Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Rzymian
(Προς Ρωμαίους)

Rozdział 11


 
Bóg nie odrzucił Izraela
οὖν,
un,
więc:
μὴ
me
Czy
ἀπώσατο
aposato
odepchnął1
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
τὸν
ton
λαὸν
laon
lud
αὐτοῦ;
autu;
Jego?
μὴ
me
Nie
γένοιτο·
genoito;
stało się!
καὶ
kai
I
γὰρ
gar
bowiem
ἐγὼ
ego
ja
Ἰσραηλείτης
Israeleites
Izraelitą
εἰμί,
eimi,
jestem,
ἐκ
ek
z
σπέρματος
spermatos
nasienia
Ἀβραάμ,
Abraam,
Abrahama,
φυλῆς
fyles
plemienia
Βενιαμείν.
Beniamein.
Beniamina.
ἀπώσατο
aposato
odepchnął
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
τὸν
ton
λαὸν
laon
ludu
αὐτοῦ
autu
Jego,
ὃν
hon
co
προέγνω.
proegno.
uprzednio poznał.
e
Czy
οὐκ
uk
nie
οἴδατε
oidate
widzieliście
ἐν
en
w
Ἡλείᾳ
Heleia
Eliaszu
τί
ti
co
λέγει
legei
mówi
he
γραφή,
grafe,
Pismo?
ὡς
hos
Jak
ἐντυγχάνει
entynchanei
skarży się
τῷ
to
Θεῷ
Theo
Bogu
κατὰ
kata
przeciw
τοῦ
tu
Ἰσραήλ;
Israel;
Izraelowi:
τοὺς
tus
προφήτας
profetas
proroków
σου
su
Twych
ἀπέκτειναν,
apekteinan,
zabili,
τὰ
ta
θυσιαστήριά
thysiasteria
ołtarze
σου
su
Twe
κατέσκαψαν,
kateskapsan,
zburzyli,
κἀγὼ
kago
a ja
ὑπελείφθην
hypeleifthen
zostałem pozostawiony
μόνος
monos
sam
καὶ
kai
i
ζητοῦσιν
zetusin
szukają2
τὴν
ten
ψυχήν
psychen
duszy
μου.
mu.
mej.3
τί
ti
co
λέγει
legei
mówi
αὐτῷ
auto
mu
ho
χρηματισμός;
chrematismos;
wyrocznia?4
Κατέλιπον
Katelipon
Zostawiłem
ἐμαυτῷ
emauto
sobie
ἑπτακισχιλίους
heptakischilius
siedem tysięcy
ἄνδρας,
andras,
mężów,
οἵτινες
hoitines
co
οὐκ
uk
nie
ἔκαμψαν
ekampsan
zgięli
γόνυ
gony
kolana
τῇ
te
[dla]
Βάαλ
Baal
Baala.5
οὖν
un
więc
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
τῷ
to
νῦν
nyn
teraźniejszym
καιρῷ
kairo
czasie
λίμμα
limma
pozostałość6
κατ’
kat’
według
ἐκλογὴν
eklogen
wybrania
χάριτος
charitos
łaski
γέγονεν·
gegonen;
[o]stała się.7
δὲ
de
zaś
χάριτι,
chariti,
łaską,
οὐκέτι
uketi
już nie
ἐξ
eks
z
ἔργων,
ergon,
dzieł,
ἐπεὶ
epei
ponieważ
he
[wówczas]
χάρις
charis
łaska
οὐκέτι
uketi
już nie
γίνεται
ginetai
staje się8
χάρις.
charis.
łaską.9
οὖν;
un;
więc?
ho
[Czego]
ἐπιζητεῖ
epidzetei
szuka
Ἰσραήλ,
Israel,
Izrael,
τοῦτο
tuto
tego
οὐκ
uk
nie
ἐπέτυχεν,
epetychen,
uzyskał,10
he
[jednak]
δὲ
de
zaś
ἐκλογὴ
ekloge
wybrani
ἐπέτυχεν·
epetychen;
uzyskali,
οἱ
hoi
δὲ
de
zaś
λοιποὶ
loipoi
reszta
ἐπωρώθησαν,
eporothesan,
została [dotknięta] zatwardziałością,
γέγραπται.
gegraptai.
napisane jest:
Ἔδωκεν
Edoken
Dał
αὐτοῖς
autois
im
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
πνεῦμα
pneuma
ducha
κατανύξεως,
katanykseos,
odrętwienia,11
ὀφθαλμοὺς
ofthalmus
oczy
τοῦ
tu
[by]
μὴ
me
nie
βλέπειν
blepein
widzieć
καὶ
kai
i
ὦτα
ota
uszy
τοῦ
tu
[by]
μὴ
me
nie
ἀκούειν,
akuein,
usłyszeć,12
ἕως
heos
τῆς
tes
[do]
σήμερον
semeron
dzisiaj
ἡμέρας
hemeras
dnia.13
Δαυεὶδ
Daueid
Dawid
λέγει
legei
mówi:
Γενηθήτω
Genetheto
Niech stanie się
he
τράπεζα
trapedza
stół
αὐτῶν
auton
ich
εἰς
eis
za
παγίδα
pagida
sidła
καὶ
kai
i
εἰς
eis
za
θήραν
theran
pułapkę
καὶ
kai
i
εἰς
eis
za
σκάνδαλον
skandalon
przyczynę potknięcia14
καὶ
kai
i
εἰς
eis
za
ἀνταπόδομα
antapodoma
zadośćuczynienie15
αὐτοῖς,
autois,
im,16
οἱ
hoi
ὀφθαλμοὶ
ofthalmoi
oczy
αὐτῶν
auton
ich
τοῦ
tu
[by]
μὴ
me
nie
βλέπειν,
blepein,
widzieć,
καὶ
kai
a
τὸν
ton
νῶτον
noton
grzbiet
αὐτῶν
auton
ich
διὰ
dia
na
παντὸς
pantos
zawsze
σύνκαμψον.
synkampson.
zegnij.17
οὖν,
un,
więc:
μὴ
me
Czy
ἔπταισαν
eptaisan
potknęli się,
ἵνα
hina
aby
πέσωσιν;
pesosin;
upadliby?
μὴ
me
Nie
γένοιτο·
genoito;
może stać się!
ἀλλὰ
alla
Ale
τῷ
to
[w]
αὐτῶν
auton
ich
παραπτώματι
paraptomati
upadku
he
σωτηρία
soteria
zbawienie
τοῖς
tois
ἔθνεσιν,
ethnesin,
narodów,
εἰς
eis
ku
τὸ
to
παραζηλῶσαι
paradzelosai
pobudzeniu do zazdrości
αὐτούς.
autus.
ich.
δὲ
de
zaś
τὸ
to
παράπτωμα
paraptoma
upadek
αὐτῶν
auton
ich
πλοῦτος
plutos
bogactwem
κόσμου
kosmu
świata,
καὶ
kai
a
τὸ
to
ἥττημα
hettema
poniżenie18
αὐτῶν
auton
ich
πλοῦτος
plutos
bogactwem
ἐθνῶν,
ethnon,
narodów,
πόσῳ
poso
ileż
μᾶλλον
mallon
więcej
τὸ
to
πλήρωμα
pleroma
doskonałość19
αὐτῶν.
auton.
ich.
 
Porównanie do drzewa oliwnego i jego gałęzi
δὲ
de
zaś
λέγω
lego
mówię,
τοῖς
tois
ἔθνεσιν.
ethnesin.
narodom:
ἐφ’
ef’
Na
ὅσον
hoson
ile
μὲν
men
οὖν
un
więc
εἰμι
eimi
jestem
ἐγὼ
ego
ja
ἐθνῶν
ethnon
narodów
ἀπόστολος,
apostolos,
wysłannikiem,
τὴν
ten
διακονίαν
diakonian
służbę
μου
mu
δοξάζω,
doksadzo,
chwalę,20
πως
pos
jakoś
παραζηλώσω
paradzeloso
pobudziłbym do zazdrości
μου
mu
moich
τὴν
ten
[według]
σάρκα
sarka
ciała
καὶ
kai
i
σώσω
soso
zbawiłbym
τινὰς
tinas
któryś
ἐξ
eks
z
αὐτῶν.
auton.
nich.
γὰρ
gar
bowiem
he
ἀποβολὴ
apobole
odrzucenie
αὐτῶν
auton
ich,
καταλλαγὴ
katallage
pojednaniem
κόσμου,
kosmu,
świata,
τίς
tis
czym
he
[będzie ich]
πρόσλημψις
proslempsis
przyjęcie,
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
ζωὴ
zoe
ożycie
ἐκ
ek
z
νεκρῶν;
nekron;
martwych?
δὲ
de
zaś
he
ἀπαρχὴ
aparche
pierwocina21
ἁγία,
hagia,
święta,
καὶ
kai
i
τὸ
to
φύραμα·
fyrama;
ciasto,
καὶ
kai
a
εἰ
ei
jeśli
he
ῥίζα
ridza
korzeń
ἁγία,
hagia,
święty,
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
κλάδοι.
kladoi.
gałęzie.
δέ
de
zaś
τινες
tines
jakieś
τῶν
ton
κλάδων
kladon
gałęzie
ἐξεκλάσθησαν,
ekseklasthesan,
zostały odłamane,
σὺ
sy
ty
δὲ
de
zaś
ἀγριέλαιος
agrielaios
dziką oliwką
ὢν
on
będąc
ἐνεκεντρίσθης
enekentristhes
wszczepionym
ἐν
en
w
αὐτοῖς
autois
nich
καὶ
kai
i
συνκοινωνὸς
synkoinonos
współuczestnikiem
τῆς
tes
ῥίζης
ridzes
korzenia
τῆς
tes
πιότητος
piotetos
tłustości
τῆς
tes
ἐλαίας
elaias
oliwnego
ἐγένου,
egenu,
stałeś się,
κατακαυχῶ
katakaucho
chełp się
τῶν
ton
[nad]
κλάδων·
kladon;
gałęzie.
εἰ
ei
Jeśli
δὲ
de
zaś
κατακαυχᾶσαι,
katakauchasai,
chełpisz się,
οὐ
u
nie22
σὺ
sy
ty
τὴν
ten
ῥίζαν
ridzan
korzeń
βαστάζεις
bastadzeis
niesiesz,
ἀλλὰ
alla
ale
he
ῥίζα
ridza
korzeń
σέ.
se.
ciebie.
οὖν
un
więc:
Ἐξεκλάσθησαν
Ekseklasthesan
Zostały odłamane
κλάδοι
kladoi
gałęzie,
ἵνα
hina
abym
ἐγὼ
ego
ja
ἐγκεντρισθῶ.
enkentristho.
mógł być wszczepiony.
τῇ
te
[z]
ἀπιστίᾳ
apistia
niewiary
ἐξεκλάσθησαν,
ekseklasthesan,
zostały odłamane,
σὺ
sy
ty
δὲ
de
zaś
τῇ
te
[przez]
πίστει
pistei
wiarę
ἕστηκας.
hestekas.
stanąłeś.
μὴ
me
Nie
ὑψηλὰ
hypsela
wysoko
φρόνει,
fronei,
myśl [o sobie],23
ἀλλὰ
alla
ale
φοβοῦ·
fobu;
się bój.
γὰρ
gar
bowiem
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
τῶν
ton
κατὰ
kata
według
φύσιν
fysin
natury
κλάδων
kladon
gałęzi
οὐκ
uk
nie
ἐφείσατο,
efeisato,
oszczędził,
οὐδὲ
ude
ani
σοῦ
su
ciebie
φείσεται.
feisetai.
oszczędzi.
οὖν
un
więc
χρηστότητα
chrestoteta
dobroć
καὶ
kai
i
ἀποτομίαν
apotomian
surowość
Θεοῦ·
Theu;
Boga.
ἐπὶ
epi
Względem
μὲν
men
τοὺς
tus
tych
πεσόντας
pesontas
upadających
ἀποτομία,
apotomia,
surowość,
ἐπὶ
epi
względem
δὲ
de
zaś
σὲ
se
ciebie
χρηστότης
chrestotes
dobroć
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ἐὰν
ean
jeśli
ἐπιμένῃς
epimenes
pozostaniesz
τῇ
te
[w tej]
χρηστότητι,
chrestoteti,
dobroci,
ἐπεὶ
epei
w przeciwnym razie25
καὶ
kai
i
σὺ
sy
ty
ἐκκοπήσῃ.
ekkopese.
zostałbyś odcięty.
δέ,
de,
zaś,
ἐὰν
ean
jeśli
μὴ
me
nie
ἐπιμένωσιν
epimenosin
pozostawać będą w
τῇ
te
ἀπιστίᾳ,
apistia,
niewierze,
ἐνκεντρισθήσονται·
enkentristhesontai;
zostaną wszczepieni,
δυνατὸς
dynatos
moceń
γάρ
gar
bowiem
ἐστιν
estin
jest
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
πάλιν
palin
ponownie
ἐνκεντρίσαι
enkentrisai
wszczepić
αὐτούς.
autus.
ich.
γὰρ
gar
bowiem
σὺ
sy
ty,
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
[tego]
κατὰ
kata
według
φύσιν
fysin
natury
ἐξεκόπης
eksekopes
zostałeś wycięty [z]
ἀγριελαίου
agrielaiu
dzikiego drzewa oliwnego
καὶ
kai
i
παρὰ
para
wbrew
φύσιν
fysin
naturze
ἐνεκεντρίσθης
enekentristhes
zostałeś wszczepiony
εἰς
eis
w
καλλιέλαιον,
kallielaion,
dobre drzewo oliwne,26
πόσῳ
poso
[o] ile
μᾶλλον
mallon
więcej
οὗτοι
hutoi
ci
οἱ
hoi
κατὰ
kata
według
φύσιν
fysin
natury
ἐνκεντρισθήσονται
enkentristhesontai
zostaną wszczepieni
τῇ
te
[we]
ἰδίᾳ
idia
własne
ἐλαίᾳ.
elaia.
drzewo oliwne.
γὰρ
gar
bowiem
θέλω
thelo
chcę
ὑμᾶς
hymas
was
ἀγνοεῖν,
agnoein,
[trzymać] w niewiedzy,
ἀδελφοί,
adelfoi,
bracia,
τὸ
to
μυστήριον
mysterion
tajemnicy
τοῦτο,
tuto,
tej,
ἵνα
hina
abyście
μὴ
me
nie
ἦτε
ete
byli
ἐν
en
w
ἑαυτοῖς
heautois
sobie samych
φρόνιμοι,
fronimoi,
nieroztropni,
ὅτι
hoti
gdyż
πώρωσις
porosis
zatwardziałość
ἀπὸ
apo
na
μέρους
merus
część
τῷ
to
Ἰσραὴλ
Israel
Izraela
γέγονεν
gegonen
stała się
ἄχρι
achri
aż do
οὗ
hu
kiedy
τὸ
to
πλήρωμα
pleroma
wypełnienie
τῶν
ton
ἐθνῶν
ethnon
narodów
εἰσέλθῃ,
eiselthe,
weszłoby,
οὕτως
hutos
tak
πᾶς
pas
cały
Ἰσραὴλ
Israel
Izrael
σωθήσεται,
sothesetai,
będzie uratowany,
καθὼς
kathos
jak
γέγραπται
gegraptai
napisano:
Ἥξει
Heksei
Przybędzie
ἐκ
ek
z
Σιὼν
Sion
Syjonu
ho
Ῥυόμενος,
Ruomenos,
Wybawiciel,
ἀποστρέψει
apostrepsei
odwróci
ἀσεβείας
asebeias
bezbożność
ἀπὸ
apo
od
Ἰακώβ.
Iakob.
Jakuba.27
αὕτη
haute
te
αὐτοῖς
autois
im
he
παρ’
par’
ode
ἐμοῦ
emu
Mnie
διαθήκη,
diatheke,
przymierze,
ὅταν
hotan
kiedy
ἀφέλωμαι
afelomai
zabrałbym28
τὰς
tas
ἁμαρτίας
hamartias
grzechy
αὐτῶν.
auton.
ich.29
μὲν
men
τὸ
to
εὐαγγέλιον
euangelion
dobrej nowiny,
ἐχθροὶ
echthroi
[są] nienawistnymi ―
δι’
di’
[ze względu na]
ὑμᾶς,
hymas,
was ―,
κατὰ
kata
według
δὲ
de
zaś
τὴν
ten
ἐκλογὴν
eklogen
wybrania,
ἀγαπητοὶ
agapetoi
ukochanymi
διὰ
dia
z powodu
τοὺς
tus
πατέρας·
pateras;
ojców;
γὰρ
gar
bowiem
τὰ
ta
χαρίσματα
charismata
dary łaski
καὶ
kai
i
he
κλῆσις
klesis
powołanie
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
γὰρ
gar
bowiem
ὑμεῖς
hymeis
wy,
ποτε
pote
kiedyś
ἠπειθήσατε
epeithesate
byliście nieposłuszni
τῷ
to
[względem]
Θεῷ,
Theo,
Boga,
νῦν
nyn
teraz
δὲ
de
zaś
ἠλεήθητε
eleethete
doznajecie litości
τῇ
te
[z powodu]
τούτων
tuton
tych
ἀπειθείᾳ,
apeitheia,
nieposłusznych,
καὶ
kai
i
οὗτοι
hutoi
ci
νῦν
nyn
teraz
ἠπείθησαν
epeithesan
będąc nieposłusznymi,
τῷ
to
[gdy]
ὑμετέρῳ
hymetero
waszym [udziałem jest]
ἐλέει
eleei
miłosierdzie ―,
ἵνα
hina
aby
καὶ
kai
i
αὐτοὶ
autoi
oni
[νῦν]
[nyn]
[teraz]31
ἐλεηθῶσιν.
eleethosin.
doznaliby litości.
γὰρ
gar
bowiem
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
τοὺς
tus
πάντας
pantas
wszystkich
εἰς
eis
w
ἀπείθειαν
apeitheian
nieposłuszeństwie,
ἵνα
hina
aby
τοὺς
tus
πάντας
pantas
wszystkim
ἐλεήσῃ.
eleese.
okazać litość.
βάθος
bathos
głębio
πλούτου
plutu
bogactwa
καὶ
kai
i
σοφίας
sofias
mądrości
καὶ
kai
i
γνώσεως
gnoseos
poznania
Θεοῦ·
Theu;
Boga:
ὡς
hos
jak
ἀνεξεραύνητα
anekserauneta
niepojęte są
τὰ
ta
κρίματα
krimata
wyroki
αὐτοῦ
autu
Jego
καὶ
kai
i
ἀνεξιχνίαστοι
aneksichniastoi
niewyśledzone
αἱ
hai
ὁδοὶ
hodoi
drogi
αὐτοῦ.
autu.
Jego.32
γὰρ
gar
bowiem
ἔγνω
egno
zrozumiał
νοῦν
nun
umysł
Κυρίου;
Kyriu;
Pana?
e
τίς
tis
Kto
σύμβουλος
symbulos
doradcą
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐγένετο;
egeneto;
stał się?33
τίς
tis
kto
προέδωκεν
proedoken
pierwszy dał
αὐτῷ,
auto,
Jemu,
καὶ
kai
a
ἀνταποδοθήσεται
antapodothesetai
będzie odpłacone
αὐτῷ;
auto;
mu?34