholon,
kulawych,
ξηρῶν[,
kseron[,
uschłych,4
ἐκδεχομένων
ekdechomenon
[czekających
τὴν
ten
τοῦ
tu
ὕδατος
hydatos
wód
κίνησιν.
kinesin.
poruszenie].5
γὰρ
gar
bowiem
κατὰ
kata
według
καιρὸν
kairon
pory
κατέβαινεν
katebainen
schodził
ἐν
en
do
τῇ
te
κολυμβήθρᾳ
kolymbethra
basenu6
καὶ
kai
i
ἐτάρασσε
etarasse
poruszał
τὸ
to
ὕδωρ·
hydor;
wodę;
ho
οὖν
un
więc
πρῶτος
protos
pierwszy
ἐμβὰς
embas
wszedłszy
μετὰ
meta
po
τὴν
ten
ταραχὴν
tarachen
poruszeniu się
τοῦ
tu
ὕδατος
hydatos
wody,
ὑγιὴς
hygies
zdrowy
ἐγίνετο,
egineto,
stawał się,
ho
którą
δήποτε
depote
kolwiek
κατείχετο
kateicheto
był złożony
νοσήματι].
nosemati].
chorobą].7
δέ
de
zaś
τις
tis
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
ἐκεῖ
ekei
tam
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
καὶ
kai
i
ὀκτὼ
okto
osiem
ἔτη
ete
lat
ἔχων
echon
mający
ἐν
en
w
τῇ
te
ἀσθενείᾳ
astheneia
niemocy
αὐτοῦ·
autu;
jego;
ἰδὼν
idon
zobaczył
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
κατακείμενον,
katakeimenon,
leżącego,
καὶ
kai
i
γνοὺς
gnus
poznawszy,
ὅτι
hoti
że
πολὺν
polyn
długi
ἤδη
ede
już
χρόνον
chronon
czas
ἔχει,
echei,
ma,
λέγει
legei
mówi
αὐτῷ
auto
mu:
Θέλεις
Theleis
Chcesz
ὑγιὴς
hygies
zdrowy
γενέσθαι;
genesthai;
stać się?
αὐτῷ
auto
Mu
ho
ἀσθενῶν
asthenon
chory:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
ἄνθρωπον
anthropon
człowieka
οὐκ
uk
nie
ἔχω,
echo,
mam,
ἵνα
hina
aby
ὅταν
hotan
kiedy
ταραχθῇ
tarachthe
po poruszeniu
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
wody
βάλῃ
bale
rzuciłby
με
me
mnie
εἰς
eis
do
τὴν
ten
κολυμβήθραν·
kolymbethran;
basenu;8
ἐν
en
w
ho
[czasie] którym
δὲ
de
zaś
ἔρχομαι
erchomai
przychodzę
ἐγὼ,
ego,
ja,
ἄλλος
allos
inny
πρὸ
pro
przede
ἐμοῦ
emu
mną
καταβαίνει.
katabainei.
schodzi.
αὐτῷ
auto
mu
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἔγειρε
Egeire
Powstań,
ἆρον
aron
podnieś
τὸν
ton
κράβαττόν
krabatton
matę
σου
su
twą
καὶ
kai
i
περιπάτει.
peripatei.
chodź.
εὐθέως
eutheos
natychmiast
ἐγένετο
egeneto
stał się
ὑγιὴς
hygies
zdrowy
ho
[ten]
ἄνθρωπος,
anthropos,
człowiek,
καὶ
kai
i
ἦρεν
eren
podniósł
τὸν
ton
κράβαττον
krabatton
matę
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
περιεπάτει.
periepatei.
chodził.
Ἦν
En
Był
δὲ
de
zaś
σάββατον
sabbaton
szabat
ἐν
en
w
ἐκείνῃ
ekeine
owy
τῇ
te
ἡμέρᾳ.
hemera.
dzień.
οὖν
un
więc
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy
τῷ
to
τεθεραπευμένῳ
tetherapeumeno
uleczonemu:
Σάββατόν
Sabbaton
Szabat
ἐστιν,
estin,
jest,
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἔξεστίν
eksestin
zgodne z prawem
σοι
soi
ci
ἆραι
arai
dźwigać9
τὸν
ton
κράβαττον.
krabatton.
matę.
δὲ
de
zaś
ἀπεκρίθη
apekrithe
odpowiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Ho
ποιήσας
poiesas
uczyniwszy
με
me
mnie
ὑγιῆ,
hygie,
zdrowym,
ἐκεῖνός
ekeinos
Ów
μοι
moi
mi
εἶπεν
eipen
powiedział:
Ἆρον
Aron
Podnieś
τὸν
ton
κράβαττόν
krabatton
matę
σου
su
twą
καὶ
kai
i
περιπάτει.
peripatei.
chodź.
αὐτόν
auton
go:
Τίς
Tis
Kto
ἐστιν
estin
jest
ho
[Ten]
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek,
ho
co
εἰπών
eipon
powiedział
σοι
soi
ci:
Ἆρον
Aron
Podnieś
καὶ
kai
i
περιπάτει;
peripatei;
chodź?
δὲ
de
Zaś
ἰαθεὶς
iatheis
uleczony
οὐκ
uk
nie
ᾔδει
edei
wiedział,
τίς
tis
kto
ἐστιν·
estin;
jest,
ho
γὰρ
gar
bowiem
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἐξένευσεν
ekseneusen
oddalił się
ὄχλου
ochlu
[od] tłumu
ὄντος
ontos
będącego
ἐν
en
w
τῷ
to
[tym]
τόπῳ.
topo.
miejscu.
ταῦτα
tauta
tem
εὑρίσκει
heuriskei
znajduje
αὐτὸν
auton
go
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἐν
en
w
τῷ
to
ἱερῷ
hiero
świątyni
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
mu:
Ἴδε
Ide
Oto
ὑγιὴς
hygies
zdrowy
γέγονας·
gegonas;
stałeś się;
μηκέτι
meketi
już nie
ἁμάρτανε,
hamartane,
grzesz,
ἵνα
hina
aby
μὴ
me
nie
χεῖρόν
cheiron
gorsze
σοί
soi
tobie
τι
ti
coś
γένηται.
genetai.
stało się.
ho
[ten]
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
τοῖς
tois
Ἰουδαίοις
Iudaiois
Judejczykom,
ὅτι
hoti
że
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἐστιν
estin
jest
ho
[Tym],
ποιήσας
poiesas
który uczynił
αὐτὸν
auton
go
ὑγιῆ.
hygie.
zdrowym.
διὰ
dia
przez
τοῦτο
tuto
to
ἐδίωκον
ediokon
prześladowali
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy
τὸν
ton
Ἰησοῦν,
Iesun,
Jezusa,
ὅτι
hoti
że
ταῦτα
tauta
te [rzeczy]
ἐποίει
epoiei
czynił
ἐν
en
w
σαββάτῳ.
sabbato.
szabat.
δὲ
de
zaś
ἀπεκρίνατο
apekrinato
odpowiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Ho
Πατήρ
Pater
Ojciec
μου
mu
Mój
ἕως
heos
aż do
ἄρτι
arti
teraz
ἐργάζεται,
ergadzetai,
działa,
κἀγὼ
kago
i Ja
ἐργάζομαι·
ergadzomai;
działam.
τοῦτο
tuto
to
οὖν
un
więc
μᾶλλον
mallon
więcej
ἐζήτουν
edzetun
szukali
αὐτὸν
auton
Go
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy
ἀποκτεῖναι,
apokteinai,
[by] zabić,
ὅτι
hoti
gdyż
οὐ
u
nie
μόνον
monon
tylko
ἔλυεν
elyen
rozluźnił [więzy]10
τὸ
to
σάββατον,
sabbaton,
szabatu,
ἀλλὰ
alla
ale
καὶ
kai
i
Πατέρα
Patera
Ojcem
ἴδιον
idion
Jego
ἔλεγεν
elegen
nazywał
τὸν
ton
Θεόν,
Theon,
Boga,
ἴσον
ison
równym
ἑαυτὸν
heauton
siebie
ποιῶν
poion
czyniąc
τῷ
to
Θεῷ.
Theo.
Boga.11
 
Dzieła Ojca w dziełach Syna
οὖν
un
więc
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
ἔλεγεν
elegen
mówił
αὐτοῖς
autois
im:
Ἀμὴν
Amen
Amen,
ἀμὴν
amen
amen,
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam,
οὐ
u
nie
δύναται
dynatai
może
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
ποιεῖν
poiein
uczynić
ἀφ’
af’
od
ἑαυτοῦ
heautu
siebie
οὐδὲν,
uden,
nic,
ἂν
an
jeśli
μή
me
nie
τι
ti
coś
βλέπῃ
blepe
widziałby
τὸν
ton
Πατέρα
Patera
Ojca
ποιοῦντα·
poiunta;
czyniącego.
ha
Co
γὰρ
gar
bowiem
ἂν
an
ἐκεῖνος
ekeinos
Ów
ποιῇ,
poie,
wykonywałby,
ταῦτα
tauta
te
καὶ
kai
i
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
ὁμοίως
homoios
podobnie
ποιεῖ.
poiei.
czyni,
γὰρ
gar
bowiem
Πατὴρ
Pater
Ojciec
φιλεῖ
filei
kocha
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Syna
καὶ
kai
i
πάντα
panta
wszystko
δείκνυσιν
deiknysin
pokazuje
αὐτῷ
auto
Mu
ha
co
αὐτὸς
autos
Sam
ποιεῖ,
poiei,
czyni,
καὶ
kai
i
μείζονα
meidzona
większe
τούτων
tuton
[od] tych
δείξει
deiksei
pokaże
αὐτῷ
auto
Mu
ἔργα,
erga,
dzieła,
ἵνα
hina
abyście
ὑμεῖς
hymeis
wy
θαυμάζητε.
thaumadzete.
podziwiali.
γὰρ
gar
bowiem
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ἐγείρει
egeirei
wzbudza
τοὺς
tus
νεκροὺς
nekrus
martwym
καὶ
kai
i
ζωοποιεῖ,
zoopoiei,
przywraca życie,
οὕτως
hutos
tak
καὶ
kai
i
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn,
οὓς
hus
którym
θέλει
thelei
chce,
ζωοποιεῖ.
zoopoiei.
przywraca życie.
γὰρ
gar
bowiem
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
κρίνει
krinei
sądzi
οὐδένα,
udena,
nikogo,
ἀλλὰ
alla
ale
τὴν
ten
κρίσιν
krisin
sąd
πᾶσαν
pasan
wszelki
δέδωκεν
dedoken
dał
τῷ
to
Υἱῷ,
Hyio,
Synowi,
πάντες
pantes
wszyscy
τιμῶσι
timosi
czcili12
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Syna
καθὼς
kathos
jak
τιμῶσι
timosi
czczą
τὸν
ton
Πατέρα.
Patera.
Ojca.
ho
[Kto]
μὴ
me
nie
τιμῶν
timon
czci
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Syna
οὐ
u
nie
τιμᾷ
tima
czci
τὸν
ton
Πατέρα
Patera
Ojca
τὸν
ton
πέμψαντα
pempsanta
posyłającego
αὐτόν.
auton.
Go.
 
Życie wieczne: owoc ufania Słowu Boga
ἀμὴν
amen
amen,
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν
hymin
wam,
ὅτι
hoti
że
ho
τὸν
ton
λόγον
logon
słowa
μου
mu
Mego
ἀκούων
akuon
słuchający
καὶ
kai
i
πιστεύων
pisteuon
wierzący
τῷ
to
[Temu]
πέμψαντί
pempsanti
posyłającemu
με
me
Mnie,
ἔχει
echei
ma
ζωὴν
zoen
życie
αἰώνιον,
aionion,
wieczne,
καὶ
kai
a
εἰς
eis
na
κρίσιν
krisin
sąd
οὐκ
uk
nie
ἔρχεται
erchetai
przychodzi,
ἀλλὰ
alla
ale
μεταβέβηκεν
metabebeken
przeszedł
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
θανάτου
thanatu
śmierci
εἰς
eis
do
τὴν
ten
ζωήν.
zoen.
życia.
ἀμὴν
amen
amen,
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν
hymin
wam,
ὅτι
hoti
że
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
ὥρα
hora
godzina
καὶ
kai
i
νῦν
nyn
teraz
ἐστιν
estin
jest,
ὅτε
hote
gdy
οἱ
hoi
νεκροὶ
nekroi
martwi,
ἀκούσουσιν
akususin
usłyszą
τῆς
tes
φωνῆς
fones
głos
τοῦ
tu
Υἱοῦ
Hyiu
Syna
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga,
καὶ
kai
a
οἱ
hoi
ἀκούσαντες
akusantes
usłyszawszy
ζήσουσιν.
zesusin.
ożyją.
γὰρ
gar
bowiem
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ἔχει
echei
ma
ζωὴν
zoen
życie
ἐν
en
w
ἑαυτῷ,
heauto,
sobie,
οὕτως
hutos
tak
καὶ
kai
i
τῷ
to
Υἱῷ
Hyio
Synowi
ἔδωκεν
edoken
dał
ζωὴν
zoen
życie
ἔχειν
echein
mieć
ἐν
en
w
ἑαυτῷ.
heauto.
sobie.
ἐξουσίαν
eksusian
władzę
ἔδωκεν
edoken
dał
αὐτῷ
auto
Mu
κρίσιν
krisin
sąd
ποιεῖν,
poiein,
uczynić,
ὅτι
hoti
gdyż
Υἱὸς
Hyios
Synem
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
ἐστίν.
estin.
jest.
θαυμάζετε
thaumadzete
dziwcie się
τοῦτο,
tuto,
temu,
ὅτι
hoti
że
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
ὥρα
hora
godzina
ἐν
en
w
he
[której]
πάντες
pantes
wszyscy
οἱ
hoi
ἐν
en
w
τοῖς
tois
μνημείοις
mnemeiois
grobach
ἀκούσουσιν
akususin
usłyszą
τῆς
tes
φωνῆς
fones
głos
αὐτοῦ
autu
Jego,
ἐκπορεύσονται
ekporeusontai
wyjdą
οἱ
hoi
[ci]
τὰ
ta
ἀγαθὰ
agatha
dobre
ποιήσαντες
poiesantes
czyniący
εἰς
eis
do
ἀνάστασιν
anastasin
powstania [do]
ζωῆς,
zoes,
życia,
οἱ
hoi
[ci]
τὰ
ta
φαῦλα
faula
zło
πράξαντες
praksantes
praktykujący
εἰς
eis
do
ἀνάστασιν
anastasin
powstania [na]
κρίσεως.
kriseos.
sąd.
δύναμαι
dynamai
jestem w stanie
ἐγὼ
ego
Ja
ποιεῖν
poiein
uczynić
ἀπ’
ap’
od
ἐμαυτοῦ
emautu
siebie
οὐδέν·
uden;
niczego.
καθὼς
kathos
Jak
ἀκούω
akuo
słyszę,
κρίνω,
krino,
sądzę,
καὶ
kai
a
he
κρίσις
krisis
sąd
he
ἐμὴ
eme
Mój
δικαία
dikaia
sprawiedliwy
ἐστίν,
estin,
jest,
ὅτι
hoti
gdyż
οὐ
u
nie
ζητῶ
zeto
szukam
τὸ
to
θέλημα
thelema
woli
τὸ
to
ἐμὸν
emon
Mojej,
ἀλλὰ
alla
ale
τὸ
to
θέλημα
thelema
woli
τοῦ
tu
πέμψαντός
pempsantos
Posyłającego
με.
me.
Mnie.
ἐγὼ
ego
Ja
μαρτυρῶ
martyro
świadczyłbym
περὶ
peri
o
ἐμαυτοῦ,
emautu,
sobie,
he
μαρτυρία
martyria
świadectwo
μου
mu
Moje
οὐκ